16.05
2024

Nieuwe bedragen overschrijding spilindex in april 2024

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in april 2024 opnieuw overschreden. Hierdoor worden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst of beroepsinlevingsstage, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid verhogen eveneens vanaf 1 mei 2024 met 2%. 

Voor de lonen is het afhankelijk van het paritair comité waartoe de werkgever behoort of er een index wordt toegepast en wanneer deze index wordt toegepast.

Hieronder kan je enkele nieuwe bedragen vanaf 1 mei 2024 terugvinden:

 

GGMMI 
Het GGMMI voor een werknemer vanaf 18 jaar bedraagt € 2.070,48. Dit bedrag geldt niet voor studenten van 18, 19 en 20 jaar, en evenmin voor jongeren ingeschreven in een stelsel van alternerend leren noch voor jongeren van 16 en 17 jaar.

Vlaamse Gemeenschap – overeenkomst alternerende opleiding

  • Tijdens het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding: € 600,50 per maand;
  • Succesvol beëindigen van het eerste opleidingsjaar van de alternerende opleiding of de tweede graad van het secundair onderwijs: € 662,60 per maand;
  • Succesvol beëindigen van het tweede opleidingsjaar van de alternerende opleiding of het eerste jaar van de derde graad van het secundair onderwijs of de kwalificatiefase van het buitengewoon secundair onderwijs of de alternerende opleiding van minstens twee jaar: € 714,40 per maand.

 

Flexiloon 
De overschrijding van de spilindex heeft ook gevolgen voor het flexi-uurloon: 

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer in de horecasector recht op een loon dat niet lager mag zijn dan een vastgelegd minimumbedrag. Daarnaast krijgt de werknemer samen met het loon ook flexi vakantiegeld uitbetaald. Vanaf 1 mei 2024 bedraagt het minimumbedrag van het flexi-uurloon in de horecasector € 11,41 en het flexi-vakantiegeld € 0,88 per uur, dus in totaal € 12,29.

Voor de overige sectoren, met inbegrip van de gezondheidssector, moet het basisflexiloon minstens gelijk zijn aan het brutobedrag van het baremieke loon dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie. Is er geen baremiek salaris vastgelegd, dan moet het basisflexiloon minstens gelijk zijn aan het GGMMI. 

 

Collectief ontslag
De begrenzing van het maandelijks brutoloon dat als basis dient voor de vaststelling van het netto referteloon in het kader van de vergoeding collectief ontslag bedraagt € 4.151,47.

 

Nachtarbeid
De financiële vergoeding voor nachtarbeid is van toepassing op bedrijven en sectoren die zelf geen bijzondere vergoeding voor nachtarbeid hebben uitgewerkt:

  • jonger dan 50 jaar: € 1,45 per uur;
  • vanaf 50 jaar: € 1,75 per uur.

 

Sociale uitkeringen 
Ook de sociale uitkeringen verhogen met 2% vanaf 1 mei 2024. Het gaat hierbij o.a. over de werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag.

 

SWT
De loondrempels in het kader van de RSZ-inhouding van 6,5% bij SWT en SWAV bedragen vanaf 1 mei 2024:

  • € 1.814,34 bruto per maand indien geen gezinslast;
  • € 2.185,40 bruto per maand indien wel gezinslast.

 

De sociale werkbonus 
Bovendien wordt de berekeningsformule voor de sociale werkbonus aangepast. De werkbonus is een vermindering van de persoonlijke RSZ-bijdragen voor werknemers met een laag loon. De nieuwe loongrenzen voor de werkbonus zien er vanaf 1 mei 2024 als volgt uit:

Bron: Federaal planbureau, www.plan.be; Nationale Arbeidsraad, www.cnt-nar.be en tussentijdse instructies RSZ – 2024/1.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op