Privacyverklaring CLB Externe Preventie

CLB Group is een one-stop-shop dienstverlener op het vlak van bedrijfsdiensten. Met de oprichting van CLB EDPB in 2011, bevat het dienstenpakket van CLB Group ook een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB). Gelet op de gevoelige aard van de gegevens die deze dienstverlening met zich meebrengt, hechten wij veel belang aan je privacy en de bescherming van deze gegevens. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil CLB EDPB je informeren over de gegevens die wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. CLB EDPB zal je persoonsgegevens steeds verwerken met inachtneming van de toepasselijke regelgevingen en met respect voor je privacy.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze Privacyverklaring aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, verzoeken we je om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen. Bij substantiële wijzigingen aan deze Privacyverklaring, die een gevolg voor je kunnen hebben zullen we je op de hoogte brengen voordat de wijziging ingaat.

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 22 april 2021.

Inhoud

 

1. DEFINITIES

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee deze persoon direct of indirect kan geïdentificeerd worden.

Een verwerker: Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Een verwerkingsverantwoordelijke: Een verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

 

2. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor:

 • alle werknemers van de werkgevers of alle scholieren/stagiairs van onderwijsinstellingen die aangesloten zijn bij CLB EDPB als externe dienst ter bescherming van welzijn op het werk;
 • elk individu die een beroep doet op de diensten van CLB EDPB.

Voor het vervolg van deze Privacyverklaring noemen we de individuen die tot deze groep behoren een “betrokkene”.

 

 

3. CONTACTGEGEVENS

Naam

CLB EDPB vzw

Ondernemingsnummer

0830.566.458

Adres

Industrieterrein Kolmen 1085

3570 Alken

E-mail

edpb@clbgroup.be

Telefoonnummer

+32 (0) 11.59.83.50

 

Onze functionaris voor gegevensbescherming, of Data Protection Officer (DPO),  is aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door CLB EDPB gebeurt in overeenstemming met deze Privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy.  De Data Protection Officer is per e-mail bereikbaar op dpo@clbgroup.be.

 

4. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

CLB EDPB is verwerkingsverantwoordelijke omdat een EDPB volgens de codex “Welzijn op het werk” zelf het doel van de verwerking dient te kunnen bepalen om zijn opdracht uit te voeren.

Indien je als betrokkene je rechten wenst uit te oefenen, moet je je steeds wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke.

 

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT CLB EDPB?

5.1 In uitvoering van onze wettelijke opdracht als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk

Wanneer CLB EDPB activiteiten uitvoert in het kader van onze opdracht als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, dan zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Iedere werkgever in België moet immers, overeenkomstig de Welzijnswet van 4 augustus 1996, beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Wanneer deze interne dienst niet in staat is om zelf al haar opdrachten uit te voeren, dan kan de werkgever een beroep doen op CLB EDPB als erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. In deze helpt CLB EDPB de werkgever bij de uitvoering en de ontwikkeling van het preventiebeleid.

Hieronder vind je de diensten waar je enerzijds in het kader van gezondheidstoezicht en anderzijds in het kader van risicobeheer een beroep kunt doen op CLB EDPB en de persoonsgegevens die we daarbij nodig hebben.

5.1.1 Gezondheidstoezicht

A.      Onderzoeken

 • Bij een medisch toezicht in het kader van je tewerkstelling

Het medisch- of gezondheidstoezicht op werknemers heeft tot doel je gezondheid te behouden en te bevorderen, alsook mogelijke risico’s te voorkomen.  Bepaalde categorieën van werknemers zijn verplicht onderworpen aan een medisch toezicht. Dit medisch toezicht kan op verschillende momenten plaatsvinden tijdens de tewerkstelling (vb. voorafgaand aan de tewerkstelling, periodiek, bij werkhervatting of bij zwangerschap).  Meer informatie vind je HIER.

Het medisch toezicht kan ook verschillende vormen aannemen (vb. gerichte onderzoeken, aanvullende medische handelingen, medische check-up, voorafgaand toezicht, etc.) en wordt uitgevoerd door een preventieadviseur-arbeidsarts (PA-AA). Om volledig en correct je werksituatie en je medische toestand te kunnen onderzoeken, verzamelt de PA-AA afhankelijk van het soort medisch toezicht volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres);
 • rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken (vb. leeftijd, geslacht en geboortedatum);
 • fysieke gegevens (vb. grootte en gewicht);
 • gewoonten (vb. tabaks- of alcoholverbruik);
 • incidenten of ongevallen (vb. inlichtingen betreffende een ongeval of incident en aard van de schade of kwetsuren);
 • psychische gegevens;
 • gegevens betreffende de gezondheid;
 • gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen;
 • gegevens m.b.t. remediëring;
 • gegevens over opleiding en vorming; en
 • gegevens over beroep en betrekking.

Deze gegevens worden opgenomen in je gezondheidsdossier.

 • Bij het invullen van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling

Na het medisch toezicht vult de preventieadviseur-arbeidsarts het formulier voor de gezondheidsbeoordeling (FGB) in. In dit formulier geeft de PA-AA de beslissing over je arbeidsgeschiktheid weer. Dit formulier bevat geen enkele aanwijzing over de diagnose, noch enige andere formulering die de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer in het gedrang kan brengen.

 

 • Bij je re-integratietraject

Het opstarten van een re-integratietraject is bedoeld om de re-integratie of wedertewerkstelling van de werknemer die zijn/haar overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen, te bevorderen. Het traject wordt door de PA-AA opgestart nadat hij/zij het ‘formulier verzoek om re-integratietraject’ ontvangt.

Na ontvangst van het verzoek om een re-integratietraject op te starten, zal de PA-AA overgaan tot het re-integratieonderzoek en overleg. Mits toestemming van de werknemer kan de PA-AA overleg plegen met alle betrokken actoren (vb. werkgever of behandelende arts). Daarnaast zal de PA-AA ook de werkpost en de werkomgeving van de werknemer onderzoeken (vb. met het oog op eventuele aanpassingen). 

De beslissing van de PA-AA wordt meegedeeld via het formulier voor re-integratiebeoordeling (FRB), waarna eventueel een re-integratieplan kan worden opgesteld.

Tijdens het re-integratietraject worden aldus volgende gegevens verzameld:

 • persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam, adres en telefoonnummer);
 • rijksregisternummer;
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum);
 • gegevens betreffende de gezondheid;
 • gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen;
 • gegevens m.b.t. remediëring; en
 • beroep en betrekking.

 

 • Bij het beoordelen van je rijgeschiktheid

Indien je beroepsmatig personen vervoert of indien je een vrachtwagen, autocar of autobus bestuurt (zie LINK), moet je beschikken over een rijgeschiktheidsattest. Dit attest geeft aan of, en eventueel onder welke voorwaarden, je geschikt bent om te rijden. Je rijgeschiktheid dient tevens periodiek onderzocht te worden.

Indien je je rijgeschiktheid bij CLB EDPB laat onderzoeken, verzamelen we volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres);
 • rijksregisternummer;
 • rijbewijsnummer;
 • persoonlijke kenmerken (vb. leeftijd, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats);
 • gegevens betreffende de gezondheid;
 • gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen;
 • gegevens m.b.t. remediëring;
 • gegevens over je opleiding en vorming (vb. beroepsbekwaamheid); en
 • gegevens over je beroep en betrekking.

B.       Bevragingen

 • Bij het invullen van een medische vragenlijst

Voor sommige onderzoeken vragen we je een medische vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst stelt de PA-AA in staat om je gericht te onderzoeken en helpt bij de beoordeling van je medische toestand. Naast je persoonlijke identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken peilen deze vragenlijsten ook naar gegevens betreffende je gezondheid.

Voorbeelden waarbij we je vragen een medische vragenlijst in te vullen zijn:

 • Bij tussentijdse aanvullende medische handelingen
 • Bij beeldschermwerk;
 • Bij jobstudenten en stagiairs.

C.       Beroepsziekten

 • Bij de aangifte van beroepsziekten

Indien de PA-AA een beroepsziekte vaststelt of hiervan door een andere arts op te hoogte wordt gebracht, is de PA-AA verplicht om hiervan aangifte te doen bij het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (FEDRIS) en bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid (FOD WASO). De PA-AA doet dit door het formulier ‘aangifte van een beroepsziekte’ in te vullen. Hiervoor heeft de PA-AA volgende persoonsgegevens nodig:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam en voornaam);
 • rijksregisternummer;
 • gegevens betreffende de gezondheid; en
 • beroep en betrekking.

5.1.2 Psychosociale risico’s

Bepaalde elementen die je als negatief ervaart en die voortvloeien uit je arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie of interpersoonlijke relaties op het werk kunnen ervoor zorgen dat je psychische schade ondervindt die al dan niet gepaard gaat met lichamelijke schade. Je kan zowel preventief als curatief bij CLB EDPB terecht voor verschillende psychosociale aspecten zoals vb. stress en burn-out, geweld, pesterijen of ongewenste seksuele intimiteiten. Dit kan zowel via een informele, als formele procedure.

A.      Gesprekken

 • Bij een intake- of vervolggesprek

Indien je je door aspecten van of op je werk niet meer goed in je vel voelt, kan je kan steeds bij een vertrouwenspersoon of bij de Preventieadviseur Psychosociale aspecten terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Deze zal je dan, eventueel in een vervolggesprek, bijstaan met advies en/of begeleiding.

In dit kader worden volgende persoonsgegevens verzameld:

 • persoonlijke identificatiegegevens;
 • persoonlijke kenmerken;
 • raciale of etnische gegevens;
 • leefgewoonten (vb. alcoholgebruik);
 • incidenten (vb. inlichtingen betreffende incident en aard van de schade);
 • psychische gegevens;
 • gegevens betreffende de gezondheid;
 • gegevens betreffende risicosituaties en risicogedragingen;
 • gegevens m.b.t. remediëring;
 • gegevens over beroep en betrekking.

 

 • Bij een verzoening of interventie

Indien blijkt dat een gesprek niet afdoende is, kan je ook verzoeken om een verzoening of interventie te laten plaatsvinden.

B.       Bevragingen

 • Bij een risicoanalyse psychosociale aspecten (RAPSY)

Om het welzijn binnen een bepaalde organisatie te meten, dient een RAPSY uitgevoerd te worden zodat de 5 A’s (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsorganisatie en arbeidsverhoudingen) in kaart gebracht kunnen worden. Aan de hand van een vragenlijst vragen wij je om deze aspecten te beoordelen.

Indien je de bevraging online invult, krijg je een unieke code om in te loggen. Hiervoor verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens. Wij gebruiken je unieke code echter niet om te achterhalen wie welk antwoord heeft gegeven. De bevraging is dus anoniem en dient enkel om een globaal rapport op te stellen voor je werkgever. Individuele antwoorden worden dus niet gedeeld.

 

5.2 Indien je een beroep doet op de diensten van CLB EDPB

5.2.1 Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

 • Bij deelname aan een opleiding

CLB EDPB organiseert opleidingen. Voor het vlotte verloop en administratieve opvolging verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens.

 

 • Bij een preventief medisch onderzoek

Een preventief medisch onderzoek dat je ook zonder wettelijke verplichting of zonder dat dit gerelateerd is aan de tewerkstelling laat uitvoeren bij CLB EDPB, kan bestaan uit het invullen van een medische vragenlijst en een grondig klinisch onderzoek, aangevuld met technische en labo-onderzoeken.

Hiervoor verzamelen we volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres);
 • financiële identificatiegegevens;
 • persoonlijke kenmerken (vb. leeftijd, geslacht en geboortedatum);
 • fysieke gegevens (vb. grootte en gewicht);
 • gewoonten (vb. tabaks- of alcoholverbruik);
 • gegevens betreffende de gezondheid.

 

Het medisch verslag wordt aan je huisarts bezorgd die met jou de resultaten zal overlopen.

 

 • Bij het beoordelen van je rijgeschiktheid

Je kan een medisch onderzoek ondergaan bij CLB EDPB met het oog om een rijgeschiktheidsattest te bekomen. Hiervoor verzamelen we volgende persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (vb. naam en adres);
 • financiële identificatiegegevens;
 • rijksregisternummer;
 • rijbewijsnummer;
 • persoonlijke kenmerken (vb. leeftijd, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats);
 • gegevens betreffende de gezondheid.

5.2.2 Gebaseerd op een wettelijke verplichting

 • Afnemen van tevredenheidsonderzoek bij een opleiding onder de KMO portefeuille

Omdat CLB EDPB opleidingen geeft die vallen onder de KMO portefeuille zijn we genoodzaakt om een tevredenheidsonderzoek af te nemen bij onze cursisten.

 

 • Als lesgever van een opleiding

Voor opleiding waarbij de KMO-portefeuille van toepassing is, zijn we verplicht om op de attesten en aanwezigheidslijsten de naam van de lesgever en de werkgever van de lesgever te vermelden. Deze attesten zullen doorgegeven worden aan  de deelnemers, diens werkgever en de overheid om aanspraak te kunnen maken op de subsidie.

5.3 Gebaseerd op je toestemming

 • Via Flanders’wellweb

Flanders’wellweb is een initiatief van de Vlaamse Overheid in het kader van de actuele noden rond COVID-19-pandemie. Dit online platform dient om vragen voor psychologische bijstand snel en accuraat door te verwijzen naar de juiste zorgverstrekker via een triagesysteem.

Bij de registratie op dit platform, geef je toestemming voor de verwerking van je contactgegevens. CO-PREV (sector organisatie van de EDPB’s) kent een hulpvraag op 2 manieren toe aan CLB EDPB:

 • indien je werkgever bij CLB EDPB is aangesloten als Externe Dienst.
 • indien je geen werkgever hebt, of je werkgever niet is aangesloten bij een van de deelnemende externe diensten, op basis van je postcode.

Heb je door de COVID-19-pandemie psychologische begeleiding nodig? Dan kun je je HIER op het platform registreren.

 

Het platform wordt beheerd door Ally Institute via zorgsamen.be. Meer informatie over hoe met je gegevens wordt omgegaan en hoe je je rechten kan uitoefenen vind je in de privacyverklaring van Flanders’wellweb.

 

 • Bij het uitvoeren van biomonitoring

Op veel werkplaatsen worden (chemische) stoffen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Als externe dienst trachten wij deze risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen om preventiemaatregelen uit te werken en de risico’s onder controle te houden.

Aangezien deze (chemische) stoffen ook via de huid of via de mond kunnen worden opgenomen, geeft een luchtkwaliteitsmeting vaak geen juist beeld. Via biologische monitoring kan nauwkeuriger de hoeveelheid van de (chemische) stof bepaald worden waaraan je op het werk wordt blootgesteld.

CLB EDPB vraagt je toestemming voor het delen van de biomonitoringgegevens met de arbeidshygiënist zodat deze gepaste maatregelen kan nemen. CLB EDPB deelt geen individuele resultaten met je werkgever. CLB EDPB kan wel geanonimiseerde groepsresultaten aan je werkgever bezorgen.

 

6. MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS?

CLB EDPB deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

 • CLB EDPB daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen;
 • CLB EDPB hiertoe verplicht wordt in het kader van een regelgeving (vb. terugbetaling van medische kosten, aangifte beroepsziekten bij FEDERIS of registraties vaccins) of juridische procedure;
 • CLB EDPB hiertoe wordt verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties;
 • CLB EDPB een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst wordt ook aan de partners of leveranciers meegedeeld;
 • CLB EDPB geheel of gedeeltelijk overgenomen of opgesplitst wordt. In dat geval zal CLB EDPB de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

CLB EDPB doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb. voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken), tools (vb. CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

 

7. BEVEILIGING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

CLB EDPB erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daarom neemt CLB EDPB gepaste technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang om misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet CLB EDPB dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt CLB EDPB de toepasselijke wet- en regelgeving over gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

 

8. BEWARING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

CLB EDPB bewaart je persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze Privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij (i) een langere bewaartermijn nodig is bij het oplossen van geschillen of (ii) als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Zo zijn wij vb. wettelijk verplicht om je medisch dossier 30 jaar te bewaren. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

 

9. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op je computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op https://www.clbgroup.be/cookieverklaring/.

 

10. WAT ZIJN JE RECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

10.1 Wat zijn je rechten?

Overeenkomstig de AVG kan je als betrokkene een aantal rechten uitoefenen tegen de verwerkingen die we met jouw persoonsgegevens uitvoeren. Echter, gelet op de categorieën van persoonsgegevens (vb. medische gegevens) en de aard van de verwerking is het mogelijk dat wij niet aan elk verzoek kunnen voldoen. Beperkingen op de hieronder vermeldde rechten vind je terug in artikel 10.2. 

In het algemeen verleent de AVG je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht om je gegevens te wissen: Als gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van je persoonsgegevens te beperken kunnen je persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met je gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat je gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang van diegene die je gegevens verwerkt. Bovendien kan je ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door je verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en je hebt het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

10.2 Rechten met betrekking tot je gezondheidsgegevens

Aangezien verwerkingen met betrekking tot je gezondheidsgegevens berusten op een wettelijke verplichting en CLB EDPB aan deze verplichtingen moet voldoen, is het mogelijk dat je niet alle in artikel 10.1 opgesomde rechten kunt uitoefenen of slechts gedeeltelijk.

Concreet gelden volgende restricties op de in artikel 10.1 opgesomde rechten met betrekking gezondheidsgegevens:

 • Recht op inzage: overeenkomstig de patiëntenwet is het inzagerecht niet absoluut. Zo mag je geen gegevens over anderen of persoonlijke nota’s van de arts raadplegen. Bovendien kan de zorgverstrekker inzage weigeren van gegevens waarvan hij/zij oordeelt dat ze een ernstig gevaar voor je gezondheid kunnen opleveren.
 • Recht om je gegevens te wissen: dit recht is in de meeste gevallen zeer beperkt of zelfs helemaal niet van toepassing, vermits CLB EDPB bepaalde gegevens verplicht moet bewaren gedurende een wettelijk bepaalde termijn.
 • Recht van bezwaar: CLB EDPB verwerkt bepaalde categorieën van persoonsgegevens omdat we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bijgevolg zal het vaak niet mogelijk zijn om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerkingen.

10.3 Hoe kan je je rechten uitoefenen?

In principe kan je je rechten uitoefenen per post of door een e-mail te sturen naar dpo@clbgroup.be, tenzij de procedure van het verzoek wettelijk geregeld is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens indien je van Externe Dienst veranderd. Deze procedure is vastgelegd in de Codex Welzijn op het Werk.

Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan CLB EDPB meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren. Indien je verzoek betrekking heeft op medische gegevens zal je identiteit steeds geverifieerd worden, aangezien dit zeer gevoelige gegevens zijn.

CLB EDPB heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer CLB EDPB je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen. De periode van één maand kan verlengd worden na bericht en uitleg van CLB EDPB.

CLB EDPB zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag CLB EDPB een redelijke vergoeding aanrekenen of kan CLB EDPB het verzoek weigeren.

Als je om een of andere reden aanneemt dat CLB EDPB je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met CLB EDPB waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, als CLB EDPB niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op