16.01
2020

Loopbaansparen mogelijk in enkele sectoren

Loopbaansparen is een maatregel die aan werknemers de mogelijkheid biedt om bepaalde tijdselementen (bv. vrijwillige overuren, sectoraal anciënniteitsverlof,…) op te sparen met de bedoeling die later tijdens de duur van de dienstbetrekking als verlof op te nemen.

Om van de maatregel van het loopbaansparen te kunnen genieten, moet deze eerst geactiveerd worden door de sectoren, bij gebrek hieraan door de ondernemingen. Op sectorniveau kan de vraag naar activering gebeuren via een aanhangigmaking bij de Voorzitter van het bevoegde paritaire (sub)comité. Vanaf de aanhangigmaking heeft de sector 6 maanden de tijd om een sectorale cao uit te werken. Als er binnen deze periode geen sectorale cao wordt gesloten, kunnen ondernemingen die tot deze sector behoren, beslissen om een ondernemingscao af te
sluiten over het loopbaansparen.

Op de website van de FOD WASO kan u nagaan voor welke sectoren er al een vraag tot invoering van loopbaansparen werd gesteld en voor welke sectoren er al een sectorale cao over loopbaansparen werd gesloten. U vindt deze informatie op
www.meta.fgov.be bij thema’s/ werkbaar en wendbaar werk/ verloven/ loopbaansparen: lijst van aanhangigmakingen en cao’s
omtrent loopbaansparen.


Tot nu toe werd in:
• PC 116 (Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid);
• PC 117 (Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en –
handel);
• PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden);
• PC 207 (Paritair Comité voor de bedienden uit de
scheikundige nijverheid);
• PC 211 (Paritair Comité voor de bedienden uit de
petroleumnijverheid en –handel);
• PC 328.02 (Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer
van het Waalse Gewest).


Een verzoek tot activering van de procedure tot invoering van loopbaansparen ingediend. Aangezien deze sectoren er niet in geslaagd zijn binnen een periode van 6 maanden een sectorale cao over loopbaansparen te sluiten, kunnen alle ondernemingen van deze sectoren die dat wensen een stelsel van loopbaansparen invoeren door het sluiten van een ondernemingscao.

In PC 109 (Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf) en PC 215 (Paritair Comité voor de bedienden van het kledingen
confectiebedrijf) werd een collectieve arbeidsovereenkomst over loopbaansparen afgesloten met een geldigheidsduur van 18 september 2018 tot 17 september 2019. Tijdens deze periode konden de werkgevers van deze paritaire comité’s geen ondernemingsakkoord sluiten over het loopbaansparen. Aangezien de geldigheidsduur van deze cao’s verstreken is en er geen sectoraal kader werd uitgewerkt, kunnen ook deze werkgevers een ondernemingsakoord sluiten over het loopbaansparen.

In PC 328.03 (Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) werd een collectieve arbeidsovereenkomst over loopbaansparen gesloten voor onbepaalde duur.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op