Privacy beleid

1. ALGEMEEN
CLB Group  is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer van essentieel belang is.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken respecteren wij de geldende wettelijke bepalingen:
Via deze privacyverklaring informeren wij u over ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Loonbeheer nv, Industrieterrein  Kolmen 1085, 3570 Alken, ondernemingsnummer 0457.679.652.
U kan ons steeds contacteren via info@clbgroup.be of op volgend telefoonnummer: 011 31 23 41.

 

2. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT
Wij verzamelen uw persoonsgegevens met als doel :
- De goede technische werking van onze website
- Het kunnen aanbieden van de diensten aangeboden op de website van CLB Group
- Het kunnen antwoorden op uw vragen of opmerkingen per  e-mail of op andere wijze;
- Via elektronische weg, via de post, via informatiebrochures of via andere communicatiemiddelen commerciële informatie over diensten en producten van CLB Group, promoties, voordelen, enz. doorsturen.
- Het versturen van informatieve nieuwsbrieven waarop u zich heeft ingeschreven of die u als klant van CLB Group ontvangt
- Het verzenden van direct marketing ten gunste van de CLB Group
- Cliënten en contactenadministratie
- Voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten en producten
- De registratie voor een event


3. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Volgende gegevens worden verwerkt:
- uw naam en voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm
- het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
- de woonplaats of maatschappelijke zetel
- de aard van de activiteiten
- het paswoord
- de contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax)
- uw keuzes met betrekking tot te verkrijgen informatie en nieuwsbrieven
- IP-adres


4. OP WELKE WIJZE WORDEN DEZE GEGEVENS VERZAMELD

Deze persoonsgegevens worden op verschillende manieren verzameld:

- Bij u zelf (via mondelinge, schriftelijke of elektronische weg);

- Via de entiteiten die deel uitmaken van de CLB Group waarmee u als klant verbonden bent

- Internet, sociale media , …


5. OP WELKE RECHTSGROND WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT ?
De gegevens worden verwerkt op basis van:
- Uw geïnformeerde toestemming  via de website of via een andere weg;
- Indien u klant bent bij CLB Group of bij één van de entiteiten van CLB Group, kan beroep worden gedaan op de uitvoering van een overeenkomst met het oog op het verzenden van informatie die betrekking heeft op de overeenkomst; of op een gerechtvaardigd belang van CLB Group en haar entiteiten in zoverre de gegevens verwerkt worden met het oog op het verzenden van commerciële informatie over (nieuwe) diensten en producten van CLB Group, promoties, voordelen, enz.


6. MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN PERSONEELSLEDEN, AAN VERWERKERS EN AAN DERDEN


6.1 Intern

Uw persoonsgegevens zullen binnen de CLB Group enkel toegankelijk zijn voor aangestelden en lasthebbers van CLB Group die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

6.2 Extern

CLB Group kan uw persoonsgegevens delen met externen die aan de CLB Group diensten verlenen.

De persoonsgegevens kunnen onder meer doorgegeven worden aan de volgende verwerkers of ontvangers:

- Beheerders van onze website;
- Beheerders van collectieve mailingssystemen ;
- ...

Verwerkers en ontvangers zullen enkel toegang hebben tot gegevens die noodzakelijk zijn voor hun goede dienstverlening.

Uw gegevens zullen niet bekendgemaakt worden aan anderen  zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij:

- in het kader van het verstrekken van de diensten en informatie die u aanvraagt;
- wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien wij hiertoe genoodzaakt worden in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure

 

7. DOORGIFTE AAN EEN DERDE LAND OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE

Uw gegevens worden door CLB Group niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt of doorgegeven.

Indien CLB Group het voornemen heeft om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie, zal zij de volgende bijkomende informatie meedelen door een wijziging van deze policy:

1) Is er een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 van de AVG?
2) Zo neen, welke zijn de passende en geschikte waarborgen en waar kan een kopie daarvan worden verkregen of waar kunnen ze worden geraadpleegd?

 

8. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring. Indien de doeleinden niet meer relevant zijn zal CLB Group de persoonsgegevens wissen, behalve indien de bewaring ervan wettelijk verplicht is of gedurende een termijn gelijk aan de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

Van zodra u zich heeft uitgeschreven voor de ontvangst van een commerciële of andersoortige nieuwsbrief vanwege CLB Group of zodra u heeft aangegeven geen enkele informatie of uitnodiging meer te willen ontvangen vanwege CLB Group, zullen de gegevens binnen een termijn van 3 maanden worden gewist, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn voor andere gerechtvaardigde doeleinden, en behalve indien de bewaring ervan wettelijk verplicht is of gedurende een termijn gelijk aan de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

 

9. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DPO)

Van toepassing / niet van toepassing: (*schrappen wat niet past)

CLB Group heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Deze persoon kan gecontacteerd worden voor alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens via dpo@clbgroup.be.

 


10. RECHTEN

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de rechten die u heeft in verband met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

10.1 Uitoefening van de rechten

Om deze rechten uit te oefenen volstaat het om contact op te nemen met CLB Group per e‐mail (info@clbgroup.be) of per post (CLB Group t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken ].

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, behalve indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. In dat geval, en met name vanwege het repetitieve karakter van verzoeken, kan CLB Group:

- Een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan; ofwel

- Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

CLB Group heeft het recht om uw identiteit te controleren.

CLB Group verstrekt u uiterlijk binnen de maand na de ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek wordt gegeven.

De termijn kan worden verlengd met nog eens twee maanden afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken. U wordt binnen de maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte gesteld van dergelijke verlenging.

Indien u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verschaft, tenzij u anderszins verzoekt.

Wanneer CLB Group geen gevolg geeft aan het verzoek, deelt zij uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. U heeft de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en om beroep bij de rechter in te stellen.

10.2 Recht op toegang tot persoonsgegevens en op een kosteloze kopie ervan

U heeft steeds de mogelijkheid om kosteloos uw persoonsgegevens op te vragen en informatie te vragen over de verwerking ervan, met name over:

- de verwerkingsdoeleinden;
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
- indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
- wanneer de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;

CLB Group kan echter geen toegang verlenen tot persoonsgegevens waarop een wettelijke beperking bestaat om deze ter kennis te geven.

CLB Group verstrekt u een kosteloze kopie van de persoonsgegevens. Voor bijkomende kopieën kunnen op basis van administratieve kosten een redelijke vergoeding worden aangerekend.

10.3 Recht op verbetering van persoonsgegevens

Indien de persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u CLB Group steeds verzoeken om  deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.  Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om het vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

De verbeterde, aangevulde of gewijzigde persoonsgegevens worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

10.4  Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In de volgende gevallen heeft u het recht om zonder onredelijke vertraging, uw persoonsgegevens kosteloos te laten wissen:

- de verwerkte persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
- u trekt de toestemming in en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
- de verwerkte persoonsgegevens worden in het algemeen onrechtmatig werden verwerkt;
- u maakt bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
- de verwerkte persoonsgegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.

CLB Group beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Na controle van uw identiteit, worden deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die krachtens een wettelijke verplichting of krachtens de aansluitingsovereenkomst of een andere overeenkomst, door CLB Group verder moeten worden bewaard.

10.5 Recht op beperking van het gebruik van persoonsgegevens

Indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn of onrechtmatig verwerkt worden of niet meer ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens, maar indien u niet wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kan u ook vragen dat CLB Group deze persoonsgegevens voorlopig slechts op beperkte wijze verwerkt.

Dit wil zeggen dat de CLB Group de persoonsgegevens bewaart en enkel nog verder zal verwerken mits toestemming daartoe of in het kader van een rechtsvordering of indien de verwerking nodig is voor de bescherming van de rechten van anderen of voor gewichtige redenen van algemeen belang.

10.6 Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming

U kan zich steeds verzetten tegen volledig geautomatiseerde individuele besluitvorming (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) die op u betrekking heeft.

Het verzet is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aansluitingsovereenkomst of is toegestaan bij wet, decreet of ordonnantie

Indien de geautomatiseerde individuele besluitvorming noodzakelijk is voor de uitvoering van de aansluitingsovereenkomst of indien u uitdrukkelijk met deze besluitvorming heeft ingestemd, dan zal u nog steeds het recht hebben om een menselijke tussenkomst te vragen, uw standpunt over de besluitvorming uiteen te zetten en het besluit aan te vechten.

10.7 Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op geautomatiseerde wijze door CLB Group worden verwerkt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan CLB Group over te maken. Indien dit technisch mogelijk is, kan u ook vragen om deze persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overmaken door CLB Group.

10.8 Uitschrijven op nieuwsbrieven en bijzonder verzetsrecht inzake direct marketing
U heeft eveneens de mogelijkheid om de ontvangst van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt. Tenzij anders aangegeven, geldt de uitschrijving enkel voor de informatiebrieven en andere commerciële informatie die betrekking heeft op de entiteit van CLB Group van wie de informatie uitgaat.
Wanneer u het recht uitoefent om u te verzetten tegen de verzending van direct marketing, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. Indien u informatie ontvangt op meerdere e-mail adressen, dan dient u zich evenveel keer uit te schrijven.

10.9 Klachtrecht

Indien CLB Group persoonsgegevens niet zou verwerken overeenkomstig de wettelijke bepalingen, dan kan u  hiertegen een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bij voorkeur worden eventuele problemen bij de naleving van de toepasselijke privacywetgeving eerst bij CLB Group aangekaart.  Dit kan door contact op te nemen met CLB Group per telefoon op 011 31 23 41, per e‐mail op info@clbgroup.be of per post (CLB Group t.a.v. de privacy verantwoordelijke, Industrieterrein Kolmen 1085, 3570 Alken ].

 

11. WIJZIGINGEN

CLB Group behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
De meest actuele versie ervan kan u steeds vinden op onze website.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30