15.07
2019

Ziektecontrole

In een van de volgende nummers van CLB Nieuws zullen we uitgebreider ingaan op wat een afwezigheidsbeleid allemaal kan of moet inhouden. Vanuit een positieve benadering wordt trouwens ook wel eens van een aanwezigheidsbeleid gesproken. Eén van de ‘poten’ van zo’n beleid is alleszins controlegeneeskunde. Een af- of een aanwezigheidsbeleid mag zich echter niet beperken tot controle alleen, maar daarover dus later meer.

Als het ziektecijfer te hoog oploopt of als de werkgever misbruiken vermoedt, neemt hij vaak zijn toevlucht tot meer en intensievere controles. Ziektecontrole is natuurlijk zeer nuttig, maar het kan en zal nooit op zichzelf alle problemen oplossen; het zal pas echt resultaat geven als het kadert in een algemeen presentiebeleid. Controle zal natuurlijk voornamelijk efficiënt zijn wanneer er duidelijk sprake is van bedrog (zwart verzuim: zie CLB Nieuws januari-februari 2019). Wanneer een werknemer een ziekte veinst om thuis te kunnen blijven, of wanneer hij de periode veel langer laat aanslepen dan nodig is, dan kan een controlearts resultaten boeken. Wanneer de ziektetoestand duidelijk en objectief is (wit verzuim) is en de periode is niet overdreven, dan kan de controlearts natuurlijk niets of niet veel doen. Bij grijs verzuim (er is wel ‘iets’ maar u kan u afvragen of werken echt onmogelijk is) is het resultaat afhankelijk van de tint grijs (lichtgrijs of donkergrijs).


Arbeidsarts of controlearts
Volgens de Belgische Wetgeving heeft de werkgever het recht de afwezigheid wegens ziekte of ongeval van zijn werknemers te laten controleren. Dit recht staat tegenover de verplichting gewaarborgd loon uit te betalen. Aan dit recht zijn echter een aantal voorwaarden verbonden. Enkel een geneesheer die gerechtigd is controlegeneeskunde uit te oefenen, mag deze controles op zich nemen. Belangrijk in dit verband is dat de arbeidsarts van het betrokken bedrijf deze functie nooit mag uitvoeren. De arbeidsarts wordt immers verondersteld onafhankelijk te handelen, en kan zich daarom niet inlaten met ziektecontrole. De controlearts kan zich ook enkel uitspreken over het feit of de werknemer al dan niet arbeidsgeschikt is. Hij mag en kan zich niet mengen in de diagnosestelling en/of de behandeling. Hij kan wel, via de behandelende geneesheer, bijkomende onderzoeken vragen die de diagnose moeten staven. Als hij toch akkoord gaat met de arbeidsongeschiktheid, dan kan hij nog altijd bezwaar maken tegen de duur van de
ziekteperiode. Ook hier kan hij voorstellen doen om deze duur te beperken in de tijd.


Compromissen sluiten
De beslissing van de controlearts staat ook op gelijke hoogte met die van de behandelende arts. Dit wil zeggen dat hij de beslissing van de behandelende arts niet zondermeer kan ‘overrulen’. Wanneer de controlearts niet akkoord gaat met de ziektemelding, of hij is niet akkoord met de duur ervan, dan volgt er in de regel een overleg tussen de behandelende geneesheer en hemzelf. Meestal wordt er in deze gevallen een compromis gevonden: de controlearts legt zich neer bij het standpunt van de behandelende arts, of omgekeerd. Soms ligt de beslissing ook tussen de twee: de controlearts gaat akkoord met de essentie van het attest, maar niet met de duur ervan. In dit geval wordt de duur van de ziekteperiode, dus weerom in onderling overleg, ingekort. Vaak zal de controlearts ook voorstellen dat de zieke werknemer een aangepast werk kan uitvoeren. Als de behandelend geneesheer hiermee instemt, dan is het natuurlijk aan de werkgever om na te gaan of hij aan deze vraag kan voldoen. Indien hij hier niet aan tegemoet kan komen, dan blijft het originele attest geldig.


Arbitrage
Komen de twee geneesheren niet tot een akkoord, dan volgt er eventueel een arbitrage of scheidsrechterlijke procedure. Dit wil zeggen dat er een derde, onafhankelijke arts wordt aangesteld. Zowel behandelend geneesheer als controlearts moeten akkoord gaan met de aanstelling van deze scheidsrechter. De beslissing die de scheidsrechter neemt is bindend voor beide partijen: wie verliest moet zich bij de beslissing neerleggen. De verliezende partij moet daarenboven het gelag betalen.

Vraag uw medische controle aan via
www.clbgroup.be/medische-controle-advies/medischecontrole-
aanvragen/

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op