15.05
2020

Het corona-ouderschapsverlof kan aangevraagd worden

Op 14 mei 2020 werd het K.B. nr. 23 dd. 13 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit K.B. voert vanaf 1 mei 2020 een corona-ouderschapsverlof in.

Voorwaarden
Een werknemer die ten minste 1 maand in dienst is van de werkgever die hem tewerkstelt, kan het ouderschapsverlof opnemen:

 • naar aanleiding van de geboorte van zijn kind tot het kind 12 jaar wordt;
 • naar aanleiding van de adoptie van zijn kind, gedurende een periode vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van zijn gezin in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn verblijfplaats heeft, en dit uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt;
 • indien hij als pleegouder is aangesteld door de rechtbank of door een door de gemeenschap erkende dienst, en dit uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

De leeftijdsgrens wordt evenwel vastgesteld op 21 jaar wanneer het kind voor tenminste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag of dat tenminste 9 punten worden toegekend in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal.

Er is geen leeftijdsgrens wanneer een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders indien hij geniet van een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen.

Verlofmogelijkheden
Voltijdse werknemers kunnen het corona-ouderschapsverlof opnemen onder de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties met

 • hetzij 1/2de van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking;
 • hetzij 1/5de van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking.

Ook werknemers die op het moment waarop het corona-ouderschapverlof ingaat, tewerkgesteld zijn in een deeltijdse arbeidsregeling die tenminste 3/4 bedraagt van een voltijdse betrekking kunnen hun arbeidsprestaties verminderen tot 1/2de van een voltijdse betrekking.

Ongeacht de vorm is een opname vanaf 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 als volgt mogelijk:

 • ofwel in één aangesloten periode;
 • ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een maand;
 • ofwel in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van een week;
 • ofwel een combinatie van 2 en 3.

Tijdelijke overstap van een ander verlof in het kader van de loopbaanonderbreking naar het corona-ouderschapsverlof
De werknemer die reeds een 1/2de of 1/5de ouderschapsverlof opneemt op grond van een K.B. kan, met akkoord van de werkgever, dit ouderschapsverlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof onder dezelfde vorm.

Indien de oorspronkelijke aangevraagde einddatum van het gewone ouderschapsverlof zich na 30 juni 2020 situeert, dan wordt het gewone ouderschapsverlof vanaf 1 juli 2020 automatisch verder gezet tot die datum.

De werknemer die zijn loopbaan heeft onderbroken of zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in het kader van een stelsel van loopbaanonderbreking op grond van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (tijdskrediet, thematische verloven,…onder de vorm van een volledige onderbreking, vermindering met 1/2de, 1/5de, 1/10de) kan, met akkoord van zijn werkgever, de loopbaanonderbreking schorsen met het oog op het opnemen van het corona-ouderschapsverlof.

Indien de oorspronkelijke aangevraagde einddatum van de loopbaanonderbreking zich na 30 juni 2020 situeert, dan wordt de loopbaanonderbreking vanaf 1 juli 2020 automatisch verder gezet tot die datum.

De periode van het halftijds of 1/5de ouderschapsverlof of de loopbaanonderbreking die op die manier wordt omgezet in een corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend op de maximale duur van dit ouderschapsverlof of deze loopbaanonderbreking.

De periode gedurende de welke het ouderschapsverlof werd omgezet in corona-ouderschapsverlof of gedurende de welke de loopbaanonderbreking werd geschorst om corona-ouderschapsverlof op te nemen, kan later nog worden opgenomen. Dit kan ook nog als het saldo niet voldoet aan de minimale duur van het verlof. De opname van het saldo zal slechts mogelijk zijn indien aan alle voorwaarden voldaan is (bv. de leeftijdsvoorwaarde van het kind ingeval van ouderschapsverlof). De werknemer moet hiertoe ook een nieuwe aanvraag indienen bij zijn werkgever.

Aanvraagprocedure bij de werkgever
De werknemer die gebruik wil maken van het recht op corona-ouderschapsverlof moet als volgt een aanvraag bij zijn werkgever doen:

 • de aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ten minste 3 dagen vóór de aanvang van het verlof;
 • in de schriftelijke aanvraag moet de werknemer de begin- en einddatum van het corona-ouderschapsverlof vermelden;
 • de aanvraag wordt aan de werkgever overgemaakt hetzij door middel van een aangetekend schrijven, hetzij door de overhandiging van de aanvraag waarvan het duplicaat voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever, hetzij op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werkgever.

De werkgever geeft zijn akkoord of weigert het verlof op de volgende manier:

 • de werkgever deelt zijn beslissing schriftelijk mee of op elektronische wijze mits ontvangstbevestiging van het bericht door de werknemer;
 • de kennisgeving moet plaatsvinden binnen de 3 werkdagen na de aanvraag en in ieder geval ten laatste vóór de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Dezelfde termijn van 3 werkdagen is van toepassing indien het akkoord wordt gegeven met de aanvraag van de werknemer om zijn gewoon ouderschapsverlof om te zetten of te schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen.

De termijnen van de aanvraagprocedure kunnen in onderling akkoord tussen beide partijen worden ingekort.

Als een werknemer zijn prestaties vermindert in het kader van het corona-ouderschapsverlof, dan wordt hij een deeltijdse werknemer. Tijdens de periode van loopbaanonderbreking met de helft of 1/5de zijn de regels inzake deeltijdse arbeid in principe dus ook op hen van toepassing.

Voordelen
Het opnemen van het corona-ouderschapsverlof is financieel voordeliger dan het gewone ouderschapsverlof. Bovendien telt het niet mee voor de maximale duurtijd van het gewone ouderschapsverlof. Tenslotte kan het corona-ouderschapsverlof snel en flexibel worden opgenomen mits de werkgever hiermee akkoord gaat. De werknemer hoeft zijn werkgever immers slechts 3 dagen op voorhand in te lichten en kan opgenomen worden in één keer tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Ontslagbescherming
De ontslagbescherming van de regeling van de loopbaanonderbreking is van toepassing.

Bijgevolg mag de werkgever geen handeling stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, tenzij hij een dringende of voldoende reden heeft.

De ontslagbescherming gaat in de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en eindigt 3 maanden na het einde van het ouderschapsverlof.

Wanneer de ontslagbescherming niet gerespecteerd wordt, dan dient de werkgever een forfaitaire vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon van 6 maanden, desgevallend bovenop de vergoedingen die bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moeten worden betaald.

Duur van de maatregel
Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020.
De maatregel kan via een bij Ministerraad overlegd K.B. wel nog worden verlengd.

Bron: K.B. nr. 23 dd. 13 mei 2020 tot uitvoering van art. 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19 (II) houdende het corona-ouderschapsverlof, B.S. 14 mei 2020.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30