25.11
2021

Vergeet geen aanvraag economische werkloosheid bedienden te doen!

 

 

Indien u momenteel voor 2022 nog geen toename van het werk voorziet of wanneer het gebrek aan werk niet (meer) in oorzakelijk verband staat met corona, kan u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden blijft wel nog steeds voorbehouden voor ondernemingen in moeilijkheden. Er moet een specifieke procedure gevolgd worden om erkend te worden als een onderneming in moeilijk, waarbij er een goedkeuring moet worden aangevraagd.
Aantonen dat het gaat om een onderneming in moeilijkheden gebeurt meestal door het bewijs te leveren dat de onderneming een substantiële daling van de omzet of de productie kent met minstens 10% in 1 van de 4 kwartalen voorafgaand aan het eerste gebruik van de economische werkloosheid voor bedienden, vergeleken met de omzet of de productie in hetzelfde kwartaal in 1 van de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag.

Een onderneming in moeilijkheden kan de arbeidsovereenkomst van zijn bediende:

  • Tijdelijk volledig schorsen voor een maximale duur van 16 kalenderweken per kalenderjaar;
  • Tijdelijk gedeeltelijk schorsen (tenminste 2 arbeidsdagen per week) gedurende maximum 26 kalenderweken per kalenderjaar.

Als werkgever betaalt u, of het Fonds voor Bestaanszekerheid, een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering van de RVA aan de werknemer. Dit supplement bedraagt € 5,63 per dag tijdelijke werkloosheid en is een minimumtoeslag. Indien in de onderneming arbeiders worden tewerkgesteld die een hoger supplement genieten, dan moet het supplement dat wordt toegekend aan de bedienden minstens evenwaardig zijn. Als de werkgever geen arbeiders tewerkstelt, moet het bedrag minstens gelijk zijn aan het supplement voorzien door de sectorale cao waaronder de werkgever zou vallen indien hij arbeiders zou tewerkstellen.

Indien u wil laten nakijken of u in aanmerking komt om economische werkloosheid voor uw bedienden toe te passen, bezorg dan vóór eind december 2021 de BTW-aangiften van het 3de kwartaal 2021, 2020 en 2019 voor de vennootschap(pen) waarvoor u een aanvraag wil indienen aan Ine Vandenryt of Evy Custers.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op