08.11
2023

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Het Europees Hof van Justitie oordeelde jaren geleden al dat een werknemer het recht heeft om zijn vakantiedagen later op te nemen indien hij/zij ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie. Daarom besliste de regering om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met deze Europese rechtspraak.

Vanaf 1 januari 2024 behouden ziektedagen het karakter van ziekte, ook al vallen ze samen met vakantiedagen. De werknemer ontvangt gewaarborgd loon voor de ziektedagen en heeft het recht om de vakantiedagen later nog op te nemen.

VERPLICHTINGEN WERKNEMER
Indien de werknemer beroep wil doen op de mogelijkheid om de vakantiedagen, die hij niet kon opnemen wegens ziekte, over te dragen naar een later tijdstip, moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

  • de werknemer moet de werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn/haar verblijfsadres indien hij/zij zich niet op zijn thuisadres bevindt;
  • hij/zij moet aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift bezorgen binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte. Ingeval van overmacht, moet hij/zij het getuigschrift binnen een redelijke termijn bezorgen aan de werkgever. Deze verplichting geldt zelfs indien de vrijstelling van ziekteattest voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid (in ondernemingen van minstens 50 werknemers) van toepassing is of zelfs wanneer de werkgever niet uitdrukkelijk vraagt naar de voorlegging van een ziekteattest;
  • de werknemer moet uitdrukkelijk aan de werkgever meedelen dat hij/zij gebruik wenst te maken van zijn recht op behoud van zijn/haar vakantiedagen vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid.

VERPLICHTINGEN WERKGEVER
De werkgever moet het arbeidsreglement in overeenstemming brengen met deze nieuwe wetgeving. Het arbeidsreglement moet de formaliteiten bevatten die de werknemer moet vervullen wanneer hij/zij ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie. De normale procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement moet evenwel niet worden gevolgd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op