04.06
2021

Bijdragevermindering RSZ reissector

 

 

 

De reissector werd zwaar getroffen door de coronacrisis, daarom heeft de Regering besloten om een nieuwe bijdragevermindering toe te kennen aan werkgevers uit deze sector.

De bijdragevermindering beoogt het tweede kwartaal van 2020, het vierde kwartaal 2020, het eerste kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2021.

Toepassingsgebied
De maatregel is van toepassing op werkgevers uit de privésector, wiens hoofdactiviteit zich situeert in:

  • de reissector (privésector);
  • die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten; én
  • die actief waren vóór 1 april 2021 en die het op die datum nog altijd zijn.

Concreet gaat het om de werkgevers die:

  • de hoofdactiviteit ‘reisbureau’ of ‘reisorganisator’ uitoefenen en die voor die hoofdactiviteit onder één van de volgende twee NACE-codes vallen:
    • NACE-code 79110: reisbureaus;
    • NACE-code 79120: reisorganisatoren;
  • en gedurende de periode van het tweede kwartaal van 2020 tot en met het laatste kwartaal waarop de vermindering betrekking heeft, namelijk het tweede kwartaal van 2021, tegen insolventie verzekerd zijn zoals voorzien in de wet van 21 november 2017. De werkgever mag daarbij in België of in een ander Europees land verzekerd zijn.

Bijkomende voorwaarden
Om aanspraak te maken op de bijdragevermindering, moet de werkgever aan de volgende verplichtingen voldoen:

1. Ononderbroken in dienst houden:
Alle in dienst zijnde werknemers moeten ononderbroken tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021 in dienst blijven. Deze voorwaarde is niet van toepassing, wanneer de werknemer zelf ontslag neemt of om dringende reden wordt ontslagen.
De som van de tewerkstelling van alle werknemers mag in ieder geval tijdens het tweede kwartaal van 2021 niet kleiner zijn dan die van het eerste kwartaal van 2021.

2. Opleiding aanbieden:
De werkgever moet een concreet en individueel opleidingsaanbod aanbieden aan de werknemers. Dat opleidingsaanbod moet overeenstemmen met minstens 20% van hun contractuele arbeidsuur in het eerste en tweede kwartaal van 2021.
Het aanbod moet gedaan worden aan alle werknemers, of ze nu in tijdelijke werkloosheid zijn of niet. Deze opleiding moet uiterlijk op 31 december 2021 gevolgd zijn.

3. Onthoudingen:
De werkgever dient zich in 2021 te onthouden van:
de uitkering van dividenden aan aandeelhouders;
het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en directie van de onderneming;
de inkoop van eigen aandelen.

4. Werknemers informeren:
De werkgever moet de ondernemingsraad of, bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis hiervan, de werknemers informeren over de toepassing van de maatregel in de onderneming, alsook de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, en hierover overleg plegen.

De RSZ zal controles uitvoeren op het naleven van de bovenstaande voorwaarden.

Bijdragevermindering
De bijdragevermindering wordt toegekend aan de werkgevers die vallen onder het toepassingsgebied van deze maatregel en die via de online toepassing een aanvraag ingediend hebben, onder voorbehoud van een controle van de voorwaarden door de RSZ.

1. Bijdragevermindering voor het tweede kwartaal van 2020, het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021
Het bedrag van de vermindering stemt overeen met de som van de netto werkgeversbijdragen voor het tweede kwartaal van 2020, het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. Onder netto werkgeversbijdragen wordt begrepen, de patronale basisbijdragen min de structurele vermindering min een doelgroepvermindering. Deze bijdragevermindering wordt door de RSZ in twee stappen berekend en toegekend.

2. Bijdragevermindering voor het tweede kwartaal van 2021
De bijdragevermindering voor het tweede kwartaal van 2021 is een doelgroepvermindering die overeenstemt met het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA van het tweede kwartaal 2021 voor alle werknemers van de werkgever.

De aanvraag moet uiterlijk ingediend worden op 30 juni 2021 bij de RSZ.

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021; Tussentijdse administratieve instructies RSZ 2021/1.


Doelgroep- of RSZ-vermindering

Wilt u weten op welke korting en verminderingen uw onderneming nog recht heeft en hoe u kan besparen op uw loonkost? Reserveer nu uw plek voor de opleiding ‘Doelgroep- of RSZ-vermindering’. 


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op