Steunmaatregel voor bedrijven

LAATSTE UPDATE

Vraag nu het Vlaams beschermingsmechanisme aan

Nieuwe steunmaatregel voor bepaalde Vlaamse ondernemingen!

Nieuwe vergoeding van € 3.500 voor het Waals gewest 

Welke steunmaatregelen voorzien Brussel en Wallonië?

Nieuwe Vlaamse steunmaatregel: compensatiepremie voor ondernemers die wel nog actief mogen zijn maar een zwaar omzetverlies lijden

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ >>

Corona hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten - check volgende website https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

Lees ook: Betalingsplan voor RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing >>

 

 

Federaal

 

UPDATE 23/03/2020

Lancering van het tweede deel van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

 

Op de ministerraad van 20 maart werden aanvullende steunmaatregelen bepaald:
• Er wordt voorzien in uitstel van betaling inzake fiscaliteit (twee maanden) en inzake sociale bijdragen (uitstel voor de eerste twee kwartalen). Er komen ook bepaalde vrijstellingen.
• De lokale overheden werd gevraagd om bij te dragen aan de inspanning en op gemeenschapsniveau bepaalde belastingen te bevriezen.
• Dienstverleners aan wie federale overheidsopdrachten zijn gegund, krijgen geen boetes voor vertragingen in de uitvoering van deze opdrachten als zij gevolgen van Covid-19 ondervinden. Daarnaast verbinden de autoriteiten zich ertoe de betalingstermijn voor deze opdrachten te versnellen.
• Wat de horeca betreft, zal er soepelheid zijn bij de toepassing van de ‘take away’ (fiscaal en FAVV – geen nieuwe vergunning nodig voor restaurants). Brasserieën worden op hun beurt niet gestraft in geval van onderconsumptie.
• Wat de handelszaken betreft, is de regering overleg begonnen met de sociale partners om meer flexibiliteit toe te staan in de openingsuren voor de supermarkten. Er wordt ook overlegd over manieren om personeel van de ene sector naar de andere over te plaatsen om ervoor te zorgen dat de activiteit behouden blijft, maar ook om de mogelijkheid te behouden om een flexi-job uit te oefenen, zelfs in het geval van tijdelijke werkloosheid.
• Wat betreft de reissector zal in geval van annulering van een pakketreis een voucher van gelijke waarde worden toegekend, die minstens één jaar geldig is.
• Wat betreft de evenementensector zijn de gekochte tickets nog steeds geldig als het evenement wordt uitgesteld. Als de consument het evenement niet kan bijwonen, wordt er voldoende tijd voorzien voor de terugbetaling.
• Wat de land- en tuinbouwsector betreft, zal de periode van seizoensarbeid verdubbeld worden.

Meer info: FOD Financiën

 

 

UPDATE 18/03/2020

Bijkomende steunmaatregelen van de federale regering

De ministerraad nam bijkomende steunmaatregelen om extra financiële ademruimte te creëren voor ondernemingen, bovenop de eerdere steunmaatregelen van 6 maart (zie hieronder):
• Uitstel voor indiening van aangiften in vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen, tot en met donderdag 30 april 2020 (enkel voor aangiften met uiterste indieningsdatum tussen 16 maart en 30 april 2020);
• Uitstel voor indienen van btw-aangiften (periodieke aangiften, intracommunautaire opgaven, jaarlijkse klantenlisting): zie website FOD Financiën voor verdere specificaties en deadlines;
• Uitstel van betaling van btw en bedrijfsvoorheffing: zie website FOD Financiën voor verdere specificaties en deadlines;
• Uitstel van betaling van personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners en rechtspersonenbelasting: extra termijn van 2 maanden bovenop normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten (aanslagjaar 2019 gevestigd vanaf 12 maart 2020).

Voor de betaling van deze schulden gevestigd vóór 12 maart 2020 gelden de op 6 maart aangekondigde steunmaatregelen (zie SPF Financiën Steunmaatregelen betreffende het coronavirus).

 

 

UPDATE 13/03/2020

Federale steunmaatregelen van de regering

De ministerraad nam op 6 maart tien maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, die erop gericht zijn om enerzijds getroffen ondernemingen in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid in stand te houden, en anderzijds te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van de betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen:


1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht: wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020, en kan ook ingeroepen worden in afwachting van de erkenning als onderneming in moeilijkheden (nodig voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen). De erkenning van tijdelijke werkloosheid door overmacht gebeurt binnen de 3 à 4 dagen. Daarnaast worden de uitkeringen tijdelijke werkloosheid (zowel om economische redenen als overmacht) voor een periode van 3 maanden verhoogd van 65 naar 70%.


2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen


3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen: voor de socialezekerheidsbijdragen van het 1e en 2e kwartaal van 2020 wordt COVID-19 aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.


4. Betalingsplan BTW: indien aangetoond kan worden dat betalingsmoeilijkheden gelieerd zijn aan COVID-19, is het mogelijk om btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van boetes.


5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing: stortingen kunnen gespreid worden en vrijstellingen van boetes mogelijk volgens dezelfde voorwaarden als betalingsplan btw.


6. Betalingsplan personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting: indien betalingsmoeilijkheden omwille van COVID-19 aangetoond kunnen worden, kan uitstel van betaling gevraagd worden.


7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen: indien zelfstandigen in de loop van het jaar vaststellen dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag gebruikt voor de bijdrageberekening, kan een verlaging van de bijdrage gevraagd worden.


8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen: voor de eerste twee kwartalen van 2020, met een jaar zonder nalatigheidsinteresten, op voorwaarde van aantoonbaar verband met COVID-19.


9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht): voor zelfstandigen in hoofdberoep, van zodra gedwongen stopzetting langer dan 1 week duurt. Financiële steun bedraagt € 1.266,37 (zonder gezinslast) of € 582,46 (met gezinslast).


10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten: geen boetes of sancties aan dienstverleners/bedrijven/zelfstandigen wanneer aangetoond wordt dat vertraging/niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19.

 

Aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Verdere info over deze steunmaatregelen, check de website van de Federale Overheidsdienst Financiën

 

Vlaams Gewest

UPDATE 18/03/2020

De Vlaamse regering nam verschillende aanvullende maatregelen


1. Crisiswaarborg van € 100 miljoen voorzien door Participatiemaatschappij Vlaanderen, voor overbruggingskredieten voor bestaande schulden van ondernemingen en zelfstandigen (bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal). Hiermee kunnen 1.000 leningen van € 100.000 gewaarborgd worden die onder 75% gewestwaarborg geplaatst worden.


2. Hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen getroffen door de coronamaatregelen. De Vlaamse Regering heeft de coronahinderpremie op 18 maart uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Die moet zij die ernstig inkomensverlies lijden, deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting, krijgen een eenmalige premie van € 4.000 en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van € 160 per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van € 2.000 en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van € 160 per dag.

 
3. Flexibiliteit in voorwaarden voor steunmaatregelen en subsidies: ondernemingen die het door de crisis moeilijk krijgen om de termijnen voor bepaalde VLAIO-subsidies na te komen, kunnen met het agentschap overleggen om een eventuele verlenging aan te vragen.


4. Versoepeling termijnen VLAIO-subsidies ten gevolge van corona.


5. Uitstel betaling onroerende voorheffing: de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zullen pas vanaf september uitgestuurd worden, om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen.

 

Meer info: VLAIO: artikel 'Specifieke maatregelen m.b.t. het coronavirus'

 

 Nieuwe Vlaamse steunmaatregel: compensatiepremie voor ondernemers die wel nog actief mogen zijn maar een zwaar omzetverlies lijden  

UPDATE 1/04/2020

De Vlaamse regering voorziet een premie van € 3.000 voor ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden.

Het gaat bv. om

 • bedrijven in de evenementensector, (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen
 • bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden
 • net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca afnemers werken.

Zij moeten kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van 60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

Wat is de steunmaatregel?

 • Éénmalige compensatiepremie van € 3.000
 • Max. 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn
 • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de premie ontvangen
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

Check alle voorwaarden en hoe u deze premie kan aanvragen, op de website van Vlaio

 

Steden en gemeenten

Verschillende steden en gemeenten ondernemen eveneens initiatieven ter ondersteuning van de ondernemingen. Meer info hier en op de websites van de betrokken steden en gemeenten.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië  

Update 09/04/2020

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië voorzien steunmaatregelen.

Lees meer over de steunmaatregelen in Brussel >>

Lees meer over de steunmaatregelen in Wallonië >>

Bron: www.vbo.be

 

Update 14/08/2020

Update: Nieuwe vergoeding van € 3.500 voor het Waals gewest.

Lees meer over de bijkomende steunmaatregel >> 

 

 

Nieuwe steunmaatregel voor bepaalde Vlaamse ondernemingen!

Update 28/08/2020


De Vlaamse regering besliste om een nieuwe steunmaatregel in het leven te roepen voor bepaalde ondernemingen die nog steeds geconfronteerd worden met een ernstige omzetdaling ten gevolge van de coronapandemie. 

Na te leven voorwaarden

 • Omzetdaling van minstens 60 % in de periode vanaf 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 ten opzichte van dezelfde referentieperiode in 2019.
  Indien uw onderneming nog niet gestart was in de voormelde periode van 2019 wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, zoals vermeld in het financieel plan. Indien de omzet in de voormelde periode van 2019 abnormaal laag is, wordt deze periode vervangen door een andere referentieperiode.
 • Voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op de corona hinderpremie of de coronacompensatiepremie.
  Indien u geen aanvraag ingediend hebt om de corona hinderpremie, een corona compensatiepremie of een corona ondersteuningspremie te ontvangen, moet u het oorzakelijk verband tussen de substantiële exploitatiebeperkingen die u heeft ondervonden door de coronavirusmaatregelen en de omzetdaling omstandig motiveren in uw aanvraag.
 • Actieve bedrijfsvoering hebben in de periode van 1 augustus tot en met 30 september 2020, tenzij uw onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen of gesloten is omwille van normale jaarlijkse sluiting. Deze voorwaarde moet uiterlijk voldaan zijn 7 dagen na publicatie in Belgisch Staatsblad. Indien uw onderneming na deze datum minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode wordt de subsidie gehalveerd.


Uitgesloten

 • Ondernemingen in ontbinding, stopzetting, faillissement, vereffening;
 • Holdings, management-, of patrimoniumvennootschappen;
 • Ondernemingen waarvan de zaakvoerder als bestuurder, vennoot of zaakvoerder verbonden is met een andere onderneming die de subsidie heeft ontvangen en waaraan zij zakelijke diensten verlenen;
 • Ondernemingen met achterstallige schulden bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie, corona compensatiepremie of corona ondersteuningspremie;
 • De ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.


Omvang

De subsidie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW tijdens de referentieperiode. Het kan  maximaal 15.000 EUR bedragen.


Let wel: indien u een zelfstandige in bijberoep bent die in 2019 een beroepsinkomen had tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR die geen betrekking als loontrekkende uitoefent die 80 % of meer bedraagt van een voltijdse betrekking ontvangt u 3,75% van de omzet exclusief BTW tijdens de referentieperiode.


Indien u een inrichting exploiteert waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht, moet u beschikken over een geregistreerd kassasysteem om in aanmerking te komen voor een subsidie van 3.000 EUR of meer.


Indienen aanvraag

U zal een subsidieaanvraag moeten indienen via de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, ten vroegste op 1 oktober 2020 en ten laatste op 15 november 2020. Indien uw onderneming verplicht gesloten is ten gevolge van de coronavirusmaatregelen kan u een voorschot van maximaal 2.000 EUR aanvragen vóór 1 oktober 2020. De subsidieaanvraag wordt elektronisch afgehandeld.


Bron:

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening, BS 17 augustus 2020;
 • Berichtgeving Agentschap Innoveren & Ondernemen ‘Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemers getroffen door corona in augustus en september.

 

Vraag nu het Vlaams beschermingsmechanisme aan

Update 14/10/2020


Ondernemers die door de verstrengde coronamaatregelen van 29 juli een sterke omzetdaling hadden in de maanden augustus en september 2020, kunnen nu deze steun aanvragen. Deadline: 15 november 2020.

Lees er alles over >>

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op