02.05
2024

Verkiezingen op zondag 9 juni 2024: wat als jouw werknemer moet werken?

 

 

Op 9 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Vlaams of Brussels Parlement en het Europees Parlement. Wat als jouw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken?

1. Het vervullen van de kiesplicht

Voor de verkiezingen op 9 juni 2024 geldt er een opkomstplicht. Iedereen is dus verplicht om naar het stemhokje te gaan of via volmacht te stemmen.

Je kan werknemers, die zich vóór of na de arbeidstijd niet tijdig naar een stembureau kunnen begeven, niet verbieden om van het werk afwezig te blijven om aan de kiesplicht te voldoen. De werknemer heeft echter geen recht op behoud van loon gedurende zijn afwezigheid. Uiteraard kunnen jullie ook overeenkomen om verlofuren op te nemen.

De werknemer die op de dag van de verkiezingen moet werken, zou er ook voor kunnen opteren om via volmacht te stemmen. In dat geval dient de werkgever aan de werknemer een attest te overhandigen waaruit blijkt dat de werknemer zich omwille van beroepsredenen onmogelijk in het stembureau kan aanmelden. De werknemer dient dit attest bij zijn volmacht te voegen. Het volmachtformulier kan hij snel en eenvoudig downloaden via Stemmen met een volmacht | Verkiezingen België 2024 - FOD Binnenlandse Zaken - Directie van de verkiezingen (fgov.be) of kan hij bekomen bij de dienst Bevolking van de plaats waar hij (als kiezer) is ingeschreven.

Tot slot is het ook mogelijk om niet (ook niet per volmacht) te gaan stemmen. Dit is slechts mogelijk als de werkgever via een attest bevestigt dat de aanwezigheid van de werknemer op het werk absoluut vereist is.

2. Zetelen in een stem- of telbureau

Ook het afwezig blijven op het werk om te zetelen als voorzitter, bijzitter of secretaris in een stem- of telbureau, kan je jouw werknemer niet verbieden.

Het recht op klein verlet met behoud van loon voor verkiezingsverplichtingen, ziet er uit als volgt:

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

De nodige tijd

Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement

De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

De nodige tijd met een maximum van 5 dagen

 

Een werknemer kan enkel vrijgesteld worden van zetelen in een stem- of telbureau indien hij hier een wettige reden voor heeft. Dit begrip is niet wettelijk gedefinieerd en zal dus geval per geval moeten worden beoordeeld door de voorzitters van de stembureaus. De bijzitters kunnen steeds gefundeerde beroepsredenen inroepen, die geattesteerd kunnen worden door de werkgever. De klanten van CLB Sociaal Secretariaat kunnen op de klantenzone van onze website www.clbgroup.be een model van een attest terugvinden.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op