15.02
2024

Bescherming van werknemers in een fertiliteitsbehandeling

In de Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat beoogt werknemers, die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn, beter te beschermen. Het gaat enerzijds om een bescherming tegen ontslag en anderzijds om een bescherming tegen discriminatie. 

Ontslagbescherming
De werknemer die een vruchtbaarheidsbehandeling volgt, is beschermd tegen ontslag, behalve om redenen die geen verband houden met de afwezigheid in het kader van die vruchtbaarheidsbehandeling. De bescherming gaat in vanaf het moment dat de werkgever via een medisch attest in kennis wordt gesteld van de behandeling, tot het verstrijken van een termijn van 2 maanden. 

Indien de werkgever stelt dat het een ontslag betreft om redenen vreemd aan de fertiliteitsbehandeling, moet hij/zij deze redenen kunnen bewijzen. De werknemer kan verzoeken om een schriftelijke in kennisstelling van deze redenen te verkrijgen. 

Kan de werkgever onvoldoende aantonen dat het ontslag vreemd is aan de fertiliteitsbehandeling, is hij/zij een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de werknemer gelijk aan het brutoloon van 6 maanden.

Bescherming tegen discriminatie
Bijkomend wordt de werknemer ook beschermd tegen discriminatie. De werknemer mag namelijk geen nadelige gevolgen ondervinden door de afwezigheid n.a.v. een fertiliteitsbehandeling. De werknemer heeft de volgende rechten: 

  • de terugkeer naar dezelfde functie, na een afwezigheid, of indien dit niet mogelijk is naar een gelijkwaardige functie;
  • aanspraak op elke verbetering in arbeidsvoorwaarden, waarop de werknemer tijdens zijn/haar afwezigheid aanspraak had kunnen maken;
  • alle verworven en in wording zijnde rechten tijdens de afwezigheid.

Bij een schending van deze rechten, is de werkgever eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 6 maanden brutoloon. 

We houden je verder op de hoogte van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Bron: Wetsvoorstel van 5 februari 2024 tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn, www.dekamer.be. 

 

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

    
Deel dit artikel:  LinkedIn Facebook              

Lees ook...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op