05.07
2022

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19

Sedert maart 2020 sloot België internationale akkoorden af met de buurlanden, om de gevolgen van telewerk in het buitenland in het kader van de coronacrisis tegen te gaan. De Administratieve Commissie van de Europese Unie heeft op 14 juni 2022 beslist om een transitieperiode in te voeren tot 31 december 2022. Hierdoor blijft de niet-impact regel voor de sociale zekerheid nog even bestaan.

Vanaf 1 juli 2022 heeft telewerken vanuit het buitenland echter wel terug gevolgen op fiscaal vlak.

Fiscaal (vanaf 1 juli 2022)

In de dubbelbelastingverdragen wordt voorzien dat werknemers belastbaar zijn in het land van tewerkstelling. Wanneer een werknemer dus (tele)werkt vanuit een ander land, heeft dit in principe gevolgen voor de belastingen op het loon en zal het loon dus in meerdere landen worden belast (mits bepaalde uitzonderingen). Dit betreft de zogenaamde ‘salary split’.

Bijvoorbeeld
Een werknemer telewerkt gedeeltelijk vanuit zijn woonst in Nederland en werkt gedeeltelijk in België voor een Belgische onderneming. Dan geldt er een salary split. De inkomsten verkregen uit de tewerkstelling in Nederland dienen in Nederland belast te worden en de inkomsten verkregen uit de tewerkstelling in België dienen in België
belast te worden.

Sociale zekerheid (vanaf 1 januari 2023)

Volgens de Europese regelgeving kan men slechts aan één socialezekerheidsregime onderworpen zijn. Indien de werknemer in meerdere landen, inclusief zijn woonland, wordt tewerkgesteld, blijft deze werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn woonland indien hij hier substantieel wordt tewerkgesteld. Minstens 25% van de totale arbeidsprestaties wordt beschouwd als een substantiële tewerkstelling. Werkt de werknemer minder dan 25% in zijn woonland dan gelden andere regels, afhankelijk van de situatie.

Bijvoorbeeld
Een werknemer telewerkt 2 dagen per week vanuit zijn woonst in Nederland en werkt de rest van de week in België voor een Belgische onderneming. Dit betreft een substantiële tewerkstelling van minstens 25% in het woonland, dus de Nederlandse sociale zekerheid is van toepassing. Bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten van de Europese Unie, dient de werkgever een A1-verklaring inzake de toepasselijke sociale zekerheid aan te vragen.

Gevolgen voor de werkgever

Bovenstaande kan grote gevolgen hebben voor u als werkgever, aangezien buitenlandse fiscale inhoudingen en buitenlandse sociale bijdragen meestal gedaan moeten worden via een buitenlandse loonadministratie. U zal zich dan moeten aansluiten bij een kantoor dat de buitenlandse loonadministratie uitvoert.

Telewerkovereenkomst

Het is aangewezen om de gemaakte afspraken omtrent telewerk op te nemen in een telewerkovereenkomst en/of -policy.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op