28.03
2024

Extra aanvulling bij tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2024

 

 

Eerder informeerden we je al over de bijkomende aanvullende vergoeding voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze bijkomende vergoeding komt er n.a.v. de beslissing van de Federale Regering om de uitkering voor tijdelijke werkloosheid te verlagen. Sedert 1 januari 2024 wordt de uitkering bij tijdelijke werkloosheid niet meer berekend o.b.v. 65% van het (begrensd) loon, maar o.b.v. 60% van het (begrensd) loon. Aangezien de uitkering van de werknemers hierdoor daalt, voorziet de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen in een gedeeltelijke compensatie van deze daling in de vorm van een extra aanvulling voor de werknemers, bovenop de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Deze extra aanvulling per dag gedekt door een werkloosheidsuitkering wordt ofwel gedragen door de werkgever, ofwel door het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Bovenop bestaande wettelijke of conventionele supplementen

De bijkomende aanvullende vergoeding komt bovenop de reeds bestaande wettelijke of conventionele supplementen.

Ontvangt de werknemer echter een gelijkaardige aanvulling, die een percentage van het loon waarborgt, dat minstens gelijkwaardig is aan het inkomen van de werknemer mocht hij recht hebben op de bijkomende aanvullende vergoeding van € 5, dan is de werkgever de bijkomende aanvullende vergoeding niet verschuldigd.

De wetgeving voorziet dat deze aanvulling voorzien moet zijn in een cao, maar de FOD WASO aanvaardt een soepelere lezing en acht het ook voldoende indien de aanvulling werd voorzien op basis van een andere rechtsbron, zoals bijvoorbeeld een individuele overeenkomst.

Onderscheid naargelang maandloon

Voor de toekenning ervan wordt een onderscheid gemaakt naargelang de hoogte van het maandloon van de werknemer:

Maandloon van de werknemer

Bijkomende aanvullende vergoeding

≤ € 4.000

voor iedere dag die wordt gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering

> € 4.000

van zodra de werknemer in hetzelfde jaar bij dezelfde werkgever meer dan 26 dagen tijdelijke werkloosheid telt en dit voor elke dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering vanaf de 27ste dag

 

Hoe wordt het grensbedrag (maandloon van € 4.000) bepaald?

Men kan zich baseren op het loon dat wordt aangegeven als basis voor de berekening van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, d.w.z. het gederfde theoretische loon, dat meegedeeld wordt op de ASR.
Bedragen die worden aangegeven onder code 2 in de DmfA (loonelementen die onafhankelijk van het aantal effectief gewerkte dagen tijdens het kwartaal worden toegekend, bijvoorbeeld eindejaarspremie) komen niet in aanmerking.

Wordt het grensbedrag geproratiseerd voor deeltijdse werknemers?

De bepaling van het maandloon van € 4.000 is niet afhankelijk van de tewerkstellingsgraad, zodat dezelfde grens van toepassing is voor deeltijdse werknemers.

Per dag gedekt door een werkloosheidsuitkering

De bijkomende aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid moet worden toegekend voor elke dag gedekt door een werkloosheidsuitkering.

Aangezien deze bepaling voor een aantal praktische problemen zorgt, aanvaardt de FOD WASO de volgende werkwijze, die gebaseerd is op de principes voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke werkloosheid:

Statuut werknemer

Berekening (halve) daguitkeringen

Toelichting

Voltijdse tewerkstelling of deeltijdse tewerkstelling met behoud van rechten, maar zonder IGU (inkomensgarantie-uitkering)

Aantal daguitkeringen =

(Px6) / Q

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

 

Q = aantal arbeidsuren per week dat men verricht in de onderneming

Deeltijdse tewerkstelling met behoud van recht met IGU

Aantal daguitkeringen =

(Px6) / S

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

 

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijdse in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer

Vrijwillige deeltijdse tewerkstelling

Aantal halve daguitkeringen =

(Px12) / S

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

 

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijdse in dezelfde functie en in dezelfde onderneming tewerkgestelde werknemer

 

Aantal daguitkeringen = aantal halve daguitkeringen / 2 met afronding naar boven

Betaling toeslag

De aanvulling is ten laste van de werkgever, tenzij er in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst wordt bepaald dat het Fonds voor Bestaanszekerheid deze kost draagt.

Indien de sectorale of ondernemingscao voorziet in een bedrag dat minstens gelijkwaardig is, is de werkgever eveneens verplicht deze extra aanvulling te voorzien. 

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op