12.05
2022

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld is verhoogd op 1 mei 2022

 

 

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), onderdeel van de FOD Financiën - Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, kan loonbeslag leggen bij onbetaald gebleven onderhoudsgelden. Deze dienst kan er voor kiezen om het volledige loon in beslag te nemen of om slechts beslag te leggen op het deel van het nettoloon dat het leefloon overstijgt.

Een leefloon is een minimumloon voor personen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie.

Sinds 1 mei 2022 zijn de basisbedragen van het leefloon verhoogd wat ook een invloed kan hebben op de loonbeslagen gelegd door de Dienst voor Alimentatievorderingen.

Sinds 1 mei 2022 gelden de volgende bedragen van het leefloon:

  • categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofzakelijk gemeenschappelijk regelen: € 743,78;
  • categorie 2: alleenstaande personen: € 1.115,67;
  • categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste: € 1.507,77.
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op