05.10
2018

Politiek verlof: waar dient u rekening mee te houden?

Op 14 oktober 2018 zullen we met z’n allen naar de stembus trekken om nieuwe gemeente- en provincieraden te kiezen. Misschien wordt uw werknemer één van de verkozenen. Dan is het mogelijk dat de werknemer u politiek verlof komt vragen. Wat houdt dit juist in?

Tijdens het politiek verlof hebben de werknemers die een politiek mandaat uitoefenen, het recht van het werk afwezig te blijven met behoud van hun normaal loon. De maximale duur van het politiek verlof en de na te leven formaliteiten hangen af van het uitgeoefende ambt of mandaat.

1. Burgemeester, schepen, voorzitter of lid van het bureau van de districtsraden, OCMW-voorzitter

De werknemers die één van deze mandaten uitoefenen, mogen het politiek verlof enkel gebruiken voor het vervullen van opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van dit mandaat.

De werknemers hebben de keuze tussen 2 formules:

  • de werknemer blijft gewoon verder werken en kan gedurende maximaal 2 arbeidsdagen per week van het werk afwezig zijn.

Indien de werknemer kiest voor deze formule, dan brengt hij zijn werkgever op de hoogte van de dagen waarop hij van het werk afwezig zal zijn. Dit moet hij ten laatste doen op de woensdag van de week die de week van afwezigheid voorafgaat.

  •  de werknemer schorst zijn arbeidsovereenkomst tijdens de uitoefening van zijn mandaat. Dit recht wordt slechts toegekend voor de uitoefening van één mandaat.

In dit geval brengt hij zijn werkgever schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de schorsing een aanvang zal nemen. De duur van de schorsing bedraagt minstens 12 maanden. Binnen eenzelfde mandaat kan het verlof meermaals worden opgenomen met of zonder onderbreking tussen de schorsingsperiodes en telkens voor een duur van minstens 12 maanden.

Bij de aanvang van de uitoefening van zijn ambt moet de werknemer zijn werkgever op de hoogte brengen ten laatste op de datum waarop de schorsing begint te lopen. Bij een hernieuwing van de schorsing of bij een schorsing die begint te lopen tijdens de uitoefening van het ambt moet de werkgever tenminste 1 maand voor de datum waarop de hernieuwing of de schorsing een aanvang neemt verwittigd worden, tenzij de werkgever een kortere termijn aanvaardt.

2. Leden van de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn

Het maximaal aantal dagen politiek verlof per maand voor leden van de gemeenteraad of de Raad voor maatschappelijk welzijn OCMW, die niet één van de mandaten uit de vorige categorie uitoefenen, hangt af van het aantal inwoners van de gemeente.

3. Lid of voorzitter van een provincieraad

Het politiek verlof van de werknemers die lid of voorzitter zijn van een provincieraad omvat de periodes die overeenstemmen met de zittingen van de provincieraad.                                                                                                                                     

Behoud van het loon

Tijdens het politiek verlof heeft uw werknemer het recht om van het werk afwezig te blijven met behoud van zijn loon, behalve wanneer het gaat om een mandaat van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad of voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het normaal loon wordt berekend overeenkomstig de wetgeving betreffende de feestdagen, beperkt tot de loongrens voorgeschreven bij de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De werkgevers kunnen om de 3 maanden de terugbetaling bekomen van de lonen en de werkgeversbijdragen voor de periode van het politiek verlof. De aanvraag tot terugbetaling moet ingediend worden bij de instelling waar de werknemer zijn mandaat of ambt waarneemt in de vorm van een aangifte van schuldvordering, opgesteld voor elke betrokken werknemer.

De betrokken instelling vordert dan op haar beurt de lonen en de werkgeversbijdragen die zij aan de werkgevers heeft terugbetaald van de betrokken mandataris terug. Het van de mandataris teruggevorderde bedrag mag echter niet meer bedragen dan de helft van de wedde of de presentiegelden die hij ontvangt.

Ontslagbescherming

De werknemer die kandidaat is voor één van de hierboven besproken mandaten, moet zijn werkgever hiervan inlichten per aangetekend schrijven en dit binnen de 6 maanden vóór de verkiezing. Vanaf de ontvangst van het schrijven tot de verkiezing, mag de werkgever geen daad stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om redenen die vreemd zijn aan het feit dat de werknemer kandidaat is.

Voor zover de werknemer daadwerkelijk voorkomt op de kandidatenlijsten, blijft de ontslagbescherming van kracht gedurende 3 maanden na de verkiezing, zelfs als de werknemer niet verkozen wordt.

Indien de werknemer verkozen wordt, dan blijft de ontslagbescherming van kracht tijdens de volledige duur van het mandaat en tijdens de 6 maanden die erop volgen.

Het niet-naleven van deze ontslagbescherming wordt gesanctioneerd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de brutobezoldiging van 6 maanden.

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30