21.09
2023

Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober 2023

 

 

Op zondag 1 oktober 2023 openen honderden bedrijven, uit de meest uiteenlopende sectoren, de deuren voor het grote publiek.

Deze dag geeft je de gelegenheid om jouw bedrijf in de kijker te zetten. Indien je daarvoor hulp nodig hebt van jouw personeel, moet je rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

Zondagsarbeid

In principe is het verboden om werknemers op zondag te laten werken. De Arbeidswet voorziet echter een uitzondering voor “deelname aan manifestaties van alle aard”. Hieronder vallen o.m. salons, tentoonstellingen, braderijen, … . Ook Open Bedrijvendag valt onder deze uitzondering. 

Toeslag

De wet voorziet geen toeslag voor zondagsarbeid. In principe moeten deze uren dus aan het normale loon worden vergoed. Sommige sectoren voorzien echter wel een toeslag voor werken op zondag.

Inhaalrust

Als de werknemer op zondag heeft gewerkt, dan heeft hij/zij recht op onbetaalde inhaalrust. Deze inhaalrust moet toegekend worden binnen de 6 dagen na de tewerkstelling op die zondag. Ook hier is een afwijkende sectorale regeling mogelijk.

Indien de zondagsarbeid tenminste 4 uren duurde, bedraagt de inhaalrust een volledige dag. De inhaalrust bedraagt een halve dag indien de zondagsarbeid minder dan 4 uren duurde. De inhaalrust mag samenvallen met een dag waarop normaal gezien wordt niet gewerkt in de onderneming (meestal de zaterdag).

Overuren

Indien de voltijdse werknemers gedurende deze week al normaal hebben gewerkt, dan zijn de uren gepresteerd op zondag overuren. 

Het presteren van overuren is niet zomaar toegelaten. Daarom kan je best vermijden dat de uren op zondag overuren zijn door in deze week een vrije dag te voorzien voor de betrokken werknemers. Deze tijdelijke wijziging van het uurrooster wordt opgenomen in een bijlage aan de arbeidsovereenkomst en in het arbeidsreglement, indien dit specifieke uurrooster hierin nog niet is opgenomen. 

Is overwerk onvermijdelijk, dan kan je de bevoegde inspectiediensten best vooraf schriftelijk inlichten. De gewijzigde uurroosters moeten minstens 24 uren op voorhand worden aangeplakt in de lokalen van de onderneming. Indien er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in jouw onderneming, moet je hun akkoord vragen.

Voor overuren gepresteerd op een zondag moet minstens een toeslag van 100% worden betaald. Er moet ook betaalde inhaalrust toegekend worden die moet samenvallen met activiteitsuren. 

Mits akkoord van de werknemers kan je mogelijk een specifiek stelsel van overuren toepassen, zoals de vrijwillige overuren. In dat geval is het wel noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst met de werknemers af te sluiten. Indien je hierover meer inlichtingen wenst, kan je contact opnemen met onze diensten.

 

Bron: https://openbedrijvendag.be.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op