06.05
2024

Federal Learning Account: stand van zaken

Naast de wijzigingen in het opleidingsrecht van werknemers in het kader van de arbeidsdeal, namelijk een individueel opleidingsrecht en de verplichting van ondernemingen met meer dan 20 werknemers tot het opstellen van een opleidingsplan, werd er ook voorzien in een registratie van de opleiding in de ‘Federal Learning Account’.

De wet van 20 oktober 2023 betreffende de oprichting van de ‘Federal Learning Account’ voorziet in de oprichting en het beheer van de account door Sigedis.

DOELSTELLING
De nodige actoren (o.a. de werknemers, werkgevers, Sigedis) worden in staat gesteld over informatie te beschikken die noodzakelijk is om een overzicht te bieden van het opleidingskrediet, de individuele opleidingsrekening, de gevolgde opleidingen en de sectorale aspecten van opleiding.

GEGEVENS
De volgende gegevens van de geregistreerde werknemers worden opgenomen in de Federal Learning Account:

 • de identiteit: naam, voornaam, geboortedatum en –plaats, adres en INSZ;
 • het arbeidsregime;
 • het bevoegde paritaire comité;
 • het registratienummer van de cao waarop het individueel opleidingsrecht of de sectorale opleidingsrechten en het opleidingskrediet eventueel zijn gebaseerd;
 • het aantal opleidingsdagen waarop de werknemers in het lopend jaar recht op hebben;
 • het aantal gevolgde opleidingsdagen, uitgedrukt in dagen of uren, en het aantal overblijvende te volgen dagen of het aantal over te dragen dagen naar het volgende jaar;
 • de gevolgde opleidingen en hun relevante basiskenmerken;
 • de openstaande actuele waarde van het opleidingskrediet uitgedrukt in dagen of uren;
 • het initieel totaalbedrag, het resterende bedrag, de uiterste bestedingsdatum en de betalingsgegevens van de bedragen ter financiering van de inzetbaarheidsbevorderende maatregelen.

De Federal Learning Account bevat de volgende gegevens over de werkgever van geregistreerde werknemers:

 • de identificatiegegevens van de werkgever, met inbegrip van het ondernemingsnummer;
 • de bedrijfsgrootte uitgedrukt in aantal werknemers.

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER
Als werkgever heb je de verplichting om de gegevens bij te werken en te registreren. Je moet o.m.:

 • voor elk kwartaal de tijdens dat kwartaal gevolgde opleidingen registeren, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het desbetreffende kwartaal;
 • de gegevens die anderen registeren of berekenen in de Federal Learning Account nakijken…

Indien je, als werkgever, niet voldoet aan je verplichtingen, kom je op een lijst die Sigedis o.a. aan de inspectiediensten bezorgt.

RAADPLEGING
Elke werknemer zal toegang hebben tot de Federal Learning Account via www.mycareer.be.

De werknemer zal bij de indiensttreding en minstens éénmaal per jaar, informatie van Sigedis ontvangen omtrent:

 • het bestaan van de Federal Learning Account;
 • de verwerkte persoonsgegevens, de doeleinden van de gegevensverwerking, de bewaringstermijn en de ontvangers van de persoonsgegevens in het kader van de Federal Learning Account;
 • de gebruiksmodaliteiten van de Federal Learning Account;
 • de stand van het opleidingskrediet.

Deze gegevens worden verzonden naar de eBox van de werknemer. Indien er een e-mailadres van de werknemer beschikbaar is, zal deze informatie ook via e-mail worden bezorgd aan de werknemer. Beschikt Sigedis niet over een e-mailadres, dan zal Sigedis een document in de Federal Learning Account ter beschikking stellen en moet de werkgever dit binnen de 30 kalenderdagen aan de werknemer bezorgen.

INWERKINGTREDING
De wet is in werking getreden op 1 april 2024. De Federal Learning Account is momenteel reeds beschikbaar via www.federallearningaccount.be.

De officiële start van de Federal Learning Account zal evenwel pas op 1 juni 2024 plaatsvinden. Hierna volgt een termijn van 6 maanden waarbinnen de werkgevers alle formele en informele opleidingen moeten registreren.

Als jouw bedrijf meer info of ondersteuning wenst over het gebruik van de FLA, het plannen van opleidingen of het opstellen van een opleidingsplan, staan wij voor je klaar. Contacteer ons via academy@clbgroup.be of bel naar 011 30 50 63.

 

 

WEBINAR

Federal Learning Account (FLA)

Na het individueel opleidingsrecht en het opleidingsplan, staat er alweer een nieuwe verplichting voor de deur: Het Federal Learning Account. Deze overheidstool zal vanaf 1 april 2024 gebruikt moeten worden voor het registreren, beheren en consulteren van het individueel opleidingsrecht.

 

 

Lees ook...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op