Nieuws

18.07
2024

Wijziging en actualisatie van het Sociaal Strafwetboek

Met ingang van 1 juli 2024 onderging het sociaal strafrecht een grondige hervorming en modernisering door een nieuwe wet die op 21 juni 2024 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

02.07
2024

Arbeidsongeschiktheid tijdens jaarlijkse vakantie: rechten en plichten van werkgevers en werknemers

Tijdens de maanden juli en augustus nemen de meeste werknemers meerdere weken vakantie.
Het gebeurt wel eens dat een werknemer tijdens deze dvakantie ziek wordt. Wat zijn dan de regels?

27.06
2024

Administratieve vereenvoudiging en actualisering van de codex welzijn op het werk

Op 10 juni 2024 werd een koninklijk besluit tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het besluit is in werking getreden op 20 juni 2024.

20.06
2024

Nieuwe circulaire over flexi-jobs

In de nieuwe circulaire over de flexi-jobs worden de volgende twee punten toegelicht: 1) de begrenzing van de fiscale vrijstelling van bezoldigingen uit een flexi-job; en 2) de uitbreiding van het toepassingsgebied van het systeem van flexi-jobs.

13.06
2024

Vlaams gelijkekansendecreet is gewijzigd vanaf 1 juni 2024

Met ingang van 1 juni 2024 werd het ‘gelijkekansendecreet’ in Vlaanderen aangepast. De voornaamste wijzigingen worden verder toegelicht.

06.06
2024

Werkgeversbijdrage voor privévervoer wijzigt niet vanaf 1 juni 2024

De werkgeversbijdrage voor privévervoer blijft ongewijzigd vanaf 1 juni 2024. Indien een sectorale cao voor het privévervoer verwijst naar NAR-cao nr. 19/9, zal de oude tabel, zoals van toepassing sinds 1 juli 2019, moeten worden toegepast.

30.05
2024

Einde overgangsperiode retroactieve A1-aanvraag voor telewerkende grensarbeiders

Sinds de COVID-19-pandemie werken steeds meer werknemers van thuis uit. Voor een grensarbeider kan dit tot gevolg hebben dat hij/zij onderworpen wordt aan de sociale zekerheid van een ander land, nl. zijn/haar woonland.

23.05
2024

Vrijstelling startbaanverplichting voor ondernemingen onder PC 126, 129 en 221

In het Belgisch Staatsblad verschenen op 15 mei 2024 drie ministeriële besluiten die een vrijstelling van de startbaanverplichting voorzien voor ondernemingen van PC 126, 129 en 221.

16.05
2024

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in april 2024

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in april 2024 opnieuw overschreden.

06.05
2024

Federal Learning Account: stand van zaken

Naast de wijzigingen in het opleidingsrecht van werknemers in het kader van de arbeidsdeal, namelijk een individueel opleidingsrecht en de verplichting van ondernemingen met meer dan 20 werknemers tot het opstellen van een opleidingsplan, werd er ook voorzien in een registratie van de opleiding in de ‘Federal Learning Account’.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op