09.11
2021

Alternatief verlonen: geschenken, geschenkcheques en vrijgevigheden

In ons CLB Nieuws belichten we een aantal mogelijkheden om werknemers een extra voordeel toe te kennen naast het loon. In deze editie gaan we dieper in op de mogelijkheid om geschenken of geschenkcheques en vrijgevigheden toe te kennen aan het personeel.


1. Geschenken en geschenkcheques

Geschenken en geschenkcheques kunnen vrij van RSZ en belastingen worden toegekend mits voldaan is aan een aantal voorwaarden. De geschenken kunnen in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques worden gegeven.

RSZ
Om vrij van RSZ te zijn, moeten de geschenken of geschenkcheques worden toegekend ter gelegenheid van:
• Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar: het bedrag mag niet meer bedragen dan € 40 per werknemer per jaar, eventueel vermeerderd met € 40 per jaar per kind ten laste;
• eervolle onderscheiding: het bedrag mag € 120 per jaar per werknemer niet overschrijden;
• pensionering van de werknemer: het bedrag mag niet meer bedragen dan € 40 per dienstjaar bij deze werkgever met een minimum van € 120 en een maximum van € 1.000;
• huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning: het bedrag mag € 245 niet overschrijden.

Geschenkcheques mogen bovendien enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques, de cheques moeten een beperkte looptijd hebben en ze mogen niet in contanten worden uitbetaald aan de werknemers.

Bij een overschrijding van de maximumbedragen, zal het geschenk volledig als loon worden beschouwd en niet enkel het gedeelte dat de grenzen overschrijdt. Bij huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning wordt bij overschrijding wel enkel het gedeelte dat de grenzen overschrijdt, onderworpen aan sociale bijdragen.


Fiscus
Voor de fiscus dienen de geschenken of geschenkcheques toegekend te worden ter gelegenheid van:
• één of meer feesten of jaarlijkse feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar, Sint-Elooi, verjaardag: het bedrag mag niet meer bedragen dan € 40 per werknemer per jaar, eventueel vermeerderd met € 40 per jaar per kind ten laste;
• eervolle onderscheiding: het bedrag mag € 120 per jaar per werknemer niet overschrijden;
• pensionering van de werknemer: het bedrag mag niet meer bedragen dan € 40 per dienstjaar bij deze werkgever met een minimum van € 120. Er is geen maximum;
• huwelijk of verklaring van wettelijke samenwoning: het bedrag mag € 245 niet overschrijden.

Geschenkcheques mogen ook enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques, de cheques moeten een beperkte looptijd hebben van maximum 1 jaar en ze mogen niet in contanten worden uitbetaald aan de werknemers.


Alle personeelsleden van dezelfde categorie moeten bovendien het voordeel krijgen. Aan deeltijdse werknemers mag wel een pro rata voordeel worden toegekend.

De geschenken en geschenkcheques zijn aftrekbaar als beroepskost.


2. Vrijgevigheden


Vrijgevigheden kunnen vrij van RSZ worden toegekend op voorwaarde dat de werkgever dit spontaan toekent naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis in de onderneming of in het persoonlijk leven van de werknemer, voor zover er in de onderneming geen traditie bestaat om dergelijke voordelen toe te kennen en er in hoofde van de werknemer geen enkel recht op kan worden uitgeoefend en er geen rechtstreeks verband met de dienstbetrekking bestaat.


Als voorbeelden geeft de RSZ grote brandschade aan het huis van de werknemer, het 50-jarig bestaan van de onderneming …


Voor de fiscus geldt er geen vrijstelling. Op de toegekende vrijgevigheden dient dus bedrijfsvoorheffing betaald te worden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op