04.06
2021

Doelgroepvermindering evenementensector

 

 

De evenementensector werd eveneens zwaar getroffen door de coronacrisis. De werkgevers uit deze sector hebben ook recht op een doelgroepvermindering.

Deze doelgroepvermindering beoogt het tweede en derde kwartaal van 2021 en wordt toegekend voor maximaal 5 werknemers.
De doelgroepvermindering wordt in de DmfA-aangifte toegekend aan werkgevers die onder het toepassingsgebied vallen, onder voorbehoud van controles door de RSZ wat betreft het toepassingsgebied en de voorwaarden.

Toepassingsgebied
De maatregel is van toepassing op werkgevers uit de privésector, wiens hoofdactiviteit zich situeert in de evenementensector. Concreet betreft dit werkgevers die vallen onder PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf OF wiens hoofdactiviteit in de evenementensector bestaat uit:

 • de beoefening van uitvoerende kunsten, inclusief de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE-code 90011) en de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE-code 90012);
 • de promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (NACE-code 90021);
 • het ontwerp en de bouw van podia (NACE-code 90022);
 • de gespecialiseerde beeld- en verlichtings- en geluidstechnieken (NACE-code 90023);
 • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE-code 90029);
 • de beoefening van scheppende kunsten (NACE-code 90031);
 • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE-code 90032);
 • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst (NACE-code 90041);
 • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE-code 90041);
 • het beheer en exploitatie van culturele centra (NACE-code 90042);
 • het beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst (NACE-code 90042);
 • de organisatie van congressen en beurzen (NACE-code 82300);
 • de organisatie van sportevenementen. Wat de organisatie van sportevenementen betreft, wordt de maatregel beperkt tot de werkgevers met de NACE-code 93199 die kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit betstaat uit de organisatie van sportevenementen.

De werkgevers, die niet vallen onder PC 304 of onder bovenstaande NACE-codes, kunnen toch nog deze maatregel genieten indien ze kunnen aantonen dat ze gelijkaardige activiteiten uitoefenen of dat hun hoofdactiviteit zich in de evenementensector bevindt. De RSZ zal achteraf controles uitoefenen of de werkgever voldoet aan het toepassingsgebied.
Als evenement wordt een georganiseerde gebeurtenis die tijdelijk is en op een publiek gericht is, beschouwd. Het evenement kan een openbaar of een besloten karakter hebben. Het kan groot of klein zijn en terugkerend of eenmalig van aard. Een evenement is in ieder geval beperkt in tijd.

Bijkomende voorwaarden
Om aanspraak te maken op de doelgroepvermindering, moet de werkgever aan de volgende verplichtingen voldoen:

1. Ononderbroken in dienst houden:
De werknemers waarop de doelgroepvermindering wordt toegepast, moeten ononderbroken in dienst gehouden worden gedurende de betrokken kwartalen, namelijk het tweede en het derde kwartaal van 2021.
Deze voorwaarde is niet van toepassing, wanneer de werknemer zelf ontslag neemt (dus niet met wederzijds akkoord), om dringende reden wordt ontslagen of thematisch verlof of tijdskrediet opneemt.

2. Opleiding aanbieden:
De werkgever moet in 2021 al zijn werknemers een concrete en individuele opleiding aanbieden gedurende ten minste 5 volledige dagen per voltijds equivalente werknemer. De opleidingsdagen moeten dus aangeboden worden aan alle werknemers die in 2021 in dienst zijn en niet enkel aan de werknemers die de doelgroepvermindering genieten. Ze dienen eveneens aangeboden te worden aan werknemers die in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst.
Voor de deeltijdse werknemers mag het aantal opleidingsdagen worden verminderd in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

3. Onthoudingen:
De werkgever dient zich in 2021 te onthouden van:

 • de uitkering van dividenden aan aandeelhouders;
 • het uitkeren van bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en directie van de onderneming;
 • de inkoop van eigen aandelen.

4. Werknemers informeren:
De werkgever moet de ondernemingsraad of, bij ontstentenis hiervan, de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis hiervan, de werknemers informeren over de toepassing van de maatregel in de onderneming, alsook de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, met name op het vlak van het opleidingsaanbod, en hierover overleg plegen.

5. Dagen tijdelijke werkloosheid:
De werkgever moet garanderen dat de som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en wegens economische redenen in elk kwartaal waarin de doelgroepvermindering wordt toegepast, niet hoger is dan de som van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in het eerste kwartaal van 2021. Deze voorwaarde wordt elk kwartaal afzonderlijk nagekeken.

Welke doelgroepvermindering?
Het gaat om een doelgroepvermindering G7 (het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering) voor het tweede en derde kwartaal van 2021 die overeenstemt met het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA van de genoemde kwartalen voor maximum 5 werknemers.

Controle
De RSZ zal a posteriori controles uitvoeren op het naleven van de bovenvermelde voorwaarden. Als uit de controles blijkt dat de werkgever niet onder het toepassingsgebied valt of de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, zal de vermindering in de DmfA-aangifte worden geannuleerd.

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021; Tussentijdse administratieve instructies RSZ 2021/2.


Doelgroep- of RSZ-vermindering

Wilt u weten op welke korting en verminderingen uw onderneming nog recht heeft en hoe u kan besparen op uw loonkost? Reserveer nu uw plek voor de opleiding ‘Doelgroep- of RSZ-vermindering’. 


 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op