06.09
2023

Federal Learning Account: registratie opleidingen in een online databank

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 heeft twee nieuwe verplichtingen ingevoerd voor de werkgever met betrekking tot de opleiding van werknemers. De wet voorziet enerzijds in een individueel opleidingsrecht voor de werknemer en anderzijds in de verplichting voor de werkgever om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen.

Vanaf januari 2024 zal er mogelijk een derde verplichting bijkomen. Er werd een voorstel gedaan door de minister van werk Pierre-Yves Dermagne om een digitale toepassing te ontwikkelen waarbij alle opleidingen geregistreerd dienen te worden in een online databank. Op deze manier wil men het volgen van opleidingen vereenvoudigen en tevens transparantie creëren. Dit systeem zal ‘Federal Learning Account’ worden genoemd.

INHOUD EN WERKING
In de Federal Learning Account zullen diverse gegevens worden vermeld:

  • het aantal opleidingsdagen waarop een werknemer recht heeft in een bepaald jaar. Hiervoor dient er rekening te worden gehouden met het individueel opleidingsrecht en eventueel sectorale opleidingsrechten;
  • het aantal effectief gevolgde opleidingsdagen;
  • de gevolgde opleidingen;
  • het openstaande opleidingskrediet, d.w.z. het saldo van opleidingsdagen waarover de werknemer op een bepaald moment nog beschikt.

Zowel formele als informele opleidingen met betrekking tot het werk of de functie zullen hiervoor in aanmerking worden genomen. Met formele opleidingen worden voornamelijk georganiseerde opleidingen bedoeld zoals bijvoorbeeld een seminarie. Onder informele opleidingen worden bijvoorbeeld workshops of zelfstudies begrepen. Het zal concreet de bedoeling zijn dat de werkgever elke opleidingsdag en bijhorend een aantal gegevens over de opleiding registreert in de Federal Learning Account. Dit dient te gebeuren binnen de 20 werkdagen na het volgen van de betreffende opleiding.

Deze gegevens zullen beschikbaar blijven gedurende de gehele loopbaan van mensen die actief zijn op de Belgische arbeidsmarkt.

TRANSPARANTIE EN TOEGANG
Zowel de werkgever als de werknemer zullen toegang hebben tot de Federal Learning Account opdat ze beiden te allen tijde zijn geïnformeerd.

Daarnaast zullen er nog andere actoren toegang krijgen:

  • actoren belast met een taak van algemeen belang op het gebied van beroepsopleiding;
  • personen of entiteiten die gegevens nodig hebben voor het verrichten van wetenschappelijk/statistisch onderzoek;
  • de overheid, meer bepaald de sociale inspecteurs;
  • sectorale opleidingsfondsen en fondsen voor bestaanszekerheid.

De toegang van de sociale inspecteurs vereist een verdere toelichting. Ze zullen voornamelijk instaan voor het toezicht op de naleving van de reglementering met betrekking tot de opleidingen. Daarnaast zullen ze ook beschikken over bevoegdheden om controles mogelijk te maken op basis van het Sociaal Strafwetboek.

Er zal tevens voorzien worden in een lijst van ‘naming and shaming’ waarop werkgevers vermeld zullen worden indien ze hun verplichtingen niet nakomen. Deze lijst zal worden gepubliceerd op de website van FOD WASO. Deze werkgevers zullen 30 dagen de tijd hebben om de nodige aanpassingen te doen om te voldoen aan de geldende verplichtingen. Op deze manier kunnen ze van de lijst worden geschrapt. Daarnaast zal de lijst eenmaal per kwartaal worden overgemaakt aan de NAR en de paritaire comités om dit verder te bekijken met de betrokken werkgevers.

Het betreft een voorontwerp van wet en de regeling is derhalve nog niet definitief. Het voorontwerp van wet werd in de tweede lezing goedgekeurd op de ministerraad van 14 juli 2023. Wij houden je verder op de hoogte.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op