14.03
2024

Herinvoering van de wettelijke pensioenbonus

 

 

De federale regering heeft vorig jaar een akkoord gesloten omtrent de hervorming van de wettelijke pensioenen. Eén van deze aspecten betreft de herintroductie van de wettelijke pensioenbonus. Ondertussen werd er een wetsontwerp ingediend om de vroegere wettelijke pensioenbonus opnieuw in te voeren. De pensioenbonus zal van toepassing zijn op werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Hieronder zal enkel verder ingegaan worden op de pensioenbonus voor werknemers.

Wat?

De pensioenbonus is een nettobedrag waar een werknemer recht op heeft indien hij/zij al met pensioen kan gaan, maar er voor kiest om toch verder te blijven werken. Hiermee wil men werknemers aanmoedigen om na hun pensioen nog te blijven werken.

De bonus wordt opgebouwd tijdens een periode van maximaal 3 jaar, begrensd tot het moment waarop de werknemer zijn rustpensioen effectief opneemt.

Hoe langer de werknemer verder werkt, hoe hoger het bedrag van de pensioenbonus zal zijn. Deze éénmalige bonus wordt betaald bovenop het wettelijk pensioen.

Er moet geen aanvraag worden gedaan: het bedrag wordt automatisch berekend en toegekend door de Federale Pensioendienst.

Wie?

Een werknemer heeft recht op de pensioenbonus indien hij/zij verder blijft werken na de vroegst mogelijke pensioendatum. Dit is enerzijds de eerst mogelijke datum van het vervroegd pensioen en anderzijds de wettelijke pensioendatum.

Er is voorzien in een overgangperiode. De bonus kan pas worden opgebouwd vanaf 1 juli 2024 en het rustpensioen mag pas ten vroegste aanvangen vanaf 1 januari 2025.

Hoe?

Elke gewerkte dag wordt meegeteld. Indien er één dag wordt gewerkt, zal er recht zijn op een bonus voor één dag. Per jaar mogen er maximum 312 bonusdagen worden opgebouwd. Vanaf het moment dat de bonus wordt opgebouwd, is er 3 jaar de tijd om deze verder op te bouwen. Er zullen in totaal maximum 936 dagen opgebouwd worden. Dit omvat alle arbeidsdagen en maximum 30 gelijkgestelde dagen per jaar, op voorwaarde dat er in dat kalenderjaar minstens één gewerkte dag is.

Hoeveel?

Het bedrag verschilt naargelang de werknemer minder of meer dan 43 loopbaanjaren heeft. Elk jaar met minstens 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen telt mee als loopbaanjaar.

Minder dan 43 loopbaanjaren

Periode

Netto jaaropbrengst voor een voltijdse job

1 jaar

€ 3.775

2 jaar

€ 11.325

3 jaar

€ 22.650

Minstens 43 loopbaanjaren 

Periode

Netto jaaropbrengst voor een voltijdse job

1 jaar

€ 11.325

2 jaar

€ 22.650

3 jaar

€ 33.975

 

Voor onvolledige en/of deeltijdse jaren wordt er een pro rata berekening gemaakt.

Dit is nog onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden je verder op de hoogte.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Federale Pensioendienst.

 

Bron: Wetsontwerp van 7 maart 2024 houdende de hervorming van de pensioenen, www.dekamer.be, 55K3808.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Schrijf je nu in voor de sessies Sociale Actua 2024! Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk. Het webinar word je nadien toegestuurd en onze juristen beantwoorden eveneens graag je vragen na de sessie.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op