10.01
2022

Begrotingsakkoord 2022

De federale regering heeft in oktober 2021 een akkoord bereikt over de begroting voor 2022. In deze begroting zitten ook heel wat maatregelen die de werkgevers direct aanbelangen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen waaraan we ons volgend jaar mogen verwachten.

Ziekteattest
De regering voorziet in de afschaffing van de verplichting om een ziekteattest voor te leggen, wanneer werknemers één dag afwezig zijn wegens ziekte. Om misbruik tegen te gaan, is hier een limiet opgelegd van maximum drie dagen per jaar. De werknemers blijven ook verplicht om een ziekteattest binnen te brengen wanneer ze meer dan één dag afwezig zijn.

Er wordt een uitzondering voorzien voor kmo’s; zij mogen zelf beslissen of een werknemer nog een ziekteattest nodig heeft vanaf de eerste dag ziekte. Wat onder kmo moet worden verstaan, is echter nog niet verduidelijkt.

Activering van langdurig zieken
De regering zet sterk in op langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. Er zullen sancties komen voor de werkgever, de werknemer maar ook voor ziekenfondsen en arbeidsbemiddelingsdiensten:
• De werknemer zal na 10 weken een verplichte vragenlijst van het ziekenfonds moeten invullen. Daarna wordt hij uitgenodigd bij een 'terugkeercoach'. De werknemer die weigert om mee te werken aan een
re-integratietraject kan 2,5% van zijn uitkering verliezen.
• Werkgevers moeten genoeg inspanningen leveren om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. De regering gaat dit handhaven op basis van de sector. Bedrijven met meer dan 50 werknemers en een hoger percentage van langdurige zieken t.o.v. het sectorgemiddelde zullen een boete krijgen gelijk aan 2,5% van de loonmassa op kwartaalbasis.
• De regio’s kunnen een deel van hun dotatie verliezen indien bijvoorbeeld de VDAB in Vlaanderen niet genoeg inspanningen levert om mensen terug aan het werk te krijgen. Indien de gewesten meer zieken begeleiden, krijgen ze extra geld van de federale overheid.

Langdurig werklozen – knelpuntberoepen
Om knelpuntvacatures aan te pakken komt de regering met een specifiek plan. De langdurig werklozen die aan de slag gaan in een knelpuntberoep kunnen gedurende 3 maanden 25% van hun werkloosheidsuitkering combineren met hun loon.

 

Flexibel werk
De regering biedt de mogelijkheid om een volledige werkweek van 38 uur op 4 dagen in te voeren. Deze mogelijkheid bestaat nu ook al, maar de regering wil de invoering ervan makkelijker maken. De sociale partners zullen nauw betrokken worden bij de uitvoering van deze maatregel.

De sociale partners worden eveneens betrokken bij de maatregel die nachtwerk in de e-commercesector moet versoepelen. In België is nachtwerk namelijk duurder en deze begint op een vroeger uur (20u00) dan in de meeste landen. Dit is nadelig voor het concurrentievermogen. Men buigt zich over een voorstel om het nachtwerk goedkoper te maken.

De volgende thema’s worden de komende maanden ook door de sociale partners besproken: de flexibilisering van weekregelingen, het tijdig bezorgen van uurroosters aan wie een variabel uurrooster heeft, het recht op telewerk, het recht op deconnectie van werknemers en de registratie van de arbeidstijd.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving
De volledige vrijstelling van de RSZ-basisbijdragen voor de aanwerving van een eerste werknemer zal verdwijnen en wordt vervangen door een forfaitaire vermindering met een plafond van € 4.000 per kwartaal. Er zal ook een aanpassing gebeuren wat betreft de beoordeling van wie als 'nieuwe werkgever' beschouwd zal worden.

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wordt geleidelijk afgeschaft. Hierdoor zullen werknemers met een laag of gemiddeld inkomen meer nettoloon overhouden.

Opleiding
Elke werknemer krijgt, tegen 2024, het recht om 5 dagen per jaar te besteden aan opleiding. Het betreft een gemiddelde over meerdere jaren zodat een werknemer dit kan opnemen in functie van wanneer hij de opleiding het meest nodig heeft. Kmo’s met minder dan 10 werknemers blijven uitgesloten. Ook de afwijkingen voor kmo’s met minder dan 20 werknemers blijven gelden.

Aanpassing ontslagvergoeding
De werkgever zou een transitietraject aan een werknemer kunnen voorstellen tijdens de opzeggingstermijn. De werkgever kan de werknemer dan uitlenen aan een andere werkgever, zowel binnen dezelfde sector als daarbuiten. De oorspronkelijke werkgever blijft het loon verder betalen, maar wordt gecompenseerd door de nieuwe werkgever.

Eveneens zal een deel van de ontslagvergoeding ingezet worden voor opleiding of zal een deel van de opzeggingstermijn worden omgezet in een krediet op een individuele opleidingsrekening.

Deze maatregelen moeten allemaal nog concreet worden uitgewerkt.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op