06.04
2018

Wijzigingen aan de RSZ-verminderingen voor oudere werknemers

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap brengen enkele wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op dit ogenblik komen werknemers vanaf 55 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking voor een doelgroepvermindering indien hun refertekwartaalloon niet hoger is dan € 10.500.

 

Vanaf 1 juli 2018 wordt de leeftijdsvoorwaarde verstrengd: de doelgroepvermindering geldt vanaf dan enkel voor werknemers van 57 jaar en ouder. De kwartaalloongrens blijft behouden op € 10.500.

 

Tot 30 juni 2018 blijven de huidige bedragen van toepassing:

De verminderingsbedragen worden geüniformiseerd: vanaf 1 juli 2018 wordt voor elke leeftijdscategorie een vermindering van € 1.000 per kwartaal toegekend.

 

Duitstalige Gemeenschap

Sinds 1 januari 2018 heeft de Duitstalige Gemeenschap haar eigen doelgroepvermindering voor werknemers vanaf 54 jaar waarvan het refertekwartaalloon lager is dan € 13.942,47. De werkgever kan genieten van de volgende verminderingsbedragen:

Vanaf 1 april 2018 wordt een bijkomende voorwaarde opgelegd: de doelgroepvermindering wordt enkel toegekend indien de werknemer in het betrokken kwartaal effectieve arbeidsprestaties heeft geleverd. Wanneer er geen effectieve arbeidsprestaties zijn wegens een wettelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, arbeidsongeval, vakantie, tijdelijke werkloosheid, enz.) of wegens een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingstermijn, wordt de vermindering ook toegekend.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2018 tot wijziging van het K.B. van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 15 maart 2018; Programmadecreet 2018 van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van 26 februari 2018, B.S. 26 maart 2018.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

De federale regering stelde op 26 juli jl. het begrotingsakkoord en een reeks van socio-economische en fiscale maatregelen voor.

 

Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste punten voor u als werkgever >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30