02.04
2021

Corona: werknemers hebben recht op klein verlet voor vaccinatie

 

 

Het federaal parlement keurde op 25 maart jl. een wet goed die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus.

Wat houdt dit recht op klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus in?
Werknemers kunnen zonder loonverlies van het werk afwezig zijn wanneer zij zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.

Het recht wordt toegekend gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Voor wie geldt de wet?
De wet is van toepassing op alle werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst met elkaar zijn verbonden. Het gaat dus o.m. om werknemers, jobstudenten en uitzendkrachten.

Statutairen vallen echter niet onder deze regeling; voor deze categorie dienen de bevoegde overheden een regeling uit te werken.

Ook zelfstandigen vallen buiten het toepassingsgebied van de wet.

Wat is de duur van het klein verlet?
De werknemers beschikken over het recht op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Het gaat dus enerzijds om de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum en anderzijds om de tijd die nodig is om zich te verplaatsen van en naar de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden.

Het recht op klein verlet wordt toegekend voor elke inenting die plaatsvindt tijdens de werkuren.

Wat moet de werknemer doen om zijn recht op klein verlet uit te oefenen?
Van zodra het tijdstip of het tijdsslot van de vaccinatie bekend is, moet de werknemer zijn werkgever verwittigen van zijn afwezigheid.

Indien de werknemer zelf het moment van vaccinatie mag kiezen, mag de werkgever geen druk op hem uitoefenen om de vaccinatie buiten de werkuren te laten plaatsvinden.

Het recht op klein verlet mag alleen maar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is toegestaan, nl. zich laten vaccineren tegen het COVID-19 virus. Moest de werknemer het recht op klein verlet gebruiken voor een ander doel, dan kan hem het recht op loon worden ontzegd voor de uren van ongerechtvaardigde afwezigheid.

De werknemer kan ook steeds beslissen om geen klein verlet uit te oefenen, maar voor de dag van vaccinatie een gewone dag vakantie op te nemen. In dat geval zijn de regels van het vaccinatieverlof niet van toepassing.

Ook wanneer de werknemer zich laat vaccineren tijdens een dag waarop hij inhaalrust geniet of wanneer hij zich laat vaccineren buiten de werkuren, heeft de werknemer geen recht op klein verlet.

Kan de werkgever een bewijs vragen?
De werkgever mag een bewijs van de werknemer vragen dat hij zijn recht op klein verlet heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. De werknemer kan het bewijs leveren door een document dat de afspraak bevestigt om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, aan de werkgever te tonen. Moest de afspraakbevestiging deze gegevens niet vermelden, dan dient in de plaats daarvan de uitnodiging tot vaccinatie te worden voorgelegd aan de werkgever.

De werkgever mag niet aan de werknemer vragen om zijn feitelijke aanwezigheid in een vaccinatiecentrum te bewijzen.

De werknemer moet de afspraakbevestiging (of de uitnodiging tot vaccinatie) enkel tonen. De werkgever mag geen kopie van de afspraakbevestiging nemen of de informatie manueel overschrijven, uitgezonderd het tijdstip van de afspraak. Er mag dus ook niet gevraagd worden om een bewijs per e-mail te bezorgen.

De informatie die de werkgever te zien krijgt mag alleen gebruikt worden met het oog op de werkorganisatie en het verzorgen van een correcte loonadministratie.

De werkgever mag de afwezigheid van de werknemer enkel registreren als klein verlet. Omwille van bescherming van de privacy, mag hij de reden van het klein verlet niet vermelden, noch registreren dat de werknemer mogelijk gezondheidsproblemen heeft.

Hoe wordt het loon voor de afwezige uren berekend?
Het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met klein verlet. Bijgevolg wordt het loon voor de uren van de afwezigheid berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.

Wat als de werknemer ziek wordt na de vaccinatie?
Het recht op klein verlet heeft betrekking op de vaccinatie zelf. Moest de werknemer ziek worden ten gevolge van de vaccinatie, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Hoe lang geldt de regeling van de wet?
De wet treedt in werking op de dag waarop zij wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en geldt tot en met 31 december 2021. Eventueel kan de regeling bij KB worden verlengd tot maximaal 30 juni 2022.

Opgelet: de wet is momenteel nog niet gepubliceerd, dus de bovenvermelde informatie geldt onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Bron: Nieuwsbericht dd. 26 maart 2021, www.werk.belgie.be.


Sociale Actualiteit

Blijf het hele jaar door up-to-date over de wijzigingen in de sociale wetgeving met onze webinars ‘Sociale Actualiteit’.


 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op