10.08
2018

Regering sluit jobsdeal

De federale regering stelde op 24 juli jl., samen met het begrotingsakkoord, de jobsdeal voor. Hierna vindt u een aantal maatregelen op een rij.

 

 

Knelpuntberoepen en opleidingen

 • er komt een forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die door de gewesten worden toegekend aan werkzoekenden die een opleiding afronden voor een knelpuntberoep;
 • de sociale partners worden verzocht om enerzijds na te gaan welke kritieke functies en knelpuntberoepen er in hun paritair comité bestaan en anderzijds welke functies door digitalisering bedreigd worden;
 • de werkgevers worden gestimuleerd om te investeren in de opleiding van werknemers op lange termijn;
 • aan de paritaire comités wordt gevraagd om aan de regering aanbevelingen uit te brengen over de toewijzing van hun sectorale fondsen m.b.t. het opleidingsbeleid, de behaalde resultaten en de verbeteringsvoorstellen op dit vlak, in het bijzonder voor de knelpuntberoepen;
 • er wordt onderzocht of het aantal overuren dat recht geeft op belastingverminderingen kan worden uitgebreid van 130 tot 184 uur in bepaalde sectoren waarvan is aangetoond dat ze sterk worden getroffen door de problematiek van de knelpuntberoepen.

Lonen

 • er wordt een agenda vastgelegd voor de lopende hervorming van de lonen, die niet langer gekoppeld moet worden aan leeftijd, maar aan competentie en productiviteit;
 • de moederschapsuitkering aan vrouwelijke zelfstandigen zal maandelijks worden uitbetaald en zelfstandigen in bijberoep zullen hun activiteit kunnen voortzetten als ze deeltijds ouderschapsverlof opnemen;
 • het mobiliteitsbudget wordt ingevoerd: de werknemer die een bedrijfswagen bezit of kan bezitten krijgt de vrijheid om zijn eigen vervoerswijze te organiseren;
 • de aanwerving van jonge werknemers van 18 tot 21 jaar wordt bevorderd via een vermindering van de arbeidskost van 18% tot 6% voor de werkgever. Aan het nettoloon van de werknemer wordt niet geraakt.

Tijdskrediet

 • het thematisch tijdskrediet gemotiveerd door het voortzetten van een opleiding in een knelpuntberoep wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd van 36 maanden tot 48 maanden;
 • de toegankelijkheid tot tijdskrediet eindeloopbaan zal vanaf 1 januari 2019 verhogen naar 60 jaar tegenover 55 jaar op dit ogenblik;

SWT

 • de loopbaanvoorwaarde in het kader van SWT- cao nr. 17 - wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 41 jaar;
 • de leeftijd om toegang te krijgen tot het SWT in geval van herstructurering wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken tot 59 jaar en vanaf 1 januari 2020 tot 60 jaar;
 • om de terugkeer naar de arbeidsmarkt van de rechthebbenden op SWT bij herstructurering te optimaliseren en de werkgevers te responsabiliseren omtrent het gebruik van dit mechanisme, moet de werkgever vanaf 1 januari 2019 de kost van een opleiding van minimum € 3.600 verplicht ten laste nemen voor iedere SWT-rechthebbende bij herstructurering die een opleiding in een knelpuntberoep volgt;
 • aan de VDAB wordt gevraagd om in het activeringsbeleid voor werkzoekenden bijzondere aandacht te besteden aan rechthebbenden op SWT die een knelpuntberoep kunnen invullen.

Ontslag en werkloosheid

 • voor zover een medisch attest de werknemer niet ongeschikt verklaart voor elke werkhervatting zal elke werknemer wiens arbeidsovereenkomst ontbonden wordt wegens medische overmacht recht hebben op outplacement (€ 1.800) of een gelijkwaardige begeleiding naar een nieuwe job via sectorale fondsen;
 • ontslagen werknemers worden, zowel fiscaal als parafiscaal, gestimuleerd om een deel van hun verbrekingsvergoeding (maximum 1/3) te investeren in een opleiding;
 • werknemers die ontslagen worden zonder opzegtermijn moeten zich binnen een maand na de kennisgeving van hun ontslag laten inschrijven bij hun gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling;
 • er wordt, in overleg met de gewesten, onderzocht of de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen kan worden uitgebreid voor werkzoekenden die een kwalificerende opleiding of stage volgen in een beroep dat als knelpuntberoep kan worden beschouwd;
 • een gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden wordt mogelijk gemaakt;
 • de werkloosheidsuitkering wordt maximum gedurende de eerste 6 maanden versterkt. Dit gebeurt door het huidige plafond met € 2.619,09 te verhogen en/of het huidige percentage met 65% te verhogen;
 • na de eerste 6 maanden wordt de degressiviteit versterkt. De modaliteiten (duur van de degressiviteitsperiodes, bedoelde categorieën,…) worden bij K.B. vastgelegd.

Eindeloopbaan en pensioen

 • de bedragen van de toegelaten inkomsten voor gepensioneerden of arbeidsongeschikten worden verhoogd en ze kunnen tegelijkertijd belastingverlagingen genieten;
 • het recht op ongeschiktheidsuitkeringen kan gedurende maximum 6 maanden worden toegekend aan personen die na hun 65ste blijven werken;
 • als er op 1 januari 2019 geen sectorale overeenkomst is over de ‘zachte landingsbanen’, wordt er een individueel recht toegekend.

Deze maatregelen zullen binnenkort omgezet worden in wetgeving. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Bron: Zomerakkoord federale regering dd. 24 juli 2018.

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

 • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
 • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
 • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30