25.01
2019

Nieuwe fiscale bedragen 2019

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020). Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

Vrijstelling werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer

Voor verplaatsingen met een privévervoermiddel geldt in 2019 een fiscale vrijstelling van € 410 per jaar op voorwaarde dat de werknemer ervoor opteert om zijn werkelijke beroepskosten niet aan te tonen.

Fietsvergoeding

De kilometervergoeding die wordt toegekend voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt in 2019 voor een bedrag van maximum € 0,24 per kilometer vrijgesteld van belasting en dus ook van bedrijfsvoorheffing.

Bedrijfswagens

Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen wordt voor 2019 vastgelegd op € 1.340 per jaar.

Kunstenaars

De bedragen die aan kunstenaars toegekend worden ter vergoeding van de gemaakte kosten voor kleinschalige artistieke activiteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Deze kostenvergoedingen in het kader van de zogenaamde kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars zijn beperkt tot de volgende bedragen voor 2019:

  • de vergoeding bedraagt maximum € 128,93 per kalenderdag in 2019;
  • de kunstenaar mag maximum € 2.578,51 verdienen voor al zijn artistieke prestaties samen in 2019.

Sportbeoefenaars

Het grensbedrag van de bruto beroepsinkomsten voor sportbeoefenaars wordt voor 2019 vastgelegd op € 20.070 per jaar.

Studentenarbeid: de student als belastingplichtige

Een student die beroepsinkomsten uit studentenarbeid of onderhoudsuitkeringen ontvangt, moet in principe een aangifte in de personenbelasting indienen. In deze aangifte moeten alle belastbare inkomsten vermeld worden, ook het gedeelte dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd en waarmee dus geen rekening wordt gehouden om te bepalen of de student nog ten laste van zijn ouders is.

De ongehuwde student wiens jaarlijks netto-belastbaar inkomen in 2019 (aanslagjaar 2020) lager ligt dan € 8.860 zal echter geen personenbelasting verschuldigd zijn.

Studentenarbeid: de student als persoon ten laste

Voor inkomstenjaar 2019 blijft de student ten laste van de ouders wanneer de totale inkomsten van de student lager zijn dan de hieronder vermelde bedragen:

Algemeen:

Bruto belastbaar inkomen* 2019: € 4.162

Netto belastbaar inkomen* 2019: € 3.330

Kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2019: € 6.012

Netto belastbaar inkomen 2019: € 4.810

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2019: € 7.638

Netto belastbaar inkomen 2019: € 6.110

Opgelet: Om te bepalen of de inkomsten lager liggen dan deze grenzen, moet er geen rekening gehouden worden met:

  • de eerste schijf van € 2.780 van de bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een studentenovereenkomst, leerlingen in een alternerende opleiding en student-zelfstandigen;
  • de eerste schijf van € 3.330 van de onderhoudsuitkeringen die aan de student zijn toegekend.

* bruto belastbaar: bruto-inkomsten – sociale bijdragen

* netto belastbaar: bruto belastbaar bedrag – 20% aftrekbare kosten met een minimum van € 460 in 2019

PC-privéplan

Onder bepaalde voorwaarden wordt de tussenkomst van de werkgever in de door zijn werknemers gedane aankoop van een pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting, internetabonnement en software, fiscaal vrijgesteld.

Voor het inkomstenjaar 2019 is de werkgeverstussenkomst vrijgesteld voor een bedrag van maximum € 900 per belastbaar tijdperk. Indien de werkgever een hogere tussenkomst verleent, dan wordt het gedeelte boven het maximale toegestane bedrag een belastbare bezoldiging voor de werknemer.

Het voordeel van de tussenkomst van de werkgever kan enkel toegekend worden aan werknemers met een beperkt inkomen. Het bruto belastbare jaarloon mag in 2019 niet hoger liggen dan € 35.250.

Loonbonus

Voor inkomstenjaar 2019 bedraagt het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen van CAO nr. 90 van de NAR € 2.941.

Verwarming en elektriciteit

Het kosteloos ter beschikking stellen van verwarming en/of elektriciteit door de werkgever aan de werknemer is een voordeel in natura. Dit voordeel wordt door de fiscus forfaitair gewaardeerd. Dit zijn de geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2019.

Elektriciteit:

Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: € 1.010

Andere verkrijgers: € 460

Verwarming:

Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: € 2.030

Andere verkrijgers: € 910

Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2019

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2019 bedraagt de indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,8230. Vorig jaar bedroeg deze coëfficiënt 1,7863.

 

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – aanslagjaar 2020, B.S. 22 januari 2019.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30