07.05
2020

Studentenarbeid: enkele aandachtspunten!

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen? Daarom zetten we nog even enkele aandachtspunten op een rij in verband met de tewerkstelling van studenten.

1. Administratieve formaliteiten
De studentenovereenkomst moet voor elke student schriftelijk worden opgesteld uiterlijk op het moment waarop de student in dienst treedt. De studentenovereenkomst dient minimum 5 jaar bewaard te worden na afloop van de tewerkstelling.

De student moet op de eerste dag van zijn tewerkstelling ook een exemplaar ontvangen van het arbeidsreglement. U moet de student hiervoor een ontvangstbewijs laten ondertekenen.

2. Solidariteitsbijdrage RSZ
Studenten moeten ook worden aangegeven bij de RSZ. De werkgever is bijgevolg verplicht sociale zekerheidsbijdragen in te houden en werkgeversbijdragen te betalen. Er is maar een beperkte “solidariteitsbijdrage” aan de RSZ verschuldigd voor zover de student tewerkgesteld wordt:

• met een studentenovereenkomst;
• gedurende maximum 475 uren per kalenderjaar;
• gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

De beperkte solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13% en bestaat uit een werkgeversbijdrage van 5,42% en een werknemersbijdragevan 2,71%. De werkgever is daarnaast ook een bijzondere bijdrage van 0,01% ten voordele van het Asbestfonds verschuldigd (enkel
in het 1ste en het 2de kwartaal van het jaar).

Opmerking: in de administratieve instructies van de RSZ van het 1ste kwartaal 2020 werd een belangrijke voorwaarde toegevoegd. Om de solidariteitsbijdrage waarvan hierboven sprake toe te passen, moet de werkgever zich ervan vergewissen dat de persoon effectief student is. Daartoe moet hij aan de
student minstens een bewijs van inschrijving in een (hoge)school of universiteit voor het lopende school- of academiejaar vragen.

3. Maximumduur van de overeenkomst en maximum toegelaten uren
De studentenovereenkomst kan gesloten worden voor een maximale ononderbroken duur van 12 maanden – 1 dag. Indien er sprake is van een ononderbroken tewerkstelling van minstens 12 maanden bij dezelfde werkgever kan er geen studentenovereenkomst meer gesloten worden bij deze werkgever. Indien dit wel gebeurt, dan zijn de gewone sociale zekerheidsbijdragen van toepassing. Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten maximum 475 urenper kalenderjaar werken, gedurende de periodes van niet
verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling, zonder aan de normale sociale zekerheidsbijdragen te moeten voldoen. Deze regeling geldt per kalenderjaar. Op 1 januari van elk jaar wordt de teller op 475 resterende uren gezet en dit ongeacht of de studentenovereenkomst het kalenderjaar overschrijdt.

Opmerking: om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in sectoren te helpen verlichten, zullen de uren die een student presteert tijdens het tweede kwartaal 2020, niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar. Dit geldt voor alle studenten ongeacht de
sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil zeggen dat studenten in het tweede kwartaal 2020 tewerkgesteld kunnen worden met toepassing van de solidariteitsbijdrage zonder dat de in dit kwartaal gepresteerde uren afgetrokken worden van het saldo van 475 uren. Enkel de in het eerste, derde en vierde
kwartaal 2020 gewerkte uren worden in mindering gebracht van het contingent.

Voor de berekening van de uren wordt enkel rekening gehouden met de effectief gewerkte uren. Er wordt dus met andere woorden geen rekening gehouden met feestdagen, klein verlet, periodes van ziekte,… Deze uren worden uiteraard wel betaald, maar zullen niet aangerekend worden op het contingent. De
beperking van 475 uren moet bekeken worden per student en niet in hoofde van de onderneming.

Bij overschrijding van het studentencontingent, dus vanaf het 476ste uur, zijn de normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, ongeacht of de student bij één of meerdere werkgevers werd tewerkgesteld.

Om te vermijden dat een werkgever een student aanwerft die zijn contingent van 475 uren al heeft overschreden of dit gaat overschrijden, kan elke student via een speciale webapplicatie Student@work (via de website www.studentatwork.be) het saldo van zijn of haar contingent nakijken. De student kan er
ook een attest met het aantal resterende uren afdrukken voor de toekomstige werkgever of verzenden via elektronische post. Een werkgever die van de student een toegangscode ontvangt, kan zelf op de website www.studentatwork.be het actuele saldo van het aantal uren aan solidariteitsbijdragen consulteren.

Bovendien bestaat er ook een Student@work-app. Studenten met een smartphone kunnen met deze app altijd en overal nagaan hoeveel uren ze nog kunnen werken met verminderde sociale bijdragen. Via deze app is het eveneens mogelijk voor de student om een attest te maken met het aantal resterende uren en dit onmiddellijk door te sturen naar de werkgever.
 
Wij raden u aan om steeds een dergelijk attest op te vragen bij de student en dit te controleren. Alleen op die manier weet u hoeveel uren deze student bij u nog kan presteren met toepassing van de solidariteitsbijdragen.

4. Dimona-aangifte
Na het sluiten van de studentenovereenkomst en uiterlijk op het ogenblik waarop de student prestaties begint te leveren, is de werkgever gehouden om de Dimona-aangifte te doen. Sinds 1 juli 2016 kan er gekozen worden of de solidariteitsbijdragen worden toegepast of niet. Het type werknemer dat in Dimona
wordt aangegeven, zal bepalen of er sprake is van de toepassing van solidariteitsbijdragen (STU) of niet (EXT – OTH).

Indien er gekozen wordt voor een aangifte onder solidariteitsbijdragen dient de Dimona-aangifte STU te gebeuren op basis van een ondertekende studentenovereenkomst en zowel de datum in dienst als de datum uit dienst te vermelden. Bovendien moet de Dimona STU gebeuren per overeenkomst én per kalenderkwartaal. In de Dimona-aangifte van studenten
moet naast de periode ook steeds het aantal uren tewerkstelling worden vermeld.

Sedert 2017 kan de werkgever enkel genieten van het gunstig sociale zekerheidstarief indien er een tijdige en correcte Dimonaaangifte STU werd gedaan. Indien de Dimona niet of niet correct wordt gedaan, kunnen er aanzienlijke sancties worden opgelegd.

U kan een uitgebreide brochure met betrekking tot studentenarbeid terugvinden op de klantenzone van CLB Sociaal Secretariaat.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30