07.09
2023

Verlenging van de innovatiepremies tot 31 december 2024

 

 

Sinds 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een innoverend idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Het systeem werd in het kader van de interprofessionele onderhandelingen met 2 jaar verlengd, nl. voor de premies die tot 31 december 2024 worden betaald. De innovatiepremie kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van een voordelige sociale en fiscale behandeling moet de toekenning van de innovatiepremie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de premie moet worden toegekend naar aanleiding van een innovatie:
  • deze innovatie moet een reële en daadwerkelijke meerwaarde betekenen voor de normale activiteiten van de werkgever;
  • de innovatie moet spontaan zijn: ze mag dus niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag door een derde aan de werkgever;
  • de innovatie moet intern zijn: ze moet in de onderneming zelf worden ingevoerd of het voorwerp uitmaken van een prototype;
  • de premie mag niet worden toegekend ter vervanging van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel;
  • de premie mag alleen worden toegekend aan werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst met de werkgever. In ondernemingen vanaf 30 werknemers, mag het aantal werknemers dat de innovatiepremie ontvangt, niet hoger zijn dan 10% van het totaal aantal werknemers en mag het in ieder geval niet hoger zijn dan 10 werknemers per innovatie. In ondernemingen met minder dan 30 werknemers, kunnen de premies aan maximum 3 werknemers worden gegeven;
  • de totale som van de uitgekeerde premies mag per jaar niet meer bedragen dan 1% van de gezamenlijke lonen van de werknemers van de onderneming m.b.t. dat kalenderjaar. De toegekende innovatiepremie mag niet meer bedragen dan het maandloon van de werknemer.

Formaliteiten

De werkgever die een innovatiepremie wil toekennen, moet hiervoor een specifieke procedure volgen:

  • hij moet eerst het personeel inlichten over de toekenning van de eenmalige innovatiepremie;
  • hij moet een projectvoorstel indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
  • van zodra de FOD Economie het projectvoorstel heeft goedgekeurd, dient de werkgever het dossiernummer, de bedragen en de namen van de betrokken werknemers mee te delen aan de RSZ binnen de maand volgend op de toekenning van de premie. Deze melding kan elektronisch gebeuren via innovatiepremies@rsz.fgov.be.

 

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 (1), BS 5 september 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op