11.06
2021

Nieuw standpunt deel I opzeggingstermijnen voor arbeiders

 

 

De opzeggingstermijn voor werknemers die vóór 1 januari 2014 in dienst waren, bestaat uit 2 delen:

  • deel I (rugzak): in functie van de anciënniteit verworven sinds de indiensttreding tot 31 december 2013;
  • deel II: in functie van de anciënniteit verworven sinds 1 januari 2014.

Een clausule in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement liet de werkgever vóór 2014 toe om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een opzeggingstermijn van 7 dagen wanneer de anciënniteit van de arbeider minder dan 6 maanden bedroeg.

Voor arbeiders die in dienst kwamen in de periode tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 en de verkorte opzeggingstermijn in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement voorzien werd, wordt deze verkorte opzeggingstermijn in de praktijk gebruikt voor de rugzak. Ook de RVA en de FOD WASO passen de regels zo toe.

Het Hof van Cassatie oordeelde recent echter dat de verkorte opzeggingstermijn enkel kan gelden in geval van een ontslag tijdens de eerste 6 maanden tewerkstelling. Vermits het sinds 2014 niet meer mogelijk is om de verkorte opzeggingstermijn te bedingen, is die periode van 6 maanden reeds lange tijd verlopen.

Bijgevolg moeten werkgevers bij ontslag van arbeiders, in dienst gekomen tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013, voortaan de gewone wettelijke of sectorale opzeggingstermijnen in de rugzak opnemen. Doet men dit niet, dan riskeert men een aanvullende opzeggingsvergoeding te moeten betalen.

Tot op heden pasten de RVA en de FOD WASO hun standpunt nog niet aan op de website, maar wellicht zal dit nog gebeuren.

 

Bron: Hof van Cassatie, Arrest nr. S.20.0022.N van 12 april 2021.


Ontslag in tijden van Covid-19

Bestel het webinar ‘ontslag in tijden van Covid-19' en krijg een praktisch en globaal overzicht van wat er mogelijk is en waarop er gelet moet worden bij ontslag in Corona-tijden. Ontdek bovendien welke gevolgen het nieuwe wetsontwerp heeft op de opzegtermijn ingevolge tijdelijke werkloosheid Corona.


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op