04.05
2021

Klein verlet vaccinatie

De regering wil zo veel mogelijk mensen aansporen om zich te laten vaccineren. Daarom is er voorzien in de toekenning van een recht op klein verlet met het oog op het toedienen van het coronavaccin. De werknemer kan dus zonder loonverlies afwezig zijn van het werk, wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen COVID-19.

De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, is op vrijdag 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Arbeidsovereenkomst
De wet heeft betrekking op alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten vallen dus ook onder het toepassingsgebied, net zoals het contractueel personeel van de openbare sector.

De wet is echter niet van toepassing op statutairen, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers.

Gedurende de nodige tijd
De werknemer mag beschikken over het klein verlet, gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. Met de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren wordt zowel de tijd van de eigenlijke vaccinatie, als bijvoorbeeld de tijd die de werknemer nodig heeft om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie plaatsvindt, beoogd.

Het recht wordt toegekend voor elke vereiste injectie.


Verwittigen van de werkgever
De werknemer dient de werkgever vooraf te verwittigen. Dit betekent zo spoedig mogelijk vanaf het moment dat het tijdstip of tijdslot van vaccinatie voor hem bekend is.

De werkgever kan de werknemer verzoeken een bewijs voor te leggen. Dit betreft de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Wanneer de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op de plaats van vaccinatie, dient hij de uitnodiging voor te leggen.

De werkgever mag de bovenstaande informatie enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. De werkgever mag geen kopie maken van de afspraakbevestiging of de informatie die ze bevat manueel overschrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.


Klein verlet
De werkgever mag de afwezigheid enkel registreren als klein verlet. De reden van het klein verlet mag de werkgever niet registreren. Ook mag er niet geregistreerd worden dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.


Inwerkingtreding
De wet betreffende het klein verlet voor vaccinatie trad in werking op vrijdag 9 april 2021 en treedt buiten werking op vrijdag 31 december 2021.
De werking van deze wet kan eventueel verlengd worden tot uiterlijk donderdag 30 juni 2022.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op