31.05
2019

Binnenkort een systeem van tijdsregistratie verplicht voor alle werkgevers?

Op 14 mei 2019 sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over een prejudiciële vraag die door het Audiencia Nacional (rechter waarvan de rechtsmacht zich uitstrekt over het gehele nationale grondgebied van Spanje) werd voorgelegd naar aanleiding van de rechtszaak tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank.

Context

De Spaanse vakbond verzocht de Audiencia Nacional om Deutsche Bank de verplichting op te leggen om een systeem in te voeren voor de registratie van het dagelijks aantal gewerkte uren door het personeel van de bank. Op deze manier kon worden nagegaan of de arbeidstijden werden gerespecteerd en kon de verplichting om de informatie over de maandelijkse overuren naar de werknemersvertegenwoordigers te sturen, worden nagekomen. De Spaanse vakbond gaf aan dat de verplichting van een registratiesysteem voortvloeide uit het nationale Spaanse Recht, Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) en de arbeidstijdenrichtlijn. Deutsche Bank stelde echter dat uit de rechtspraak van de hoogste rechtbank in Spanje (Tribunal Supremo) volgt dat het Spaanse recht geen dergelijke algemene verplichting kent.

De Audiencia Nacional heeft in dit verband een prejudiciële vraag gesteld aan het Europees Hof van Justitie om na te gaan of de door de Tribunal Supremo gegeven uitlegging van de Spaanse wet- en regelgeving zich verdraagt met het Unierecht. Bovendien merkte het Audiencia Nacional reeds op dat op basis van het Spaanse recht niet kan worden gegarandeerd dat de verplichtingen die volgens de arbeidstijdenrichtlijn en de richtlijn betreffende de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk gelden, worden nagekomen.

Uitspraak Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 14 mei 2019 naar aanleiding van de prejudiciële vraag van de Audiencia Nacional dat de richtlijnen, gelezen in het licht van het Handvest, zich verzetten tegen een nationale regeling die werkgevers niet verplicht om een systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd.

Het Europees Hof van Justitie wijst op het belang van het fundamentele recht van iedere werknemer op een beperking op de maximumarbeidsduur en op de dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Dit fundamentele recht is neergelegd in het Handvest en wordt nader geregeld in de arbeidstijdenrichtlijn. De lidstaten moeten er volgens het Europees Hof van Justitie voor zorgen dat werknemers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van hun rechten.

De werknemer moet immers worden aangemerkt als de zwakkere partij binnen de arbeidsverhouding, zodat moet verhinderd worden dat de werkgever een beperking stelt aan zijn rechten.  

Het Europees Hof van Justitie stelt dat zonder de objectieve en betrouwbare vaststelling van het aantal gewerkte uren per dag en per week niet kan worden nagegaan of de maximale wekelijkse arbeidstijd (inclusief overwerk) en de dagelijkse en wekelijkse minimumrusttijd in acht zijn genomen. Een nationale regeling waarbij geen verplichting geldt om een instrument voor die vaststelling te gebruiken, waarborgt niet dat de rechten van het Handvest en de arbeidstijdenrichtlijn doeltreffend kunnen worden afgedwongen, aangezien noch werkgever noch werknemers kunnen nagaan of die rechten worden nageleefd. Volgens het Europees Hof van Justitie is een systeem waarmee de arbeidstijd wordt geregistreerd hiervoor een uiterst geschikt middel.

Conclusie uitspraak Europees Hof van Justitie

Volgens het Europees Hof van Justitie moeten de lidstaten, om de doeltreffendheid te waarborgen van de in de arbeidstijdenrichtlijn en in het Handvest opgenomen rechten, aan de werkgevers de verplichting opleggen om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. De lidstaten moeten een concrete regeling voor de toepassing van dat systeem, waaronder de daaraan te geven vorm, uitwerken en hierbij indien nodig rekening houden met het specifieke karakter van alle betrokken branches en ook met de specifieke kenmerken van bepaalde ondernemingen, zoals hun omvang.   

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie!

 

Bron: Perscommuniqué nr. 61/19 van 14 mei 2019 van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30