22.03
2019

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) treedt volgende week in werking

Eén van de bepalingen uit het federaal regeringsakkoord is de uitbreiding en veralgemening van de tweede pensioenpijler (het aanvullend pensioen). De bedoeling is dat alle werknemers de mogelijkheid hebben om zelf een pensioenovereenkomst aan te gaan bij een verzekeraar naar keuze. De bijdragen moeten door de werkgever worden ingehouden en doorgestort aan de pensioeninstelling.

Op 27 december 2018 werd de wet gepubliceerd die dit vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) invoert. Deze wet treedt in werking 3 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, m.a.w. op 27 maart 2019. 

Initiatief

Het is de werknemer die beslist met welke pensioeninstelling hij in zee gaat en welk type spaarproduct hij daarbij verkiest.

Om de administratieve last te verminderen heeft de werkgever de mogelijkheid om een kaderakkoord te sluiten met een pensioeninstelling waarbij de werknemers dan een VAPW kunnen sluiten. De werknemers kunnen echter steeds opteren voor een andere pensioeninstelling.

Rol van de werkgever

De werkgever staat enkel in voor de inhouding van de bijdragen op het nettoloon en de doorstorting ervan aan de pensioeninstelling. Hij heeft dus geen informatieplicht, noch enige andere bijkomende administratieve verplichtingen.

Wanneer een werknemer gebruik wil maken van het VAPW, dan moet hij dit ten minste 2 maanden vooraf melden aan zijn werkgever. Daarbij moet hij de volgende gegevens bezorgen:

  • het in te houden bedrag op zijn loon en de periodiciteit van inhouding;
  • het attest van de pensioeninstelling dat bevestigt dat een pensioenovereenkomst werd gesloten;
  • alle andere gegevens die van belang zijn voor de inhouding.

Ook bij wijziging of stopzetting van de pensioenovereenkomst moet de termijn van 2 maanden gerespecteerd worden. Bovendien kunnen dergelijke aanpassingen of stopzettingen maximum twee keer per jaar doorgegeven worden.

Maximumbedrag van de bijdrage

De jaarlijkse bijdrage van de werknemer wordt per opbouwjaar (jaar N) beperkt tot het verschil tussen:

  • 3% van het referteloon (brutojaarloon van het jaar N – 2 vermeld op de individuele rekening) of € 1600 (als 3% van het referteloon lager zou zijn dan dit bedrag);
  • en de eventuele pensioenrechten die tijdens het jaar N – 2 in het kader van de tweede pensioenpijler werden opgebouwd (zowel individuele als ondernemings- en sectorale pensioentoezeggingen).

Sociale en fiscale behandeling

De sociale en fiscale behandeling van de bijdragen en de uitkeringen in een VAPW is dezelfde als bij een werknemersbijdrage in een aanvullend pensioenplan dat door de werkgever of de sector wordt georganiseerd.

De bijdragen genieten van een belastingvermindering van 30% voor de werknemer. In de bedrijfsvoorheffing wordt hiermee rekening gehouden.

Aangezien de werkgever niet tussenkomt, is op de bijdragen geen 8,86% RSZ-werkgeversbijdrage verschuldigd, maar wel een belasting van 4,4%. Deze taks wordt geïnd en betaald door de pensioeninstelling.

De uitkering aanvullend pensioen is onderworpen aan een ZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0% tot 2%.

Bij betaling van de uitkering bij pensionering of overlijden is er een belasting van 10% van toepassing. In specifieke omstandigheden zijn er andere percentages van toepassing.

Goed om te weten

Indien u hierover meer wil weten, kan u steeds terecht bij CLB Verzekeringen via verzekeringen@clbgroup.be of via 011/59.90.62.

 

Bron: Wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen, B.S. 27 december 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30