Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing bij elke raadpleging en bij elk gebruik van de website van CLB Group . Door het bezoek van deze website aanvaardt elke bezoeker uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud alle bepalingen van deze disclaimer. CLB Group behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze disclaimer op elke moment eenzijdig te wijzigen.

De bedoeling van deze website is onder meer om informatie op een begrijpelijke manier aan te bieden aan leden en niet-leden. CLB Group stelt dan ook alles in het werk om de informatie die u via deze website wordt aangeboden zo accuraat en zo volledig mogelijk te houden. Gelet op de complexiteit en de snel evoluerende regels die van toepassing zijn op werkgevers en werknemers, kan CLB Group echter geen waarborgen geven omtrent de volledigheid, de actualisering en de nauwgezetheid van de aangeboden informatie. Bovendien kan de toepasbaarheid van de via deze website aangeboden informatie op een concrete casus in geen enkel geval door CLB Group gegarandeerd worden.

Wij raden elke bezoeker aan om de toepasselijkheid van de informatie op deze website steeds te controleren. Deze informatie kan dan ook geenszins een juridisch advies of de begeleiding van een specialist bij concrete casussen in uw onderneming vervangen. In geval van twijfel of voor bijkomende informatie kan u dan ook altijd terecht bij een medewerker van CLB Group.

De gebruiker erkent dat de verstrekte informatie, modellen, foto’s, gegevens en dergelijke eigendom zijn en blijven van CLB Group. CLB Group behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie en modellen. Elke verdere verspreiding, commercialisering of exploitatie onder derden vereist de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van CLB Group. De modeldocumenten die op deze website ter beschikking worden gesteld, zijn standaarddocumenten. Het kan dus noodzakelijk zijn om deze modellen aan te passen aan de specifieke casus van de gebruiker. CLB Group kan ook te allen tijde aanpassingen of verbeteringen aanbrengen aan de op de website ter beschikking gestelde modellen en documenten. Simulaties die eventueel op deze website ter beschikking worden gesteld, zijn altijd onder voorbehoud. De voorgestelde resultaten dienen altijd als richtinggevend beschouwd te worden en zijn dus niet verbindend. Elke bezoeker van deze website blijft altijd zelf volledig aansprakelijk voor de keuze en de toepasbaarheid van de informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat de bezoeker maakt van deze informatie. CLB Group en alle verbonden juridische entiteiten zullen in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige directe of indirecte schade, van welke aard en welke omvang ook, die op welke manier dan ook veroorzaakt zou worden door de raadpleging of door om het even welk gebruik van deze website en de informatie en modellen die ter beschikking worden gesteld op deze website.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op