10.01
2022

Alternatief verlonen: niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

De loonbonus cao nr. 90 (officieel 'niet recurrente resultaatsgebonden voordelen') is - in tegenstelling tot de winstpremie - gebonden aan collectieve resultaten en niet aan de winst van de onderneming.

Het is een collectieve premie die moet toegekend worden aan alle werknemers. Als er toch een onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende categorieën, moet dit gebaseerd zijn op objectieve criteria.

 

1. Collectieve doelstelling

Het toekennen van de loonbonus moet afhangen van een doel met een collectief karakter. Het doel kan dus geen betrekking hebben op één werknemer.

Bovendien moet het doel toekomstig en onzeker zijn en mag dus niet vaststaan op het ogenblik van de invoering. Het te halen doel moet daarnaast duidelijk afgelijnd, definieerbaar/ meetbaar, transparant en verifieerbaar zijn.

Voorbeelden zijn: verhoging van de omzet, kostenverlaging, behalen ISO-certificaat, enzovoort.

 

2. Hoe invoeren?

De werkgever kiest om het bonussysteem in te voeren via een ondernemings-cao of door een toetredingsakte voor de werknemers waarvoor geen vakbondsafvaardiging bestaat. Voor de opmaak van de cao of van de toetredingsakte moet gebruik worden gemaakt van de modellen die als bijlage bij de cao nr. 90 zijn opgenomen.

Via een toetredingsakte verloopt de procedure in twee fasen:

Eerste fase
De werkgever licht de betrokken werknemers in over de concrete plannen. Gedurende 15 dagen houdt de werkgever een register ter beschikking waarin de werknemers hun opmerkingen kunnen noteren. Daarna stuurt de werkgever het register naar de inspectie. Zijn er geen opmerkingen, dan is de eerste fase afgelopen. Zijn er wel opmerkingen, volgt er een verzoeningsprocedure.

Tweede fase
De toetredingsakte wordt voor controle neergelegd bij de griffie van de FOD WASO. Het paritair comité voert binnen de twee maanden een vorm- en marginale toetsing uit. Neemt het paritair comité geen beslissing, dient een ambtenaar van de FOD WASO zich binnen de maand uit te spreken over de goedkeuring van het plan.

 

3. RSZ en fiscaal

De niet-recurrente resultaatsgebonden bonus geniet het volgende gunstregime:

RSZ
• Geen gewone socialezekerheidsbijdragen.
• Wel een solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever en een persoonlijke werknemersbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer.

Fiscaal
• Geen bedrijfsvoorheffing of belasting verschuldigd.

 

4. Nieuwe sociale en fiscale maximumgrens

Om van dit gunstregime te genieten, moet de werkgever wel bepaalde maximumbedragen respecteren. Deze worden elk jaar geïndexeerd.

Voor de bonussen, die worden betaald in 2022, bedraagt de maximale sociale vrijstelling € 3.558,00 (in 2021 was dit € 3.447,00).

De fiscale maximumgrens voor de resultaatsgebonden bonussen, die worden betaald in 2022, bedraagt € 3.094,00 (in 2021 € 2.998,00).

Het saldo wordt onderworpen aan de normale RSZ-bijdragen en belastingen bij overschrijding van deze grensbedragen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op