09.11
2021

Hoe ziet de toekomst van uw bedrijfswagenpark eruit?

De regering heeft grootse plannen om de bedrijfswagens te vergroenen. Om duurzame mobiliteit te bevorderen, zullen de fiscale en sociale regels m.b.t. bedrijfswagens grondig wijzigen. Wij geven u een overzicht van de voorstellen van de regering.

Vergroening van het bedrijfswagenpark


Het uitgangspunt is om in 2026 te komen tot een groen bedrijfswagenpark: wagens op fossiele brandstoffen (benzine, diesel) zullen tegen dan niet meer fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor de werknemer verandert er voorlopig niets: de berekening van het voordeel alle aard blijft momenteel ongewijzigd.

De solidariteitsbijdrage die de werkgever aan de RSZ moet betalen, zal wel wijzigingen ondergaan:
• voor wagens op fossiele brandstoffen die aangekocht, gehuurd of geleased worden vóór 1 juli 2023, wijzigt er niets. Na die datum wordt de solidariteitsbijdrage geleidelijk aan verhoogd, tot maal 5,50 vanaf 1 januari 2027;
• voor emissievrije wagens is de minimum solidariteitsbijdrage van toepassing, maar deze zal ook gefaseerd worden opgetrokken. Dit gebeurt naar analogie met de stapsgewijze afbouw van de fiscale aftrekbaarheid. Zo zal de gemiddelde solidariteitsbijdrage voor een emissievrije bedrijfswagen na enkele jaren even hoog zijn dan nu het geval is.

Laadpalen


De installatie van laadpalen, zowel door de werknemers als door de ondernemingen, wordt fiscaal interessanter.

Installatie bij particulieren

De particulier die thuis (binnen of buiten) een laadstation installeert, zal kunnen genieten van een eenmalige belastingvermindering van € 1.500. De vermindering is wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden:
• het laadstation moet geplaatst zijn op het adres van de woonplaats, ongeacht of men eigenaar of huurder van de woning is;
• het moet gaan om een nieuw laadstation;
• het laadstation moet intelligent zijn en gebruik maken van slimme software;
• enkel het gebruik van groene stroom is toegelaten;
• de installatie moet gekeurd worden door een erkend keuringsmechanisme.

Installatie bij ondernemingen

Ondernemingen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk laadstation kunnen genieten van een verhoogde kostenaftrek:
• 200% voor investeringen tussen 1 september 2021 en 31 december 2022;
• 150% voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024.

Ook hier moet het gaan om een nieuw en intelligent laadstation op groene stroom. Verder moet het laadstation gedurende minstens een deel van de dag vrij toegankelijk zijn voor derden. Het publiek moet zonder voorafgaande afspraak toegang hebben tot het laadpunt. De werkgever zal het laadstation tijdig moeten registreren bij de FOD Financiën.

Hervorming mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. Zo zullen meer werknemers in aanmerking kunnen komen voor deze maatregel.

De bestedingsmogelijkheden in pijler 2 worden uitgebreid met onder meer:
• financierings-, stallings- en uitrustingskosten voor de bescherming van de bestuurders en zijn passagiers, en voor de verhoging van hun zichtbaarheid;
• kosten abonnementen openbaar vervoer voor verplaatsingen van de inwonende gezinsleden van de werknemer;
• voetgangerspremie;
• ten laste nemen van de kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening van een woning die binnen een straal van 10 km van de tewerkstellingsplaats is gelegen.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op