Rijgeschiktheidsattest

 

Een rijgeschiktheidsattest, vaak 'Medische schifting' genoemd, is een attest dat de arts opstelt en waarin hij verklaart dat de betrokkene al dan niet voldoet aan de normen zoals die zijn opgenomen in de wetgeving over het rijbewijs. Pas na het onderzoek door de arbeidsarts, kan een aangepast rijbewijs aangevraagd worden bij de gemeente. 

Uw attest verlengen of aanvragen? >>


Verplicht voor

  • diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, respectievelijk bedoeld in de artikelen 3, 11 en 14 van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar.
  • taxidiensten bedoeld in artikel 1, §1 van de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten
  • verhuurdiensten met chauffeur bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 maart 1975 betreffende de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.
  • het vervoer van personen met ambulance, zoals bedoeld in artikel 1, § 2,68 , van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
  • het bezoldigde leerlingenvervoer.
  • instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht verstrekken.
  • de kandidaat voor een rijbewijs geldig voor de categorie C, C+E, D of D+E of voor de subcategorie C1, C1+E, D1 of D1+E.

 

Uw attest verlengen of aanvragen? >>

 

Geldigheid attest

De arbeidsartsen van CLB Externe Preventie zijn gemachtigd om het medisch onderzoek voor uw medische schifting uit te voeren. De maximale geldigheidsduur van een attest is 5 jaar (wettelijk vastgelegd).

De geldigheidsduur van het attest kan ook minder dan 5 jaar bedragen, als de arts dit nodig vindt op basis van uw gezondheidstoestand of als de wet dit zo voorschrijft.

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op