07.09
2022

Alternerend leren en werken: wijzigingen vanaf 1 september 2022

Sinds 1 september 2022 is het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen op een aantal vlakken gewijzigd.

Zo kunnen leerlingen die ingeschreven zijn in een onderwijs of opleidingsinstelling buiten de Vlaamse Gemeenschap nu ook in Vlaanderen hun werkplekcomponent uitvoeren. Verder kunnen de leerlingen ook betaalde vakantie opnemen tijdens een periode van collectieve sluiting en heeft de leerling in een aantal gevallen geen recht op een leervergoeding. Ten slotte wordt er ook een aanpassing voorzien aan de stageovereenkomst alternerende opleiding.

We bespreken de voorziene wijzigingen hieronder:

1. INTERREGIONALE EN INTERNATIONALE MOBILITEIT

Een Vlaamse leerling heeft al langer de mogelijkheid om zijn werkplekcomponent uit te voeren bij een onderneming die gevestigd is buiten de Vlaamse Gemeenschap.

Vanaf 1 september 2022 kan een leerling, die is ingeschreven in een onderwijs- of opleidingsinstelling, gevestigd in de Franse of Duitstalige Gemeenschap
van België of in het buitenland en erkend is door de betrokken bevoegde instantie als lesplek in het kader van gelijkwaardig opleidingssysteem van alternerend leren en werken, zijn werkplekcomponent ook invullen bij een Vlaamse onderneming. Deze onderneming moet erkend zijn overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de overeenkomst moet worden gesloten overeenkomstig de regels opgesteld door de Vlaamse overheid.

2. BETAALDE VAKANTIE

De leerling bouwt betaalde vakantiedagen op zoals gewone werknemers. Deze betaalde vakantiedagen moeten in principe worden opgenomen tijdens schoolvakantieweken.

Vanaf 1 september 2022 is het ook mogelijk om de betaalde vakantiedagen op te nemen tijdens de lesweken op dagen dat de leerling niet kan worden opgeleid in de onderneming door collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie en na uitputting van de recuperatie.

3. LEERVERGOEDING

De leerling ontvangt maandelijks een leervergoeding van de onderneming.

Bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval heeft de leerling recht op een gewaarborgde leervergoeding overeenkomstig de voorwaarden voor een gewone werknemer.

Bij arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval en beroepsziekte is de onderneming geen leervergoeding verschuldigd.

Vanaf 1 september 2022 is de onderneming ook geen leervergoeding verschuldigd voor het volgen van de lessen en de activiteiten die gelijkgesteld zijn met lessen:

  • tijdens het facultatief gedeelte van het pre- en postnataal verlof als de leerling de lescomponent volgt, maar niet de werkplekcomponent;
  • bij profylactisch verlof van de leerling tijdens de werkplekcomponent;
  • bij tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarbij de leerling niet geschikt wordt bevonden om opgeleid te worden tijdens de werkplekcomponent, maar wel tijdens de lescomponent en na eventuele uitputting van de gewaarborgde leervergoeding.

4. STAGEOVEREENKOMST ALTERNERENDE OPLEIDING

Momenteel is de stageovereenkomst alternerende opleiding steeds een voltijdse overeenkomst. Vanaf 1 september 2022 is het mogelijk om een stageovereenkomst alternerende opleiding te sluiten voor minstens 28 uren per week en maximaal de gemiddelde wekelijkse voltijdse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming. De overeenkomst heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent. Voor de berekening van het aantal uren binnen de overeenkomst telt een les of een activiteit die gelijkgesteld is met een les, mee voor zestig minuten.

Tip!
Schakelt u als werkgever een ervaren werknemer als ‘mentor’ in om leerlingen, stagiairs of andere jongeren op te leiden in uw bedrijf? Dan hebt u onder bepaalde
voorwaarden recht op een mentorkorting. Dat is een vermindering tot 800 euro op de werkgeversbijdragen die u voor de mentor moet betalen. De eerstvolgende mentoropleiding vindt plaats op 6 december 2022. Inschrijvingen kan via: www.clbgroup.be/academy. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op