13.10
2017

Vervanging feestdagen en collectief verlof 2018

Feestdagen 2018

Voor 2018 moet u rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

  • Nieuwjaar:                      maandag 1 januari 2018
  • Paasmaandag:                 maandag 2 april 2018
  • Feest van de Arbeid:        dinsdag 1 mei 2018
  • O.L.H. Hemelvaart:          donderdag 10 mei 2018
  • Pinkstermaandag:            maandag 21 mei 2018
  • Nationale Feestdag:         zaterdag 21 juli 2018
  • O.L.V. Hemelvaart:          woensdag 15 augustus 2018
  • Allerheiligen:                   donderdag 1 november 2018
  • Wapenstilstand:               zondag 11 november 2018
  • Kerstmis:                        dinsdag 25 december 2018

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Wordt er in uw onderneming op zaterdag en zondag niet gewerkt, dan moeten er in 2018 twee feestdagen (zaterdag 21 juli 2018 en zondag 11 november 2018) vervangen worden.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen. Indien niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer. Als er geen vervangingsdagen vastgelegd worden, dan wordt de feestdag in principe vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag in de onderneming.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2017 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

Gelieve CLB ook een kopie van dit bericht te bezorgen zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

De regionale feestdagen (woensdag 11 juli 2018 voor de Vlaamse Gemeenschap, donderdag 27 september 2018 voor de Franse Gemeenschap en donderdag 15 november 2018 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens toegekend worden aan de werknemers wanneer uw onderneming of uw paritair comité beslist heeft om deze extra toe te kennen.

 

Collectief verlof 2018

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau.

Het paritair comité kan een beslissing nemen omtrent de vakantiedata in de sector. In dat geval moet de FOD Sociale Zekerheid ten laatste op 31 december 2017 ingelicht worden. Indien het paritair comité zijn beslissing niet meedeelde op voornoemde datum, mogen de data van de vakantie collectief worden vastgelegd door de ondernemingsraad, bij ontstentenis door de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis door een akkoord tussen werkgever en werknemers.

Bovendien moeten de data van de jaarlijkse collectieve vakantie opgenomen worden in het arbeidsreglement en dient u zo snel mogelijk een bericht aan te plakken in de lokalen van de onderneming. Een afschrift van dit bericht moet overhandigd worden aan iedere werknemer. Tot slot moet er binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding een afschrift verzonden worden aan de Inspectie Sociale Wetten.

Gelieve CLB ook een kopie van dit bericht te bezorgen zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30