14.09
2018

Verkiezingen op zondag 14 oktober 2018: wat als uw werknemer moet werken?

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeente- en provincieraden. Wat indien uw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken?

Het vervullen van de kiesplicht 

Werknemers, die zich vóór of na de arbeidstijd niet tijdig naar een stembureau kunnen begeven, kunt u niet verbieden om van het werk afwezig te blijven om aan de kiesplicht te voldoen. De werknemer heeft echter geen recht op behoud van loon gedurende zijn afwezigheid. De werkgever en de werknemer kunnen uiteraard ook overeenkomen om verlofuren op te nemen.

De werknemer die op de dag van de verkiezingen moet werken, zou er ook voor kunnen opteren om via volmacht te stemmen. In dat geval dient de werkgever aan de werknemer een attest te overhandigen waaruit blijkt dat de werknemer zich omwille van beroepsredenen onmogelijk in het stembureau kan aanmelden. De werknemer dient dit attest bij zijn volmacht te voegen. Het volmachtformulier kan hij snel en eenvoudig downloaden via https://www.vlaanderenkiest.be/formulieren/volmachtformulier of kan hij bekomen bij de dienst Bevolking van de plaats waar hij (als kiezer) is ingeschreven.

Tot slot zou de werknemer ook geen stem kunnen gaan uitbrengen en ook geen gebruik kunnen maken van stemmen bij volmacht. Dit is slechts mogelijk als de werkgever via een attest bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op het werk absoluut vereist is.

 

Zetelen in een stem- of telbureau

Ook het afwezig blijven op het werk om te zetelen als voorzitter, bijzitter of secretaris in een stem- of telbureau, kan u uw werknemer niet verbieden.

Bijzitters hebben soms recht op klein verlet met behoud van loon. De werknemer die bijzitter moet zijn in een hoofdstembureau of enig stembureau mag van het werk afwezig zijn gedurende de nodige tijd. Bijzitters in een hoofdbureau voor stemopneming krijgen de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Het recht op klein verlet bestaat niet voor de voorzitter, de secretaris of bijzitter van een gewoon stem- of telbureau. Deze personen mogen wel van het werk afwezig blijven, maar dan zonder loonbehoud.

Een werknemer kan enkel vrijgesteld worden van zetelen in een stem- of telbureau indien hij hier een wettige reden voor heeft. Dit begrip is niet wettelijk gedefinieerd en zal dus geval per geval moeten worden beoordeeld door de voorzitters van de stembureaus. De bijzitters kunnen steeds gefundeerde beroepsredenen inroepen, die geattesteerd kunnen worden door de werkgever.

 

De klanten van CLB Sociaal Secretariaat kunnen op de klantenzone een model van een attest terugvinden.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Evy Custers

Verantwoordelijke CLB Consult
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30