16.01
2020

Preventie loont: een zieke werknemer kost u meer dan u denkt

Veel, zo niet de meeste, werkgevers zijn zich niet bewust van alle kosten die een zieke werknemer met zich meebrengt. Vaak denkt men dat met het betalen van het gewaarborgd loon alles betaald is. Dit is, zoals u door de titel van dit artikel al kon vermoeden, natuurlijk niet het geval. De
kosten van ziekteverzuim situeren zich trouwens op verschillende niveaus: er zijn enerzijds de kosten voor de individuele werknemer (loonverlies, medische kosten, enz.), anderzijds zijn er de kosten voor de werkgever en er zijn de algemeen maatschappelijke kosten (o.a. ziekteverzekering).
We beperken ons hier tot de kosten die verzuim voor de werkgever meebrengt.


Het meest zichtbaar en ook het gemakkelijkst te berekenen zijn inderdaad de kosten verbonden aan het gewaarborgd loon. Maar daarmee is de rekening bijlange nog niet betaald. De loonkosten vormen inderdaad maar een beperkt deel van het totale kostenpakket dat een zieke werknemer met zich meebrengt.


Zo zijn er bijvoorbeeld kosten die voortvloeien uit productieverliezen of kosten die samenhangen met maatregelen die nodig zijn om de productie op peil te houden. Productie- of omzetverliezen hangen nauw samen met de kennis en de kwalificaties van de afwezige werknemer. Waar een taak aan een lopende band misschien nog relatief eenvoudig kan opgevangen worden, ligt dit anders voor een werknemer die zeer gespecialiseerd werk doet, of een werknemer die uitzonderlijke talenten/kennis heeft. Of wat te denken van relaties met klanten: vaak duurt het zeer lang om dit verlies op te vangen, om het netwerk van de afwezige werknemer over te nemen.

In veel grotere bedrijven zal men het verloren volume arbeid trachten op te vangen door een soort pool van ‘reserve-arbeidskrachten’. Omdat men altijd een bepaald percentage afwezigheden heeft (verlof, ziekte, kleinverlet…), zal men meer werknemers in dienst hebben dan strikt noodzakelijk. Hoe hoger en hoe variabeler het verzuim, des te groter deze pool zal moeten zijn. Kleine en middelgrote bedrijven hebben vaak niet de luxe zulk een reservepool aan te houden. Zij zullen bij abnormaal verzuim beroep doen op interimarbeid of op tijdelijke werkkrachten. Hoe goed ze ook hun best doen, deze mensen zullen vaak niet onmiddellijk het niveau van de afwezige werknemer halen: productieverliezen zullen dan ook onvermijdelijk zijn.

Tegelijkertijd zal de druk op de aanwezige werknemers toenemen: het werk zal verdeeld worden over minder personen. Door de toegenomen druk dreigen sommige van deze mensen uit te vallen. Zo kan men natuurlijk in een vicieuze cirkel terecht komen.

Naast de bovenvermelde kosten bestaan er nog een ganse reeks indirecte kosten: leveringsproblemen, planning- en managementproblemen, kwaliteitsverliezen, motivatieproblemen, imagoverlies, … Zo wordt vaak voorbijgegaan aan de tijd (en de ermee gepaard gaande kost) die leidinggevend personeel besteedt aan het oplossen van de problemen die het gevolg zijn van afwezige werknemers. Al deze indirecte kosten zijn zeer moeilijk in te schatten maar ze zijn in het algemeen veel hoger dan de directe loonkosten. Schattingen gaan van 2 tot 5 keer de kost van het gewaarborgd loon van de afwezige werknemer. Zowel de directe als de indirecte kosten zijn meestal hoger bij kort- dan bij langdurig verzuim. Men gebruikt in dit verband vaak het beeld van een ijsberg: het grootste deel van de kosten zit verborgen onder het wateroppervlak.

Het moge duidelijk zijn dat een preventief beleid zijn vruchten kan afwerpen. Men kan deze preventie trouwens op twee manieren interpreteren: zorgen voor een veilige en een gezonde werkplek en het opzetten van een preventief verzuimbeleid.


Wat het laatste betreft hebben we in vorige edities van het CLB Nieuws al een aantal voorstellen gedaan. In deze editie vindt u trouwens een mooi praktijkvoorbeeld van zulk een beleid. De combinatie van een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid en een preventief verzuimbeleid kan u dus veel geld besparen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op