19.05
2017

Flexibiliteit op de werkvloer: glijdende uurroosters

Hoewel er in het verleden voor het systeem van glijdende uurroosters geen wettelijke kader was, werd het toch gedoogd door de inspectiediensten. Sinds 1 februari 2017 wordt dit systeem wettelijk geregeld door het artikel 20ter van de Arbeidswet dat is toegevoegd door de Wet werkbaar en wendbaar werk.

 

Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeidsregeling waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes bepaalt mits naleving van vastgelegde stam- en glijtijden. De stamtijden bevatten de vaste periodes waarbinnen de werknemer verplicht aanwezig en ter beschikking van de werkgever moet zijn. De glijtijden zijn de periodes waarbinnen de werknemer zelf het begin en het einde van zijn werkdag, alsook van zijn pauzes kiest.

 

Invoering en toepassing

Glijdende uurroosters kunnen worden ingevoerd door een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Hierin moet minstens het volgende vermeld worden:

 • de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die moet worden nageleefd binnen de referteperiode van 3 kalendermaanden, tenzij de cao of het arbeidsreglement een andere referteperiode vermeldt met een maximum van 1 jaar;
 • de stamtijd en de glijtijd. De dagelijkse arbeidsduur mag niet meer bedragen dan 9 uur;
 • het aantal uren dat kan worden gepresteerd onder of boven de grens van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vastgelegd in de onderneming, zonder dat de wekelijkse arbeidsduur meer mag bedragen dan 45 uur;
 • het aantal uren dat meer of minder werd gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en dat op het einde van de referteperiode het voorwerp kan uitmaken van een overdracht. Dit aantal mag niet hoger zijn dan 12 uur, tenzij er een hoger aantal werd voorzien bij cao.

De maximumgrenzen van 9 uur en 45 uur kunnen worden overschreden in geval van buitengewone vermeerdering van werk, wanneer er vrijwillige overuren gepresteerd worden of in geval van overmacht.

Indien u een glijdend uurrooster invoert, dient u bijkomend in het arbeidsreglement nog andere specifieke gegevens te vermelden. De vermeldingen in het arbeidsreglement moeten worden aangevuld door een bijlage bij het arbeidsreglement die het geheel van de regels herneemt die van toepassing zijn op het glijdend uurrooster. Deze bijlage maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement.

De regeling van glijdende uurroosters kan enkel worden gebruikt voor werknemers met een vast uurrooster.

 

Modaliteiten met betrekking tot het loon

Bij toepassing van het glijdend uurrooster heeft de werknemer bij elke betaalperiode recht op het gewone loon voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van het glijdend uurrooster.

Indien de werknemer, buiten de door de wet voorziene uitzonderingen, op het einde van de referteperiode meer uren heeft gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, dan heeft hij enkel recht op loon of recuperatie van deze uren wanneer ze werden verricht op vraag van de werkgever.

Indien de werknemer op het einde van de referteperiode minder uren heeft gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, dan kan de werkgever het loon dat hij hiervoor heeft betaald aftrekken van een volgende loonuitbetaling. Hetzelfde geldt wanneer de arbeidsovereenkomst een einde neemt op het ogenblik dat de werknemer minder uren heeft gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

 

Systeem van tijdsopvolging

De werkgever die een systeem van glijdende uurroosters invoert, moet eveneens in een systeem van tijdsopvolging voorzien dat voor elke betrokken werknemer de volgende gegevens bevat:

 • de identiteit van de werknemer;
 • per dag de duur van zijn arbeidsprestaties. 

Wanneer het om een deeltijdse werknemer met een vast uurrooster gaat, dan moeten het begin en het einde van zijn prestaties, alsook zijn rustpauzes worden vastgelegd. 

Het systeem van tijdsopvolging moet deze gegevens bijhouden gedurende de lopende referteperiode en moet geconsulteerd kunnen worden door elke werknemer die wordt tewerkgesteld op basis van een glijdend uurrooster, alsook door de bevoegde inspectiediensten.  De werknemer moet eveneens kennis kunnen nemen van het precieze aantal uren dat hij binnen de referteperiode op basis van het glijdend uurrooster meer of minder heeft gepresteerd dan de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van het glijdend uurrooster.

 

Overgangsbepaling

De Wet werkbaar en wendbaar werk voorziet in een overgangsbepaling voor de systemen van glijdende uurroosters die reeds vóór de nieuwe wet in de praktijk werden toegepast. De werkgever die hiervan nog gebruik wenst te maken, dient het toegepaste stelsel te formaliseren door:

 • een cao die uiterlijk op 30 juni 2017 wordt neergelegd;
 • het arbeidsreglement waar de betrokken bepalingen uiterlijk op 30 juni 2017 worden ingevoegd.

Opmerking: bij behoud van de bestaande regeling mag geen rekening gehouden worden met de 45-urengrens voor de berekening van de overuren. Gelieve onze diensten zo vlug mogelijk en zeker vóór 15/06/2017 te verwittigen indien u al een systeem van glijdende uurroosters toepast, zodat we samen kunnen bekijken hoe u dit kan formaliseren.

Bron: Wet d.d. 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30