10.01
2023

Nieuw recht op 5 dagen 'zorgverlof'

Sedert 10 november 2022 heeft de werknemer het recht om gedurende maximum 5 dagen per jaar van het werk afwezig te zijn met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezins- of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Een gezinslid is elke persoon die samenwoont met de werknemer. Een familielid is de echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont, alsook de bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer.

Formaliteiten voor de werknemer
De werknemer die gebruik wenst te maken van het zorgverlof, stelt zijn werkgever hiervan vooraf in kennis.

Ter staving van zijn afwezigheid bezorgt de werknemer vervolgens zo snel mogelijk een attest van de behandelend arts van het betrokken gezinslid of familielid aan de werkgever. Uit dit attest moet blijken dat het gezinslid of familielid ernstige medische behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Het attest mag de medische reden zelf niet vermelden.

Duur van het zorgverlof
Het zorgverlof geeft recht om gedurende maximaal 5 dagen per kalenderjaar afwezig te zijn van het werk.

De duur van dit verlof wordt aangerekend op het verlof om dwingende reden, welk in totaal in principe 10 dagen per kalenderjaar bedraagt.

Bezoldiging
In principe worden deze verlofdagen niet bezoldigd. De wet voorziet wel dat, wanneer de werknemer geen loon ontvangt in het kader van verlof om dwingende redenen, hij een uitkering van de RVA zal ontvangen.

De voorwaarden, toekenningsmodaliteiten en het bedrag van deze uitkering moeten nog worden bepaald bij koninklijk besluit. Wellicht zal er dus niet onmiddellijk recht op een uitkering zijn.

Ontslagbescherming
Een werknemer die zorgverlof opneemt, is beschermd tegen ontslag gedurende een periode die ingaat op het ogenblik van de kennisgeving aan de werkgever, en uiterlijk op dag van de opname van dit zorgverlof, en eindigt een maand na de opname ervan, behalve om redenen die vreemd zijn aan de opname van het zorgverlof.

Op verzoek van de werknemer stelt de werkgever hem schriftelijk in kennis van dergelijke redenen.

Indien de redenen van het ontslag vreemd aan het zorgverlof niet kunnen worden aangetoond, heeft de werknemer recht op een forfaitaire vergoeding van 6 maanden brutoloon.

Een ontslag door de werkgever na afloop van de beschermde periode en waarvoor tijdens de beschermde periode enige voorbereiding werd betroffen, wordt gelijkgesteld met een ontslag gegeven tijdens de periode van bescherming.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op