10.05
2022

Eén van uw werknemers wordt papa en een andere huwt in de zomer. Kan u hen een extraatje geven?

Als één van uw werknemers een bijzondere gebeurtenis in zijn (privé)leven viert, dan kan u hem/haar een attentie geven die wordt vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen als er rekening gehouden wordt met de regels die de RSZ en de fiscus opleggen. In dit artikel gaan we dieper in op de na te leven voorwaarden.

Huwelijk
Als de werkgever aan de werknemer een geschenk (in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques) overhandigt naar aanleiding van zijn huwelijk, dan is dat vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen voor zover er maximum € 245 wordt toegekend.

De vrijstelling geldt ook voor samenwonenden die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd.

Anciënniteit
Ook loyale werknemers kunnen een extraatje krijgen dat onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

De premie kan maximum tweemaal worden toegekend tijdens de volledige loopbaan van de werknemer bij dezelfde werkgever:

• eerste maal ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij de werkgever;
• een tweede maal ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is.

De toekenning mag ook later gebeuren, maar ook dan moet er rekening gehouden worden met de maxima. Het maximale bedrag mag niet hoger zijn dan:

• eenmaal het brutobedrag van het maandloon voor 25 jaar dienst;
• tweemaal het brutobedrag van het maandloon voor 35 jaar dienst.

De werkgever kan ook beslissen om een andere berekeningswijze toe te passen en het voordeel te bepalen in functie van het gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in zijn onderneming. Zo vermijdt hij dat hij aan de ene werknemer ‘slechts’ € 1.500 kan toekennen en aan de andere € 3.500.

Indien hij voor dit systeem kiest, dan moet per kalenderjaar het gemiddeld bruto bedrag van een maandloon in de onderneming vastgesteld worden op basis van de verhouding tussen de uitbetaalde lonen en het aantal voltijdse equivalenten tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Beide berekeningswijzen mogen tijdens één kalenderjaar niet samen toegepast worden. Gebeurt dit wel, dan geldt er geen vrijstelling voor alle anciënniteitspremies die tijdens dat kalenderjaar toegekend werden.

Bij een verzoek van de RSZ en/of fiscus moet de werkgever alle elementen en berekeningen aanbrengen die toelaten te beoordelen of de toegekende voordelen de maximumbedragen respecteren.

Voldoet de anciënniteitspremie niet aan de bovenvermelde voorwaarden? Dan is het gedeelte van de overschrijding onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op