Nieuws

02.02
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid voor werken in onroerende staat

Werkgevers die werken in onroerende staat uitvoeren op werven kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

02.02
2023

Nieuwtjes in verband met de fietsvergoeding

Sinds 1 januari 2023 bedraagt de fietsvergoeding maximaal € 0,27 per kilometer, om vrij van RSZ en belastingen toegekend te worden.

26.01
2023

Wijzigingen werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer van 1 februari 2023

Naar jaarlijkse gewoonte past de NMBS de tarieven aan vanaf 1 februari 2023. In sommige gevallen heeft de verhoging tot gevolg dat je ook meer moet betalen aan de werknemers als tussenkomst in hun vervoerskosten.

26.01
2023

Afschaffing terugbetaling inschakelingsvergoeding in het kader van collectief ontslag

De werknemers die ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel, opgericht binnen een collectief ontslag, en minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever hebben, hebben recht op een inschakelingsvergoeding van de werkgever.

19.01
2023

Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieke werknemers

Vorig jaar werd door de overheid een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd via het ‘Terug-naar-werktraject’ om werkgevers, die te maken krijgen met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit, te responsabiliseren.

19.01
2023

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen verlengd

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven naar aanleiding van de Oekraïnecrisis kunnen, vanaf november 2022, financiële steun aanvragen. Deze steun wordt voorzien om gezonde ondernemingen continuïteit te bieden en hen te vrijwaren van een faillissement.

12.01
2023

Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs

Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid.

12.01
2023

Terugvordering door RVA van onterecht betaalde uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Indien de RVA bij een controle vaststelt dat de werkgever zijn werknemers onterecht op tijdelijke werkloosheid gezet heeft, kan de RVA de onterechte werkloosheidsuitkeringen terugvorderen bij de werkgever.

10.01
2023

Drie nieuwe maatregelen voor zieke werknemers

Sedert 28 november 2022 zijn er drie nieuwe maatregelen van kracht voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn wegens ziekte of ongeval. Deze maatregelen zijn opgenomen in een wet van 30 oktober 2022.

05.01
2023

Zaterdag blijft een werkdag voor het arbeidsrecht

Door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek wordt een zaterdag sedert 1 januari 2023 niet meer beschouwd als een werkdag. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor het arbeids- en sociale zekerheidsrecht (bv. voor een aangetekende brief om een opzeggingstermijn te betekenen of voor de termijn waarbinnen een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid moet rechtvaardigen).

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op