06.03
2023

Recht op uitkeringen voor tijdskrediet en thematische verloven wordt beperkt vanaf 1 februari 2023

Tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’
Verlaging van de leeftijdsgrens
Voor het recht op uitkeringen bij een voltijds tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ wordt de leeftijd van het kind verlaagd van 8 jaar naar 5 jaar.

Als de aanvangsleeftijd van het tijdskrediet vóór de 8ste verjaardag van het kind ligt, kan de werknemer nog steeds een voltijds tijdskrediet opnemen, maar hij zal daar voortaan geen uitkering van de RVA meer voor krijgen.

Verlaging maximumperiode van uitkeringen
Voor alle vormen van tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ (voltijds, halftijds, 1/5de) wordt de maximumperiode voor het recht op uitkeringen verlaagd van 51 maanden naar 48 maanden.

Indien de werknemer voldoet aan de nodige toegangsvoorwaarden om het tijdskrediet te bekomen bij zijn werkgever, kan hij dus nog wel 51 maanden opnemen, maar kan hij slechts gedurende 48 maanden een uitkering van de RVA ontvangen.

Voor de andere zorgmotieven blijft de maximumperiode zowel voor het recht als voor de uitkeringen behouden op 51 maanden; voor het motief opleiding is de maximumduur zowel voor het recht als voor de uitkeringen beperkt tot 36 maanden.

Aanpassing anciënniteitsvoorwaarde
De anciënniteitsvoorwaarde om uitkeringen te kunnen krijgen in het kader van een tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ (voltijds, halftijds en 1/5de tijdskrediet) wordt vanaf 1 juni 2023 aangepast van 24 maanden naar 36 maanden.

Een werknemer die minstens 24 maanden anciënniteit in de onderneming heeft, kan vanaf dan nog steeds een tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ bekomen, maar zal pas recht hebben op uitkeringen vanaf 36 maanden anciënniteit in de onderneming.

Tewerkstellingsvoorwaarde tijdskrediet verstrengd
Voltijds tijdskrediet
Een werknemer kan een voltijds tijdskrediet bij zijn werkgever aanvragen, ongeacht zijn arbeidsregime (voltijds of deeltijds). Echter, de werknemer kan enkel uitkeringen krijgen in het kader van dit voltijds tijdskrediet indien hij:

  • tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving voltijds was tewerkgesteld;
  • tijdens de 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving deeltijds was tewerkgesteld.

Halftijds tijdskrediet
Een werknemer die 3/4de tewerkgesteld is bij de werkgever kan gebruik maken van het halftijds tijdskrediet, maar hij zal hier voortaan geen uitkeringen meer voor ontvangen. Om uitkeringen in het kader van halftijds tijdskrediet te verkrijgen, is immers een voltijdse tewerkstelling tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving vereist.

1/5de tijdskrediet en tijdskrediet landingsbaan
De tewerkstellingsvoorwaarde voor het 1/5de tijdskrediet en het tijdskrediet landingsbaan blijft ongewijzigd.

Afschaffing verhoogde uitkering bij gemotiveerd tijdskrediet of thematische verloven
Tot voor kort was er een verhoogde uitkering voorzien voor:

  • werknemers van 50 jaar of ouder die hun loopbaan verminderden (halftijds, 1/5de of 1/10de) in het kader van een thematisch verlof;
  • werknemers die een voltijds of halftijds gemotiveerd tijdskrediet opnamen en minstens 5 jaar door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever verbonden waren geweest.

Deze verhoogde bedragen zijn afgeschaft vanaf 1 februari 2023; bovenvermelde werknemers ontvangen dus ook de gewone uitkeringen van de RVA.

Er wijzigt niets aan de uitkeringen die bij een landingsbaan worden toegekend.

Vanaf wanneer zijn de nieuwe regels van toepassing?
De nieuwe regels zijn van toepassing op de aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 februari 2023.

De aangepaste anciënniteitsvoorwaarde van 36 maanden om uitkeringen te kunnen krijgen in het kader van een tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ geldt pas voor aanvragen die bij de werkgever worden ingediend vanaf 1 juni 2023.

De verlaging van de maximumperiode voor de toekenning van de uitkeringen van 51 naar 48 maanden is ook van toepassing op de tijdskredieten met motief ‘zorgen voor zijn kind’ die uiterlijk op 31 januari 2023 zijn aangevangen én voor zover de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg van zijn kind heeft opgenomen.

Deze werknemers hebben wel het recht om de aangevraagde periode van tijdskrediet in te korten met het aantal maanden waarvoor zij geen recht op uitkeringen zullen hebben. De werkgever mag deze vroegtijdige eenzijdige beëindiging van het betrokken tijdskrediet niet weigeren.


Na het volgen van onze opleiding 'Tijdskrediet en thematisch verlof' weet u perfect hoe u thematisch verlof, gemotiveerd tijdskrediet en alle nieuwigheden praktisch kan toepassen in uw onderneming! Wanneer? 10 mei 2023 van 9u-12u Meer info en inschrijven kan hier

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op