01.09
2022

Nieuwe premie ‘knelpuntberoep’ en ‘interregionale mobiliteit’ vanaf 1 september 2022

Om langdurig werklozen aan te moedigen het werk te hervatten in een knelpuntberoep of in een ander gewest, maakt de regering het vanaf 1 september 2022 mogelijk om gedurende maximum 3 maanden het loon van de nieuwe tewerkstelling te combineren met een gedeeltelijke uitkering.

Om als langdurig werkloze beschouwd te worden, moet de persoon minstens 312 volle of halve werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen als volledig werkloze genoten hebben in het zesdagenstelsel in de loop van 15 maanden vóór de aanvang van de nieuwe tewerkstelling.

Om recht te hebben op de uitkering ‘knelpuntberoep’ moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • de werkloze moet het werk hervatten als loontrekkende in een knelpuntberoep, opgenomen in een lijst opgesteld door het bevoegde gewest;
  • de arbeidsovereenkomst van de nieuwe tewerkstelling heeft een voorziene duur van minstens 3 maanden.

Voor de uitkering ‘interregionale mobiliteit’ gelden volgende voorwaarden:

  • de werkloze moet het werk hervatten als loontrekkende in een onderneming waarvan de exploitatiezetel of, bij gebrek daaraan, de gebruikelijke plaats van tewerkstelling gelegen is in een ander gewest dan dat waar de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft;
  • de arbeidsovereenkomst van de nieuwe tewerkstelling heeft een voorziene duur van minstens 3 maanden.

Er is geen recht (meer) op de uitkering in de volgende gevallen:

  • de werkloosheid van de werknemer vindt haar oorzaak in de stopzetting of vermindering van de arbeid om het voordeel van dit besluit te kunnen genieten;
  • in de periode van 6 maanden voorafgaand aan het tijdstip van de werkhervatting werkte de werknemer in dezelfde onderneming of instelling of in de groep waartoe de onderneming of instelling behoort;
  • de werknemer is een werknemer bedoeld in artikel 28, § 3, van het werkloosheidsbesluit;
  • de werknemer is in toepassing van de artikelen 64, 65, § 1, 66 en 67, van het werkloosheidsbesluit, niet of niet meer gerechtigd op uitkeringen;
  • de werknemer is niet langer verbonden door een arbeidsovereenkomst.

De uitkering kan via de uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) bij de RVA worden aangevraagd. De aanvraag moet gebeuren uiterlijk op het einde van de 2de kalendermaand na de maand waarin de arbeidsovereenkomst een aanvang nam.

De uitkering bedraagt 25% van het bedrag van de uitkering die de werknemer zou hebben ontvangen als hij zich in de eerste 3 maanden van de werkloosheid zou hebben bevonden en wordt gedurende maximum 3 maanden toegekend.

De uitkering ‘knelpuntberoep’ kan maar één keer, voor één arbeidsovereenkomst, gedurende de volledige beroepsloopbaan worden toegekend.

Beide uitkeringen zijn ook niet cumuleerbaar. Ze kunnen niet tegelijk, noch na elkaar worden toegekend voor dezelfde tewerkstelling.

Bron: Koninklijk besluit van 24 juni 2022 tot instelling van een aanvullende uitkering voor langdurig werklozen die het werk hervatten in een ander gewest of in een knelpuntberoep, BS 5 juli 2022.


Sociale actualiteit

Wilt u graag een samenvatting van het actueel, live gebracht door onze juristen waar u uw vragen op kunt loslaten? Schrijf dan zeker in voor ons webinar ‘Sociale Actualiteit’. U krijgt elk kwartaal een handig overzicht van alle wijzigingen. U krijgt de opname van het webinar nadien toegestuurd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op