Mijn werknemers

  

Hieronder worden een aantal vragen beantwoord ivm. uw werknemers en wat u best kan doen in bepaalde situaties.  

Corona ouderschapsverlof, hoe werkt dit?

Kunnen bedrijven hun werknemers tijdelijk werkloos stellen indien er te weinig werk is door de coronacrisis?

Quarantaine geeft niet langer recht op loon.

Door wie dienen de feestdagen vergoed te worden die vallen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?

Mag mijn werknemer professionele verplaatsingen doen binnen België?

Kan er tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor een contract dat al getekend is maar nog niet is aangevat?

Uw werknemer ontvangt pensioen, kan hij uitkering als tijdelijk werkloos ontvangen?

Wat met de aangifte of verlenging van arbeidsongeschiktheid?

Zal de RVA de voordelen toekennen die gekoppeld zijn aan een (individuele) beroepsopleiding (I)BO die is gestart na 13 maart 2020?

Kan een werknemer die na afloop van een individuele beroepsopleiding (IBO) in dienst treedt bij de werkgever tijdelijk werkloos worden gesteld?

Kan mijn werkgever een toeslag betalen boven de verhoogde werkloosheidsuitkering?

Ik ben een stagiair in beroepsopleiding. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld?

Ik werk in het kader van een vervangingsovereenkomst die wordt "verlengd". Kan er dan tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd voor mij?

 

 

 

Uw werknemer is op vakantie geweest in een regio waar het Corona-virus wijd verspreid is. Kan u hem vragen om gedurende een bepaalde periode thuis te werken? (terug naar boven)

U kan de werknemer niet verplichten van thuis uit te werken maar vragen staat uiteraard vrij. Gaat uw werknemer akkoord, dan is er niets aan de hand maar hij kan ook weigeren.

Weigert u de werknemer dan toch toegang tot zijn werkplaats, dan bent u hem/haar een schadevergoeding (bedrag loon) verschuldigd voor de dagen waarop hij/zij niet gewerkt heeft.

 

Uw werknemer zit vast op zijn/haar vakantiebestemming of elders (quarantaine, ziekenhuis…). Wat moet u doen?  (terug naar boven)

In zulke situaties kan u tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Concreet wilt dit zeggen dat de arbeidsovereenkomst tijdelijk wordt geschorst. De werknemer krijgt dan ook een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

 

Uw werknemer kan niet komen werken omdat een gezins- of familielid in het ziekenhuis werd opgenomen met het Corona-virus. Wat doet u?  (terug naar boven)

Overleg de verschillende opties met uw werknemer en vind een consensus.

 • hij / zij kan voor deze afwezigheid verlof inzetten;
 • daarnaast kan hij ook (indien hij er recht op heeft) gerecupereerde overuren of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen;
 • de werknemer kan ook verlof om dwingende redenen aanvragen. (Jaarlijks heeft een werknemer recht op 10 dagen van dergelijk onbetaald verlof);
 • zijn bovenstaande verloven geen optie, dan kan u opteren om de medewerker onbetaald afwezig te laten blijven.

 

Uw werknemer blijft thuis vanwege sluiting van crèche / school, Wat kan u ondernemen?  (terug naar boven)

Ook hier bekijkt u best de verschillende opties met uw werknemer.

 • hij kan voor deze afwezigheid verlof inzetten;
 • daarnaast kan hij ook (indien hij er recht op heeft) gerecupereerde overuren of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen;
 • zijn bovenstaande verloven geen optie, dan kan u opteren om de medewerker onbetaald afwezig te laten blijven.

Werknemers die ten gevolge van het opschorten van de lessen in de scholen, thuisblijven voor de opvang van hun kinderen, kunnen omwille van deze reden niet tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht, aangezien er voor alle kinderen opvang moet zijn voorzien in de scholen.

 

Uw werknemer komt ziek werken. U vertrouwt het niet en wilt hem graag naar huis sturen. Wat mag u wel / niet ondernemen?  (terug naar boven)

U kan een zieke werknemer niet verplichten om naar huis te gaan. U kan enkel een beroep doen op zijn gezond verstand en hem / haar overtuigen uit vrije wil naar huis of naar de dokter te gaan.

 

Uw werknemer geeft aan niet te komen werken omdat hij / zij bang is om ziek te worden. Hij / zij weigert thuis te verlaten. Wat kan u doen?  (terug naar boven)

Ook hier overlegt u best de verschillende opties met uw werknemer.

 • hij kan voor deze afwezigheid verlof inzetten;
 • daarnaast kan hij ook (indien hij er recht op heeft) gerecupereerde overuren of arbeidsduurverminderingsdagen aanvragen;
 • zijn bovenstaande verloven geen optie, dan kan u opteren om de medewerker onbetaald afwezig te laten blijven.
 • is dit alles niet mogelijk dan kan u de procedure wegens ongewettigde afwezigheid opstarten. Let wel dat dit ernstige gevolgen kan hebben.

 

Uw werknemer loopt het Corona-virus op tijdens zijn / haar vakantie. Hij / zij vraagt u de vakantie om te boeken naar ziekte. Moet u dit doen?  (terug naar boven)

Nee, de arbeidsovereenkomst was al geschorst. Opgelet: Is de werknemer nog ziek na de geplande vakantieduur, dan wordt de arbeidsovereenkomst wel geschorst wegens ziekte.

 

De verkoop van uw product daalt aanzienlijk. U hebt niet genoeg werk voor uw werknemers. Wat doet u?  (terug naar boven)

U kan beroep doen op werkloosheid wegens overmacht. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de RVA.

 

UPDATE 23/03/2020

Komen vrije beroepen en zelfstandigen ook in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?   (terug naar boven)
De zelfstandige, met of zonder vrij beroep kan zelf geen uitkering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verkrijgen, maar hun personeel wel. Het personeel wordt bijgevolg NIET uitgesloten van dit recht op uitkering. 
  

 

UPDATE 24/03/2020

Mag ik gedurende de periode dat ik tijdelijk werkloos gesteld wordt als gevolg van het coronavirus een flexi-job uitoefenen?  (terug naar boven)
Ja, maar u moet dit melden aan uw uitbetalingsinstelling.
Aangezien het gaat om een tewerkstelling bij een andere werkgever, kunnen de inkomsten uit deze tewerkstelling niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen.
Op deze manier wordt vermeden dat de uitkeringen later teruggevorderd zullen moeten worden.

 

UPDATE 24/03/2020

Veel werkgevers werden verplicht om hun winkel te sluiten op woensdag 18 maart om 12 uur. Wat gebeurt er met deze halve dag (namiddag)?   (terug naar boven)
Tijdelijke werkloosheid in halve dagen is niet mogelijk, enkel voor volledige dagen. De werkgever moet voor deze halve dag loon betalen (op basis van artikel 27 van de arbeidsovereenkomstenwet), tenzij met de werknemer kan worden overgekomen om bijvoorbeeld verlof of inhaalrust op te nemen.

 

UPDATE 25/03/2020

Combinatie tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis en reeds gepland individueel verlof  (terug naar boven)

In de periode van tijdelijke werkloosheid ligt een gepland verlof => het verlof blijft staan, en voor die dagen kan er geen tijdelijke werkloosheid zijn (de werknemer ontvangt geen uitkeringen en de werkgever betaalt dan gewoon loon voor de bediende).  Verlof wordt in onderling overleg bepaald en kan in onderling overleg natuurlijk ook weer ingetrokken worden.  Weet wel dat dit verlof dan ooit nog moet opgenomen worden in dit kalenderjaar.
Voor wie vóór 14/3 al in verlof was, blijft in principe het verlof staan. De werknemer en de werkgever kunnen in principe wel in onderling akkoord de dagen verlof die nog niet opgenomen werden intrekken en verplaatsen naar een ander moment.  Opgelet, indien men het verlof laat staan, kan er voor deze dagen geen tijdelijke werkloosheid genoten worden (de werknemer ontvangt geen uitkeringen en de werkgever betaalt dan gewoon loon voor de bediende).

 

UPDATE 25/03/2020

Combinatie tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis en collectieve sluiting  (terug naar boven)
In de periode van tijdelijke werkloosheid ligt collectief verlof gepland => blijft collectief verlof.  Dit kan ook eventueel ingetrokken en verplaatst worden als de medewerkers akkoord zijn en de nodige procedure gevolgd wordt (waaronder op de hoogte brengen van TSW). Indien de medewerkers niet akkoord gaan en/of de nodige procedure werd niet gevolgd, dan blijft de collectieve sluiting ingepland (de werknemers ontvangen geen uitkeringen, de werkgever betaalt gewoon loon voor de bedienden).
Collectief verlof vond al plaats voordat de tijdelijke werkloosheid inging. Dit zal collectief verlof blijven en daarna zal ook de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tellen.
 

UPDATE 25/03/2020

De werknemer heeft een attest nodig als bewijs dat hij tijdelijk werkloos wegens overmacht is, zodat hij kan genieten van de maatregelen in functie van zijn woonlening?  (terug naar boven)
De effectieve bevestiging kan de werknemer best zelf opvragen bij de RVA, de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of de vakbond.

 

UPDATE 27/03/2020

Als ik als gepensioneerde wordt opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen het coronavirus (zorgsector), ga ik door dit inkomen pensioen verliezen, omdat ik de inkomstengrenzen overschrijd?   (terug naar boven)
Neen, er is een KB in de maak die een onbeperkte cumulatie mogelijk maakt en het pensioen vrijwaart, gedurende de volledige periode van de pandemie (nu tot 30/6/2020).


UPDATE 27/03/2020


Moet de inhaalrust wegens overuren, flexibiliteit,… eerst opgenomen worden vooraleer er tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus toegepast kan worden?   (terug naar boven)
Dit is een vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dan geldt er geen verplichting om eerst inhaalrust op te nemen.
Wel is het zo dat inhaalrust tegen het einde van de geldende referteperiode opgenomen moet zijn. Strikt gezien riskeert de werkgever een sanctie van niveau 2 cf. het Sociaal Strafwetboek als hij zijn werknemers niet tijdig de opgebouwde inhaalrust laat opnemen. De werkgever doet er dus best aan om de inhaalrust toch af te boeken (en te betalen) en dus tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid enkele werkdagen (waarop er inhaalrust genomen wordt) te voorzien.
De inhaalrust gewoon uitbetalen (zonder af te boeken) doet de werkgever beter niet want dan zouden de werknemers teveel uitkeringen ontvangen.

 

UPDATE 02/04/2020

Ik werk met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die afloopt. Als de overeenkomst aansluitend wordt verlengd, kan er dan tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd voor mij?  (terug naar boven)

In de regel kunnen er opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur worden gesloten. De duur van elke overeenkomst mag niet minder dan drie maanden bedragen en de totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten mag niet meer dan twee jaar bedragen.

Noot: in bepaalde gevallen mag de duur van elke overeenkomst niet minder dan zes maanden bedragen en mag de totale duur van de opeenvolgende overeenkomsten niet meer dan drie jaar bedragen. (artikel 10bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereekomst)

Wanneer binnen het voormelde wettelijke kader:

- een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur al effectief was aangevat vóór 14 maart 2020,

- nadien afloopt,

- maar aansluitend wordt verlengd,

- én er wordt aangetoond dat de intentie om te verlengen al aanwezig was

dan kan er tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen in het kader van de aansluitende arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. Dit geldt ook indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

 

UPDATE 02/04/2020

Ik werk in het kader van een vervangingsovereenkomst die wordt "verlengd". Kan er dan tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd voor mij?  (terug naar boven)

Een werknemer kan in dienst worden genomen met één of meerdere vervangingsovereenkomst waarvan de totale duur niet meer dan twee jaar mag bedragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de vervanging van een werknemer die ziek is, in zwangerschapsverlof, in tijdskrediet, … (artikel 11ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereekomsten)

Wanneer deze vervangingsovereenkomst al effectief aanving vóór 14 maart 2020, kan er tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd. Indien de te vervangen werknemer langer afwezig is dan voorzien (bijvoorbeeld: de ziekteperiode wordt verlengd, de werknemer krijgt een verlenging van zijn tijdskrediet, …), dan kan de werknemer binnen het voormelde wettelijke kader verder tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens de "verlengde" periode van de vervangingsovereenkomst.

 Dit geldt ook indien de vervangingsovereenkomst gevolgd wordt door een vaste indienstname met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

 

UPDATE 02/04/2020

Ik ben een stagiair in beroepsopleiding. Kan ik tijdelijk werkloos worden gesteld?  (terug naar boven)

Neen. Enkel een arbeidsovereenkomst kan worden geschorst. Een overeenkomst voor een beroepsopleiding is geen arbeidsovereenkomst.

 

UPDATE 02/04/2020

Kan mijn werkgever een toeslag betalen boven de verhoogde werkloosheidsuitkering?  (terug naar boven)

Ja. Het algemeen standpunt van de RSZ is van toepassing. Het is mogelijk een aanvulling toe te kennen zonder dat daarop bijdragen verschuldigd zijn op voorwaarde dat het nettobedrag van de som van de werkloosheidsuitkering en de aanvulling niet hoger is dan het netto-inkomen uit de tewerkstelling. Indien de aanvulling voldoet aan deze voorwaarden, dan is ze ook voor de RVA cumuleerbaar met werkloosheidsuitkeringen.

Voor meer uitleg, neem contact op met de RSZ.

 

UPDATE 02/04/2020

Zal de RVA de voordelen toekennen die gekoppeld zijn aan een (individuele) beroepsopleiding (I)BO die is gestart na 13 maart 2020?  (terug naar boven)

Concreet gaat het over het feit dat een werkloze die een (I)BO start, verder vergoed wordt aan het dagbedrag dat hij ontving bij de aanvang van de (I)BO, en dit gedurende de resterende periode van de (I)BO. Zijn uitkering zal dus niet zakken.

De RVA zal dat voordeel niet toekennen wanneer er formeel (I)BO's worden opgestart die niet daadwerkelijk worden uitgevoerd. Er moet dus effectief een opleiding worden gegeven. In bepaalde bedrijven of instellingen zal het mogelijk zijn dat er effectief een opleiding wordt gegeven, in andere niet.

 

UPDATE 02/04/2020

Kan een werknemer die na afloop van een individuele beroepsopleiding (IBO) in dienst treedt bij de werkgever tijdelijk werkloos worden gesteld?  (terug naar boven)

Wanneer een IBO normaal ten einde loopt en onmiddellijk wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst waarbij ook onmiddellijk tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd, dan zal de RVA de uitkeringen als tijdelijk werkloze toekennen.

Wanneer een IBO daarentegen vroegtijdig wordt stopgezet en onmiddellijk wordt gevolgd door een arbeidsovereenkomst waarbij ook onmiddellijk tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd, zal de RVA de uitkeringen als tijdelijk werkloze weigeren. 

Dit standpunt geldt voor arbeidsovereenkomsten die aanvatten na 29.03.2020.

De IBO kan ook, in akkoord met alle partijen, verlengd worden. Voor de RVA is de premie die de gewestelijke dienst zou doorbetalen, cumuleerbaar met de werkloosheidsuitkeringen.

Opgelet : In het algemeen aanvaardt de RVA niet dat er “fictieve” overeenkomsten worden gesloten om deze dan onmiddellijk te schorsen. In het geval van een aansluitende arbeidsovereenkomst na een normaal aflopende IBO kan aangenomen worden dat er geen fictie wordt gecreëerd omdat de werkgever normaal de verplichting heeft om een overeenkomst te sluiten.

 

UPDATE 02/04/2020

Wat met de aangifte of verlenging van arbeidsongeschiktheid?  (terug naar boven)

De procedure voor de aangifte en verlenging van arbeidsongeschiktheid wordt, voorlopig tot en met 5 april, versoepeld. 

Patiënten en artsen kunnen aangiftes en verlengingen van arbeidsongeschiktheid via mail bezorgen. Vermeld, voor een vlotte verwerking van de aangifte, ook steeds volgende gegevens van de patiënt: naam, voornaam en rijksregisternummer/geboortedatum.

Afhankelijk van de diagnose bezorgt u ons volgende documenten:

Telefonische consultatie in geval van vermoeden van COVID-19 bij personen met symptomen:

Voor deze consultatie is er een vereenvoudigde aangifte (gewone doktersattest). Op dit formulier vermeldt de arts duidelijk de diagnose van vermoeden COVID-19 met symptomen als dit van toepassing is. Dit formulier mag niet worden gebruikt voor preventieve quarantaine van een persoon zonder symptomen, want dit geeft geen recht op een ziekte-uitkering.  Zowel de patiënt als de arts kunnen de aangifte als foto of pdf aan het ziekenfonds mailen.

Consultatie voor andere diagnoses:

Aangiftes of verlengingen van arbeidsongeschiktheid die niet gelinkt zijn aan COVID-19 gebeuren met het gebruikelijke getuigschrift van arbeidsongeschiktheid voor werknemers of zelfstandigen. 

Ook deze getuigschriften mogen zowel per mail (pdf, foto) als via bpost aan het ziekenfonds worden gestuurd.

Er geldt ook een versoepeling ingeval van ‘consultatie voor andere diagnose’: ook hier mag een gewoon doktersattest gemaild worden (ook voor niet-corona problemen kunnen niet alle werknemers nog fysiek bij hun huisarts terecht).

U vindt meer informatie over de volledige procedure op de website van uw ziekenfonds.

 

UPDATE 03/04/2020

Uw werknemer ontvangt pensioen, kan hij uitkering als tijdelijk werkloos ontvangen?  (terug naar boven)

Minister van Pensioenen Bacquelaine werkt aan een K.B. waarin voorzien wordt de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid gecumuleerd kunnen worden met het overlevingspensioen gedurende de pandemie. Na afloop van de coronacrisis gelden opnieuw de normale regels: indien u tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangt, wordt de betaling van het overlevingspensioen opgeschort.

 

UPDATE 06/04/2020

Kan er tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd voor een contract dat al getekend is maar nog niet is aangevat?  (terug naar boven)

Ja, dit is in sommige situaties mogelijk.

De minister van Werk heeft op 1 april 2020 beslist dat dit in principe mogelijk is. Het is wel vereist dat de partijen te goeder trouw zijn.

Voorbeeld

Het gaat om een verandering van dienstbetrekking en de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis, maar kon toen niet onmiddellijk ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren.

De partijen mogen de arbeidsovereenkomst niet afgesloten hebben op een ogenblik waarop reeds vaststond dat het begin van uitvoering wegens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was.

Tijdelijke werkloosheid in arbeidsovereenkomsten afgesloten na 13 maart 2020 kan om die reden niet aanvaard worden, tenzij cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

• de indiensttreding is nodig om bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld ter vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren);

• er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk gewerkt (bijvoorbeeld nog stelselmatig op twee dagen per week).

Arbeidsovereenkomsten mogen in geen geval geantidateerd worden.

De RVA zal hierop controles uitoefenen. Aan de werkgevers en de werknemers wordt gevraagd de nodige stukken die hun goede trouw aantonen bij te houden. Een dimona aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die vóór de datum van 13 maart 2020 werd verricht, kan als een bewijs van goede trouw gelden.

 

UPDATE 08/04/2020

Mag mijn werknemer professionele verplaatsingen doen?  (terug naar boven)

In Frankrijk en Luxemburg eisen de politiediensten een bewijs van de werkgever om aan te tonen dat de werknemer zich wel degelijk op de openbare weg mag begeven, bijvoorbeeld om zich naar het werk of de werf te verplaatsen. In België is een dergelijke verplichting er (nog) niet.

Lees hier ons volledige artikel >>

 

UPDATE 10/04/2020

Door wie dienen de feestdagen vergoed te worden die vallen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?  (terug naar boven)
De feestdag gelegen in de periode van 14 dagen volgend op het begin van een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is te betalen door de werkgever.
Voor de feestdagen die vallen na de eerste 14 dagen van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht moet de werkgever geen loon betalen.

 

UPDATE 15/04/2020

Quarantaine geeft niet langer recht op loon  (terug naar boven)

Wie op doktersbevel thuis zit omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus maar geen symptomen heeft, kan binnenkort niet meer op het gewaarborgd loon van zijn werkgever rekenen. Wie in die situatie zit en niet kan telewerken, valt terug op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Het statuut van wie in quarantaine zit, veroorzaakte tot nu onenigheid tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. In de Groep van Tien zijn ze het evenwel eens geworden over een oplossing.

Voor wie echt ziek is en een doktersattest heeft, verandert er niets. Zo’n zieke heeft in eerste instantie recht op het gewaarborgd loon en nadien op een ziekte-uitkering.


Medisch attest
Voor wie geen symptomen heeft, maar uit voorzorg thuiszit, komt er een speciaal medisch attest. Dat attest geeft niet langer recht op het gewaarborgd loon, maar op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. De uitkering is begrensd tot 70 procent van het brutoloon, met een maximum van ruim € 1.900 bruto.

Het akkoord tussen de sociale partners is een principeakkoord, dat vandaag nog formeel moet worden goedgekeurd. Nadien gaat het voorstel naar de regering, die er uitvoering aan moet geven. Normaal volgt de regering de voorstellen van de Groep van Tien op.

Bron: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/quarantaine-geeft-niet-langer-recht-op-loon/10220738.html

 

UPDATE 27/04/2020

Kunnen bedrijven hun werknemers tijdelijk werkloos stellen indien er te weinig werk is door de coronacrisis?   (terug naar boven)

Bedrijven die openblijven maar die door de coronacrisis te weinig werk hebben om alle werknemers verder tewerk te stellen (door daling van de omzet, productie, bestellingen …), kunnen de werknemers die niet verder
tewerkgesteld kunnen worden, tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht. Deze regeling geldt voorlopig tot 31/05/2020.

 

UPDATE 15/07/2020

Corona ouderschapsverlof, hoe werkt dit?  (terug naar boven)

Nu de bedrijven volop aan het heropstarten zijn, wordt het voor heel wat werknemers moeilijker om het werk met de opvang van de kinderen te combineren. De ministerraad heeft daarom op 2 mei een beslissing genomen over het corona-ouderschapsverlof. Om van dat ouderschapsverlof gebruik te kunnen maken, gelden een aantal specifieke voorwaarden.

 

Voor wie?

Werknemers kunnen een beroep doen op het bijkomende ouderschapsverlof als ze:

 • ouder zijn van minstens één kind tot twaalf jaar of van een kind met een handicap (leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar in bepaalde gevallen);
 • minstens één maand een arbeidsovereenkomst én het akkoord hebben van hun werkgever;
 • De regeling geldt ook voor pleeg- en adoptieouders.

Voordelen

Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.

De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.

Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

 

Duur van de maatregel

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 september 2020.

 

Opgelet!

De RVA zal het aanvraagformulier op zijn website plaatsen na publicatie van het corona-ouderschapsverlofbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Het is dus mogelijk dat er nog bepaalde zaken wijzigen. Werkgevers en werknemers mogen weliswaar nu al afspraken maken over de opname van het corona-ouderschapsverlof, en werknemers mogen het ook al effectief aanvragen bij hun werkgever. Die aanvragen zullen dan starten in het gewone regime van het ouderschapsverlof. Vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad kan het corona-ouderschapsverlof dan retroactief vanaf 1 mei 2020 worden toegepast.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op