20.06
2024

Driejaarlijkse federale enquête woon-werkverkeer komt er weer aan

 

 

De enquête over het woon-werkverkeer is een federale enquête die om de drie jaar door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt georganiseerd. Het is een wettelijke verplichting voor alle publieke en private werkgevers in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers tewerkstellen. Via deze enquête verzamelt de overheid gegevens over de woon-werkverplaatsingen van de werknemers. De vorige enquête dateert van 2021.

1. Doelstellingen van de enquête

De federale enquête woon-werkverkeer heeft twee belangrijke doelstellingen nl.

 • gegevens over het woon-werkverkeer en het mobiliteitsbeleid van ondernemingen in België verzamelen, zodat deze gegevens door de mobiliteitsactoren kunnen worden gebruikt;
 • het woon-werkverkeer als discussiepunt belichten om ondernemingen aan te moedigen maatregelen te nemen voor een duurzamere en efficiëntere mobiliteit.

2. Welke ondernemingen

De enquête moet enkel ingevuld worden door werkgevers die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben.

Voor ondernemingen in de privésector gebeurt de telling van het gemiddeld aantal werknemers op dezelfde manier als voor de sociale verkiezingen. Voor deze enquête moet het gemiddelde worden berekend gedurende een periode van vier kwartalen die eindigt op 30 juni 2024, dus van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024. Wanneer deze berekening een resultaat van meer dan 100 werknemers geeft, zal de onderneming de federale enquête voor het woon-werkverkeer moeten indienen.

Als een werkgever meerdere vestigingen heeft, moet de enquête bovendien afzonderlijk ingevuld worden voor elke vestiging met gemiddeld minstens 30 werknemers.
Hiervoor tellen alle werknemers die onder normale omstandigheden ten minste twee dagen per week hun werkdag starten en eindigen op de vestigingseenheid mee. Het betreft zowel de eigen werknemers als de externen (bijv. consultants) die worden tewerkgesteld door een andere werkgever.

De betrokken ondernemingen zullen in de maand juli 2024 een brief per post ontvangen waarin de werkgevers worden uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen.

Het formulier moet online worden ingevuld via een applicatie die de FOD Mobiliteit en Vervoer ter beschikking stelt. Werkgevers kunnen het enquêteformulier 2024 op de website van de FOD raadplegen ter inzage.
Het invullen van deze enquête is een wettelijke verplichting. Werkgevers die de enquête niet invullen, riskeren een sanctie.

3. Procedure

De start van deze federale enquête over het woon-werkverkeer vindt plaats op 30 juni 2024 en loopt tot 31 januari 2025; dit is ook de uiterste indieningsdatum van de enquête.
Het verslag moet gemaakt worden op basis van de situatie die in de onderneming bestaat op 30 juni 2024.
Bij het invullen van de enquête moet de volgende specifieke procedure worden gevolgd:

 • Stap 1: de gegevens verzamelen
  Om de enquête te kunnen invullen, is het noodzakelijk dat de werkgever eerst de nodige gegevens verzamelt. Zo worden er in de enquête inlichtingen gevraagd over o.a. de organisatie van de arbeidstijd, de verplaatsingswijze van de werknemers, de bereikbaarheid van de vestigingseenheid en de maatregelen die genomen of gepland zijn op het vlak van mobiliteitsbeheer.
  Een deel van de vragen gaan over de woon-werkverplaatsingen van de werknemers. Wanneer deze informatie nog niet of niet volledig beschikbaar is in de onderneming, zullen deze gegevens eerst moeten worden opgevraagd bij de werknemers. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om deze bevraging via een eigen methode te doen, maar de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft hiervoor ook een eigen tool uitgewerkt die beschikbaar is via de applicatie voor het invullen van de mobiliteitsenquête. Bij het gebruik van deze tool verschijnen de antwoorden van de werknemers automatisch in de applicatie van de enquête. Om representatief te zijn, vereist de applicatie wel dat minstens 40% van de werknemers van een vestigingseenheid de vragen moeten beantwoorden.

 

 • Stap 2: de enquête invullen
  Nadat de werkgever de nodige gegevens heeft verzameld, kan de enquête worden ingevuld. De vragenlijst moet online ingevuld worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer en de identificatie gebeurt op dezelfde manier als voor de RSZ-toepassingen. De werkgever moet in deze fase de enquête nog niet verzenden.

 

 • Stap 3: sociaal overleg
  Voor je de enquête doorstuurt naar de FOD Mobiliteit en Vervoer is het verplicht om het advies te vragen van de ondernemingsraad. Zij beschikken over twee maanden om hun advies kenbaar te maken. Bij gebrek aan een ondernemingsraad, wordt het advies gevraagd van de vakbondsafvaardiging. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten de resultaten van de enquête aan de werknemers worden meegedeeld.

 

 • Stap 4: de enquête online valideren en verzenden
  Pas nadat het sociaal overleg heeft plaatsgevonden, kan de enquête online gevalideerd en definitief verzonden worden door de werkgever. Dit moet ten laatste op 31 januari 2025 gebeuren.

4. Vragen

Indien er vragen zijn bij het invullen van de federale enquête woon-werkverkeer kan de werkgever de FOD Mobiliteit en Vervoer contacteren via het e-mailadres enquetewwv@mobilit.fgov.be.

 

Bron: Nieuwsbericht van 31 mei 2024 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer: Federale enquête woon-werkverkeer, www.mobilit.belgium.be.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op